Římanům 12
CSP

Římanům 12

12
Živá oběť Bohu
1Vybízím vás tedy, bratři, skrze milosrdenství#ř. množ. č. Boží, abyste vydali svá těla v oběť živou, svatou a příjemnou#n.: líbící se / přijatelnou (v. 2); 14,18; 15,16; Lv 1,9!; Ž 69,32; ::Jr 6,20; Fp 4,18; He 12,28; 13,16.21; 1Pt 2,5v Bohu; to je vaše rozumná#n.: duchovní / týkající se slova (logikos) služba Bohu. 2A nepřipodobňujte se tomuto věku, nýbrž proměňujte se obnovou [své] mysli, abyste mohli zkoumat,#n.: rozpoznat; 1,28; Ef 5,10; Fp 1,10 co je Boží vůle, co je dobré, přijatelné a dokonalé.#n.: dobrou, přijatelnou a dokonalou Boží vůlí
3Skrze milost, která mi byla dána, pravím každému, kdo je mezi vámi: Nesmýšlejte výš,#HL; n : povýšeně; 11,20; Př 16,18; 2K 12,7; 1Tm 6,17; Ga 6,3 než je třeba smýšlet, ale smýšlejte tak, abyste jednali rozumně,#n.: rozvážně; Sk 26,25; 2K 5,3; Tt 2,6 podle toho, jakou míru víry udělil každému Bůh. 4Jako máme v jednom těle mnoho údů a všechny ty údy nemají stejný úkol, 5tak i my, i když je nás mnoho, jsme jedno tělo v Kristu, ale jednotlivě jsme údy jeden druhého. 6Máme rozdílné dary#ř.: charismata; 1K 7,7; 1Pt 4,10 podle milosti, která nám byla dána: li někdo proroctví, ať ho užívá v souhlase s vírou. 7li službu, ať slouží.#U všech sedmi charismat lze také doplnit "svůj dar rozpozná" nebo "ať svůj dar používá". ř.: v té službě Jeli vyučující, ať učí.#ř.: v tom vyučování; Ga 6,6; 1Tm 5,17 8li dar povzbuzování,#n.: napomínání; ř.: jeli povzbuzující, … rozdávající, … stojící … prokazující … ať povzbuzuje.#ř.: v tom povzbuzování / napomínání; Sk 11,23; 13,15 Kdo rozdává, ať rozdává upřímně.#ř.: v přímosti / prostotě; Ef 6,5; Ko 3,22; n.: štědře (2K 9,11.13) Kdo stojí v čele, ať je horlivý.#ř.: v horlivosti / píli; v. 11; 2K 8,7; He 6,11; Kaz 9,10 Kdo prokazuje milosrdenství, ať to činí radostně.#ř.: v radosti; 2K 9,7
Pravidla křesťanského života
9Láska ať je bez přetvářky. Ošklivte si zlo, lněte k dobrému. 10Vroucně se navzájem milujte bratrskou láskou, v prokazování úcty#ř.: uctivostí; 13,7 předcházejte jeden druhého. 11V horlivosti neochabujte, buďte vroucího ducha, služte Pánu. 12V naději#n.: Z naděje; 5,2! se radujte, v soužení buďte trpěliví, v modlitbě vytrvalí.#n.: vytrvale se věnující / cílevědomí / oddaní m. (stejný výraz – 13,6; Sk 1,14; 6,4); 12,5v; Ko 4,2.12; 1Te 5,17; 2K 12,8 13Sdílejte se se svatými v jejich potřebách, usilujte o pohostinnost. 14Dobrořečte těm, kteří vás pronásledují, dobrořečte a nezlořečte. 15Radujte se s radujícími, plačte s plačícími. 16Mějte jeden k druhému stejný ohled.#n : Buďte navzájem v souladu; 15,5; Fp 2,2; 1Pt 3,8 Nepomýšlejte na vysoké věci, ale nechte se vést k obyčejným.#ř.: nízkým (věcem / lidem) Nebuďte moudří sami podle sebe. 17Nikomu neodplácejte zlým za zlé. Přede všemi lidmi mějte na mysli ušlechtilé věci. 18Jeli možno, pokud to záleží na vás, mějte pokoj se všemi lidmi. 19Nemstěte se sami, milovaní,#1,7; [v NS jako oslovení 29; 1K 10,14!; Jk 1,16; 1Pt 2,11; 1J 3,2; srv. Sk 15,25!] nýbrž dejte místo Božímu hněvu, neboť je napsáno: "Mně patří pomsta, já odplatím, praví Pán." 20Ale: "Jestliže má tvůj nepřítel hlad, dávej mu jíst, a máli žízeň, dávej mu pít; když to budeš činit, nasypeš žhavé uhlí na jeho hlavu." 21Nenech se přemáhat zlem, ale přemáhej zlo dobrem.

Český studijní překlad, Copyright © 2009, Nadační fond překladu Bible. Použito s povolením. Nedistribuovat.

Learn More About Český studijní překlad