Žalmy 96
CSP

Žalmy 96

96
Zpívejte Hospodinu novou píseň
1Zpívejte Hospodinu novou píseň, zpívej Hospodinu, celá země! 2Zpívejte Hospodinu, dobrořečte jeho jménu, zvěstujte den ze dne jeho spásu! 3Vypravujte mezi národy#n : pohany o jeho slávě, mezi všemi lidmi o jeho divech!
4Vždyť Hospodin je velký, nejvýš chvályhodný, vzbuzuje bázeň#111,9; 145,6; n.: hrůzu nade všechny bohy. 5Vždyť všichni bohové národů jsou nicotnosti;#LXX, Vul: démoni; 97,7; Lv 19,4; 1K 8,4–6 Hospodin však učinil nebesa. 6Nádhera a důstojnost před ním, moc#LXX, Vul: svatost a okrasa v jeho svatyni.
7Vzdejte Hospodinu, čeledi národů, vzdejte Hospodinu slávu a moc! 8Vzdejte Hospodinu slávu jeho jména, přineste dar a vstupte na jeho nádvoří! 9Klaňte se Hospodinu v nádheře svatyně! Svíjej se před ním, celá země! 10Říkejte mezi národy: Hospodin kraluje! Ano, svět stojí pevně, nezhroutí se. Hospodin spravedlivě rozsoudí národy.
11Radujte se, nebesa,#n.: Nebesa se budou radovat atd. jásej, země, ať burácí moře a vše, co je v něm!#h.: a jeho plnost; 98,7; 69,35 12Vesel se, pole, a vše, co je na něm. Tehdy bude jásat všechno lesní stromoví 13před Hospodinem, neboť přichází -- přichází, aby na zemi konal soud. Spravedlivě bude soudit celý svět, národy ve své pravdě.

Český studijní překlad, Copyright © 2009, Nadační fond překladu Bible. Použito s povolením. Nedistribuovat.

Learn More About Český studijní překlad