Jonáš 1
CSP

Jonáš 1

1
Povolání a útěk proroka
1Stalo se Hospodinovo slovo k Jonášovi, synu Amítajovu: 2Vstaň, jdi do Ninive,#Gn 10,11; Na 1,1; [dnes ruiny u iráckého města Mosul] toho velkého#n : významného; srv. 1S 25,2; Př 18,16; 25,6; Jr 5,5 města, a volej proti němu,#srv. Jr 2,1: volej do uší Jeruzaléma protože jeho#h.: jejich [tj. zlo jeho obyvatel] zlo vystoupilo přede mne.#Jr 2,22; 49,19; h.: před moji tvář; srv. Jr 32,31; 33,5; n : do mé přítomnosti; Jr 4,1; 1S 1,22 3Jonáš vstal, aby utekl#h.: od H. tváře; 1S 21,7; n : z H. přítomnosti; Jb 1,12; Gn 4,16; Ž 139,7 pryč od Hospodina do Taršíše.#[tedy co nejdále (v rámci tehdy známého světa) přesně opačným směrem, Jr 10,9p] Přišel do Jafy#2Pa 2,15; Ezd 3,7; [později Joppe (Sk 9,36), součást dnešního TelAvivu] a našel loď plující do Taršíše. Zaplatil jízdné#h.: Dal její mzdu a nastoupil na ni, aby se s nimi plavil do Taršíše pryč od Hospodina. 4Hospodin však seslal#h.: uvrhl; 1S 18,11 na moře velký vítr, na moři nastala veliká bouře#srv. Mt 8,23; Jr 23,19; 25,32; n.: vichr a hrozilo, že se loď rozlomí.#n.: roztříští; Jr 2,13; h.: loď se zamýšlela zlomit; [personifikace lodi upozorňuje na naléhavost situace] 5Námořníci se báli a volali každý ke svému bohu. Předměty, které měli na lodi, vrhali do moře, aby #h.: od sebe odlehčili. Jonáš mezitím sestoupil do zadní#1S 24,4; n.: vzdálené; podpalubí části lodi, lehl si a tvrdě#Da 8,18 spal. 6Přistoupil k němu velitel posádky a řekl mu: Co je s tebou, ospalče? Vstaň, volej ke svému bohu. Snad si na nás tvůj#h.: ten; srv. Ž 133,3; Př 7,19; Iz 22,7 bůh vzpomene#n.: povšimne / nám bude příznivě nakloněn; HL a nezahyneme. 7Nato řekli jeden druhému: Pojďte, necháme padnout losy,#n : losujme abychom poznali, kvůli komu nás potkalo toto zlo. Nechali padnout losy a los padl na Jonáše. 8Zeptali se ho: Pověz nám, prosím, kvůli komu nás potkalo toto zlo? Jakou máš práci?#Neh 6,3; n.: zaměstnání / Co děláš? Odkud přicházíš? Jaká je tvá země a z kterého lidu#n.: národa jsi? 9Odpověděl jim: Jsem Hebrej a bojím se Hospodina, Boha nebes, který učinil moře i souš.#n : pevninu; v. 13 10Ti muži se převelice#h.: báli velikou bázní; v. 16; srv. Neh 9,18.26 báli a řekli mu: Cos to provedl?#n.: učinil; Gn 3,13; 1S 13,11; Jr 8,6 Ti muži totiž věděli, že utíká pryč od Hospodina, neboť jim to oznámil. 11Zeptali se ho: Co s tebou máme udělat,#n.: provést aby moře okolo#srv. Jr 36,21 nás utichlo? Moře totiž stále bouřilo. 12Odpověděl jim: Zvedněte mě a vrhněte mě do moře, a moře okolo vás utichne; neboť já vím, že tato velká bouře na vás přišla#n.: okolo vás je kvůli mně. 13Ti muži přesto veslovali ze všech sil,#srv. Am 9,2; Ez 8,8: prokopat aby se vrátili k souši, ale nic nezmohli,#n.: nemohli; Jr 38,5; 1S 17,39; nedokázali to; Jr 13,23 neboť moře proti nim#n.: kolem nich stále bouřilo. 14A tak volali k Hospodinu: Ach, prosíme, Hospodine, ať nezahyneme kvůli duši#n.: pro smrt tohoto muže. Nepřičítej#n.: Neuval na nás; Dt 21,8; Jr 26,15 nám nevinnou krev. Vždyť ty, Hospodine, co chceš, to činíš.#n.: jsi učinil, co jsi chtěl / se ti líbilo; Ž 115,3!; 135,6; Neh 1,11; Př 21,1 15Potom zvedli Jonáše, vrhli ho do moře, a moře přestalo zuřit.#h.: ustalo / zastavilo od svého hněvu 16A ti muži se Hospodina převelice#v. 10 báli, obětovali Hospodinu oběti a činili mu sliby.

Český studijní překlad, Copyright © 2009, Nadační fond překladu Bible. Použito s povolením. Nedistribuovat.

Learn More About Český studijní překlad