Žalmy 34:1-23 CSP

1Davidův žalm.#25,1p (Když změnil své chování před Abímelekem.#[V 1S 21 je ovšem jmenován král Akíš. Není vyloučeno, že Abímelek bylo obecné označení pelištejských králů – srv. Gn 20; 21,22.34; 26.] Ten ho vyhnal a David odešel). 2V každém čase budu dobrořečit Hospodinu. V mých ústech bude ustavičně#[tento výraz je vícekrát spojen s oběťmi (Ex 29,38; Nu 28,3; 1Pa 16,40; 2Pa 24,14) a chválou (Ž 71,6; 1Pa 16,6.37)]; srv. Lv 6,6; Ž 105,4 jeho chvála.#n : chvála o něm / jemu; 35,28; 66,2.8; 106,2.12; 111,10; 149,1; Iz 42,10 3Má duše se chlubí Hospodinem.#(vazba “chlubit se něčím” je v h. vždy spojena s předložkou bét – “v” …; viz např. 49,7; 52,3; 1Pa 16,10; Př 27,1; aj.; srv. Ř 2,17) Pokorní to uslyší a budou se radovat. 4Velebte se mnou Hospodina!#h.: Dávejte … vzrůst Hospodinu Vyvyšujme společně jeho jméno! 5Hledal jsem Hospodina, a odpověděl mi!, vysvobodil mě ode všeho, čeho jsem se hrozil.#Př 10,24; Iz 66,4; n.: mých děsů 6Ti, kdo na něj hledí, budou zářit. Na jejich tvářích nebude stud.#h.: Jejich tváře se nebudou stydět; ::35,4; Iz 1,29 7Tento chudý volal, a Hospodin ho vyslyšel. Zachránil ho ze všech jeho soužení. 8Hospodinův anděl táboří#n.: má vojenské ležení, srv. Za 9,8 kolem těch, kdo se ho#[Míněn je zřejmě Hospodin, nikoli anděl; srv. Ex 3,2] bojí, a vytrhuje je. 9Okuste a vizte, že Hospodin je dobrý. Blahoslavený je muž, který v něm hledá útočiště. 10Bojte se Hospodina, jeho svatí! Ti, kdo se ho bojí, netrpí nouzi. 11Mladí lvi strádají#LXX, Vul: Bohatí zchudli (srv. L 1,53) a hladovějí, ale ti, kteří hledají Hospodina, nemívají nedostatek v ničem dobrém.#Tento verš je středem a zároveň shrnutím žalmu. 12Pojďte, synové, a poslouchejte#n.: slyšte; Př 4,1; 8,32 mě, vyučím vás bázni před Hospodinem. 13Jaký#h.: Kdo; 25,12! je člověk, který si oblíbil život a miluje dny, kdy uvidí#n : dny, kdy zažije (srv. ::Pl 3,1); n.: dlouhověkost, aby uviděl dobro?#n.: dobré věci; n : blaho; Kaz 3,13; 1Pt 3,10 14Střež svůj jazyk od zlého a své rty před klamnými řečmi.#n.: aby nepromluvily lest (50,19); 39,2; 141,3; Př 4,24; 13,3; 21,23; Mt 12,36; Jk 1,26 15Odvrať se od zlého a čiň dobré, hledej pokoj a usiluj#h.: stíhej / pronásleduj (ho); srv. 38,21; Iz 51,1; Oz 6,3 o něj. 16Hospodinovy oči hledí na spravedlivé, jeho uši slyší jejich volání o pomoc. 17Hospodinova tvář#[tvář odráží něčí pocity a postoj; srv. Gn 31,2]; Lv 17,10; Jr 44,11 je proti těm, kdo páchají zlo, aby vyhladil ze země jejich památku. 18Když úpěnlivě volají, Hospodin je vyslýchá, vysvobozuje je ze všech jejich soužení. 19Hospodin je blízko těm, kdo jsou zkroušeni#h.: zlomeni; 51,19; 109,16; 147,3; Iz 61,1 v srdci, zachraňuje ty, kdo mají zdeptaného ducha. 20Mnoho zla#LXX, Vul: soužení; srv. 71,20; J 16,33 přichází na spravedlivého, ale Hospodin jej ze všeho vysvobodí. 21Střeží všechny jeho kosti, ani jedna z nich nebude zlomena. 22Ničemu zahubí zlo. Kdo nenávidí spravedlivého, ponese vinu. 23Hospodin#V tomto alfabetickém žalmu je tento v. “navíc”, není přiřazen žádnému písmenu. vykoupí duše svých otroků. Nikdo z těch, kteří v něm hledají útočiště, neponese vinu.