Žalmy 145
CSP

Žalmy 145

145
Budu tě vyvyšovat, Bože můj, králi
1Davidova chvála.#[v nadpisu žalmu užito pouze zde; srv. 65,2; 119,171]; 25,1p
Budu tě vyvyšovat, Bože můj, králi, a dobrořečit tvému jménu -- navěky a navždy. 2Každý den ti budu dobrořečit a chválit tvé jméno navěky a navždy. 3Veliký je Hospodin, je nejvýš chvályhodný, jeho velikost nelze vyzpytovat. 4Od pokolení do pokolení oslavují#n.: Jedna generace bude vychvalovat druhé generaci; 63,4p tvé skutky a zvěstují tvé mocné činy. 5Tvá nádhera je důstojná a slavná, přemýšlím o záležitostech tvých divů.#n.: O slavné důstojnosti a nádheře i o tvých obdivuhodných činech budu přemýšlet; LXX, Vul: Budou mluvit o velkolepé slávě tvé svatosti a vypravovat o tvých velikých divech; 9,2 6Bude se mluvit o síle#78,4 tvých hrůzu vzbuzujících činů; budu#LXX, Vul: budou vyprávět o tvé velikosti.#K: pl. 7Budou vypovídat#n.: překypovat chválou; 119,171 o památce na tvou velkou dobrotu,#n : Budou horlivě připomínat tvou velkou dobrotu budou jásat nad tvou spravedlností.
8Hospodin je milostivý a soucitný, pomalý k hněvu a velkého milosrdenství. 9Hospodin je ke všem dobrý, má slitování s každým svým dílem.#n.: výtvorem / vším, co vytvořil 10Hospodine, všechna tvá díla ti budou vzdávat chválu; tví věrní ti budou dobrořečit. 11Budou mluvit o slávě tvého království, budou hovořit o tvé udatnosti, 12aby seznamovali lidské syny s tvými#tak LXX, Pš, Vul; TM: jeho mocnými činy a se slávou a nádherou tvého#tak LXX, Pš, Vul; TM: jeho království. 13Tvé království je království všech věků, tvá vláda trvá po všechna pokolení. 14Hospodin podpírá všechny padající a pozvedá všechny sklíčené.
15Oči všech k tobě vzhlížejí a ty jim dáváš potravu ve svůj čas. 16Otvíráš svou ruku a napájíš přízní všechno živoucí.#n.: ve své přízni všechno živoucí / touhy všeho živoucího 17Hospodin je spravedlivý ve všech svých cestách#tj. všem svém jednání; srv. 103,7; 2Pa 13,22; Jr 4,18 aj. a věrný ve všech svých skutcích. 18Hospodin je blízko všem, kdo k němu volají, všem, kdo ho vzývají#h. výraz pro volání (obv. ve spojení s H. jménem) je používán i pro vzývání (116,13; Gn 4,26; 12,8) v pravdě. 19Touhu#h.: To, v čem mají zalíbení / to, co je milé (těm); 40,9; srv. 10,17v; Př 13,19v těch, kdo se ho bojí, naplňuje, slyší jejich volání o pomoc a zachraňuje je. 20Hospodin chrání všechny, kdo ho milují, ale všechny ničemy vyhladí. 21Má ústa budou mluvit o Hospodinově chvále, veškeré tvorstvo bude dobrořečit jeho svatému jménu navěky a navždy.

Český studijní překlad, Copyright © 2009, Nadační fond překladu Bible. Použito s povolením. Nedistribuovat.

Learn More About Český studijní překlad