Ezechiel 35:3-9

Ezechiel 35:3-9 CSP

Řekneš mu: Toto praví Panovník Hospodin: Hle, jsem proti tobě, pohoří Seíre, vztáhnu proti tobě ruku a proměním tě ve spoušť a zpustošenou krajinu. Tvá města proměním v trosky a ty se staneš spouští -- i poznáš, že já jsem Hospodin -- jelikož v sobě máš odvěké nepřátelství a uvrhl jsi syny Izraele pod moc meče v době pohromy, v době dovršení zvrácenosti. Proto -- jakože jsem živ, je výrok Panovníka Hospodina -- tě vydám krveprolití a krveprolití tě bude pronásledovat. Jestliže jsi neměl krveprolití v nenávisti, krveprolití tě bude pronásledovat. Proměním pohoří Seír v hlušinu a spoušť a vyhladím z něj toho, kdo prochází a vrací se zpět. Jeho hory naplním jeho pobitými; tvá návrší, tvá údolí a všechna tvá řečiště -- v nich padnou pobití mečem. Proměním tě ve věčnou spoušť a tvá města už nebudou obývána. I poznáte, že já jsem Hospodin.
CSP: Český studijní překlad
Share