Izaiáš 8
CSP

Izaiáš 8

8
Pád Damašku a Samaří
1Hospodin mi řekl: Vezmi si velikou tabuli a napiš na ni běžným způsobem:#h.: způsobem (/ rydlem / šablonou? – v Ex 32,4: forma) člověka; snad: obecně čitelně. Spěšná kořist, rychlý lup.#h. (l) Mahēr šālāl ḥāš baz; n.: Spěchat za kořistí, rychle za lupem! [To naznačuje, že dvě města budou brzy vypleněna, srv. v. 4]; srv. Jr 20,3; Oz 1,4 2I povolal jsem si spolehlivé svědky: kněze Urijáše a Zekarjáše, syna Jeberekjášova. 3Přiblížil jsem se k prorokyni,#[ve smyslu: manželce proroka] otěhotněla a porodila syna. Hospodin mi řekl: Dej mu#h.: Zvolej jeho jméno Spěšná kořist, rychlý lup. 4Protože dříve než bude chlapec umět volat otče a matko, odnesou majetek Damašku a kořist ze Samaří před asyrského krále.
5Hospodin ke mně mluvil ještě dále: 6Protože tento lid pohrdl klidně plynoucími vodami Šíloach#[prav. míněn vodovod a později tunel, který přiváděl do Jeruzaléma vodu z Gíchonu; srv. Neh 3,15]; HL a raduje se s#n.: nad; n. (jiný pravopis): třese se před Resínem a synem Remaljášovým, 7proto hle, Panovník na ně přivádí mocné a hojné vody Řeky#tj.: Eufratu; 11,15p; Dt 11,24 -- asyrského krále a všechnu jeho slávu -- a vystoupí nad všechna svá řečiště a půjde přes všechny své břehy. 8Projde Judou, zaplaví ho a půjde přes něj, dosáhne až k šíji; rozepjetím jeho křídel bude naplněna šíře tvé země, Immanueli.#tj. s námi Bůh; v. 10; 7,14
Jen Hospodin vám budiž svatý
9Jednejte zle,#n.: Spolčujte se / Budete zlomeni; var. (LXX): Poznejte; národy, a zděsíte se,#h. impv.; [řečnický imperativ jakoby předvídal důsledek zlého jednání; srv. Př 3,4.] naslouchejte všechny dálavy země. Opásejte se#n : připravte se k boji; srv. 2S 22,40 a zděsíte se,#h. impv.; [řečnický imperativ jakoby předvídal důsledek zlého jednání; srv. Př 3,4.] opásejte se a zděsíte se.#h. impv.; [řečnický imperativ jakoby předvídal důsledek zlého jednání; srv. Př 3,4.] 10Udělejte plán,#h.: uraďte radu; srv. Neh 4,9; 2S 17,14; Jb 5,12; Př 19,21 a bude zmařen, řekněte slovo,#n : domluvte si úmluvu; srv. Joz 2,14; 18,7; Dt 2,26 a nenaplní se,#h.: neobstojí; 7,7; ::46,10; Jr 44,28 protože s námi je Bůh.
11Vždyť toto mi řekl Hospodin, když uchopil za ruku#h.: jako silou ruky / když uchopení ruky; [může zn.: když si mne vybral; nebo: s velkou mocí / s velkým důrazem; srv. Jr 31,32; Iz 41,9.13; 42,6; 45,1] a varoval mě, abych nechodil po cestě tohoto lidu: 12Neříkejte spiknutí všemu, čemu tento lid říká spiknutí; toho, z čeho má on strach, se nebojte a nestrachujte. 13Hospodin zástupů -- jen on vám budiž svatý;#h.: jeho posvěcujte; srv. 29,23; 1P 3,15 on je vaše bázeň a on je vaše strachování.#n : jeho se bojte, před ním mějte strach / ať on je předmětem vaší bázně a strachu. Dt 6,13; Jr 5,22 14On vám bude svatyní,#[někteří čtou: léčkou (móqeš namísto miqdáš)] ale kamenem úrazu#n.: kamenem, na který narazí a skálou pohoršení#n.: překážky / o kterou budou klopýtat; Ř 9,33; 1P 2,8 pro oba domy izraelské, pastí a léčkou pro obyvatele Jeruzaléma. 15Mnozí z nich klopýtnou, padnou a polámou se, budou chyceni#n.: chytí se do léčky a budou… a zajati.
16Zavaž#n : Zachovej; [n.: utvrď – paralela násl. zapečeť] svědectví#n.: osvědčení a zapečeť zákon mezi mými učedníky. 17Budu vyčkávat na Hospodina, který skrývá svou tvář před domem Jákobovým; budu očekávat na něho. 18Hle, já a děti, které mi dal Hospodin, jsme v Izraeli za znamení a divy od Hospodina zástupů, který přebývá na hoře Sijón.
19A jestliže vám řeknou: Dotazujte se těch, kdo vyvolávají duchy zemřelých,#n.: spiritistů; (tzn. lidí, skrze které mluví jiní duchové); 19,3; 1S 28,3 a věštců, kteří piští a mumlají Což se lid nemá dotazovat svého Boha? Kvůli živým má hledat mrtvé?#n. (následující může být pokračováním výzvy): Což se lid nemá dotazovat svých bohů? Kvůli živým má hledat mrtvé! 20K zákonu a ke svědectví! Nebudouli mluvit podle tohoto slova, tak v něm pro ně není úsvit.#n.: to proto, že v nich (h. sg. je kolektivní) není světlo úsvitu. 21Každý zkroušený a hladový bude procházet zemí,#h.: jí (srv. v. 22) a jak bude hladový a vzteklý, bude proklínat svého krále i svého Boha. Obrátí se vzhůru 22a pohledí k zemi, a hle, soužení a temnota, ponurá sklíčenost -- vkrádá se soumrak. 23Avšak nezůstane pochmurná, jako teď, když na ni dolehla tíseň. Jako v době, kdy nejprve zlehčil#[prav. míněna porážka Izraele Asyřany v r. 734–733 př. Kr., kdy Tiglatpileser III. anektoval značnou část území Izraele] zemi Zabulón a zemi Neftalí, ale nakonec dodá vážnost#n.: význam / slávu -- cestě u moře,#[tj. provincie Dor podél Středozemního moře] Zajordání a Galileji národů.#Mt 4,15; [provincie Megido západně od galilejského moře; titul “národů” ukazuje, že území bývalo okupováno cizinci]

Český studijní překlad, Copyright © 2009, Nadační fond překladu Bible. Použito s povolením. Nedistribuovat.

Learn More About Český studijní překlad