Lukáš 4:4-12

Lukáš 4:4-12 CSP

Ježíš mu odpověděl: “Je napsáno: "Člověk nebude živ jen chlebem [, ale každým Božím slovem]."” Ďábel ho vyvedl vzhůru, v jediném okamžiku mu ukázal všechna království světa a řekl mu: “Všechnu tuto pravomoc a jejich slávu dám tobě, protože mně je dána, a komukoli chci, tomu ji dám. Jestliže se tedy ty přede mnou pokloníš, všechna bude tvá.” Ježíš mu odpověděl: “Je napsáno: "Pánu, svému Bohu, se budeš klanět a jemu jedinému sloužit."” Přivedl jej pak do Jeruzaléma, postavil ho na vrcholek chrámu a řekl mu: “Jsili Syn Boží, vrhni se odtud dolů; vždyť je napsáno, že "svým andělům přikáže o tobě, aby tě ochránili" a "na rukou tě ponesou, abys snad svou nohou nenarazil na kámen."” Ježíš mu odpověděl: “Je řečeno: "Nebudeš pokoušet Pána, svého Boha."”
CSP: Český studijní překlad
Share