Izaiáš 28
CSP

Izaiáš 28

28
Běda Efraimovi pro jeho hříchy
1Běda#29,15; 18,1; [první z druhé (srv. kp. 5) série šesti Běda; 29,1.15; 30,1; 31,1; 33,1] vznešené koruně#[prav. míněno Samaří, hl. město sev. království, před svým pádem r. 721 př. Kr.; srv. Am 6,6] Efrajimových opilců, vadnoucímu květu jeho skvostné ozdoby, který je na vrchu úrodného údolí, koruně zmožených#[n. (Ibn Ezra pokládal slovo “údolí” (gé) za stažený tvar): na hlavě mužů nacpaných tučnými věcmi (25,6!) a zmožených …] vínem. 2Hle, Panovník má cosi#n.: někoho silného a ohromného jako příval krupobití, jako smršť zhouby; cosi jako příval mocných rozvodněných vod mocně#n.: rukou spustí na zem.#n.: kdosi jako … vod ji (? je – předmět v h. není určen) mocně srazí k zemi; srv. Am 5,7!; Iz 30,32 3Vznešená koruna Efrajimových opilců bude nohama pošlapána. 4A vadnoucí květ slávy její nádhery, který je na vrchu úrodného údolí,#[n. (Ibn Ezra pokládal slovo “údolí” (gé) za stažený tvar): na hlavě mužů nacpaných tučnými věcmi (25,6!) a zmožených …] bude jako raný fík před létem -- kdo ho uvidí, zhltne ho, jen co ho uchopí.#n.: bude v jeho dlani
5V onen den bude Hospodin zástupů slavnou korunou a nádherným věncem ostatku svého lidu. 6A duchem práva tomu, jenž zasedá na soudu, a udatností těm, kdo odvracejí boj v bráně.#[nejdůležitější místo pro obranu města; srv. Sd 9,44]#n.: obracejí boj k bráně.
Hříchy Judovy
7Ale i tito vrávorají při víně a klopýtají při pivu: Kněz i prorok vrávorají při pivu, jsou zmateni z vína, klopýtají z piva. Chybují#n.: bloudí; v h. stejné sloveso jako výše: vrávorají; srv. obrazné použijí v 1S 26,21 / n.: vrávorají při vidění ve vidění, jsou vratkého úsudku.#n.: motají se při vynášení rozsudku / rozhodnutí (HL). [Všechna slovesa ve verši jsou v h. perfektu (20)] 8Neboť všechny stoly jsou plné hnusných zvratků,# n.: zvratků a nečistoty není čistého místa.
9Koho bude#n.: to chce; [podmětem je prav. Izajáš a v. 9+10 je reakcí jeho posluchačů] vyučovat poznání a koho naučí#n.: chce učit rozumět zprávě?#n.: komu poskytnout / dát vyučování Odstavené od mléka? Vzaté od prsu? 10Vždyť říká: Pokyn za pokynem, pokyn za pokynem, míru#dosl. měřicí šňůra /-u; srv. 34,11 k míře, míru k míře, trochu sem, trochu tam.#h. caw lácáw, caw lácáw, kaw lákáw, kaw lákáw, z‘ér šám, z‘ér šám. – [Pravděpod. posměšné napodobení způsobu mluvy proroka na způsob českého bla bla.] 11Ano, žvatlavou řečí a cizím jazykem bude mluvit k tomuto lidu. 12Ten, který jim řekl: Toto je místo odpočinku,#11,10; 32,18; [tj. země, kterou jim dal Hospodin, jemuž mají důvěřovat] dejte odpočinek vyčerpanému, toto je místo odpočinutí;#srv. příbuzný výraz Jr 6,16 ale nechtěli poslechnout. 13I bude pro ně Hospodinovo slovo pokyn na pokyn, pokyn na pokyn, míru k míře, míru k míře, trochu tam, trochu tam,#h. caw lácáw, caw lácáw, kaw lákáw, kaw lákáw, z‘ér šám, z‘ér šám. – [Pravděpod. posměšné napodobení způsobu mluvy proroka na způsob českého bla bla.] a tak půjdou,#[tj. udělají opak toho, co mají (v. 12) – odpočinout] upadnou dozadu, polámou se, budou chyceni a zajati.
Soud nad Judou a úhelný kámen na Sijónu
14Proto slyšte Hospodinovo slovo, posměvači vládnoucí tomuto lidu, který je v Jeruzalémě. 15Protože jste řekli: Uzavřeli jsme smlouvu se smrtí a s podsvětím jsme udělali ujednání;#[výraz choze obvykle používaný ve smyslu vidění / vidoucí (29,10) zde (a také příbuzný výraz chazút ve v. 18 /srv. zjevení – 21,2/) je podle paralelismu homonymum, jehož význam ujednání není zcela jistý; ] i když bude procházet valící se bič,#[složený obraz o asyrské a babylonské armádě – valící se jako povodeň (v. 2; 8,7) + bič (10,26)] nepřijde na nás, protože jsme učinili lež svým útočištěm a v klamu jsme se ukryli.
16Proto toto praví Panovník Hospodin: Hle, já kladu jako základ na Sijónu kámen, vyzkoušený#n. (slovo může označovat druh horniny – jemnozrnnou rulu): rulový kámen, drahocenný, úhelný základ, pevně založený. Kdo věří, nebude spěchat.#n : nebude jednat zbrkle; 5,19; ::Př 19,2 17Učiním právo mírou#dosl. měřicí šňůra /-u; srv. 34,11 a spravedlnost závažím.#n.: vodováhou (nástroj pro horizontální přesnou míru); 2Kr 21,13; srv. Am 7,7v Krupobití smete lživé útočiště a úkryt zaplaví vody. 18A bude zrušena vaše smlouva se smrtí a vaše ujednání s podsvětím neobstojí. Když bude procházet valící se bič, zůstanete mu k pošlapání. 19Kdykoli bude procházet, zmocní se vás: vždyť bude procházet ráno co ráno, ve dne i v noci. Bude to čirá hrůza, jen porozumět zprávě.#v. 9; n : se dát poučit 20Protože lehátko bude krátké k protáhnutí a přikrývka bude úzká na zabalení.#[prav. dal dva obrazy falešné jistoty – příslib odpočinku a ochrany před chladem se nenaplní] 21Neboť Hospodin povstane jako na hoře Perasímu, rozzuří se#n.: roztřese se jako v Gibeónském údolí, aby vykonal své dílo, sobě cizí dílo, a aby vykonal svou službu, pro něj neobvyklou#h.: cizorodou / sobě cizí; [místo vítězství nechá na Izrael dopadnout trest] službu.
22Nuže nebuďte drzí, aby nebyla zesílena vaše pouta, protože od Panovníka Hospodina zástupů jsem slyšel o konci, o němž je rozhodnuto pro celou tuto zemi. 23Naslouchejte a slyšte můj hlas, pozorně naslouchejte a poslechněte mou řeč. 24Což bude oráč celý den#n : stále orat, aby zasel? Bude neustále kypřit#h.: otvírat a vláčet svou půdu? 25Když vyrovnal její povrch, což nerozhází černuchu#[Nigella sativa; v. 27] a nerozsype kmín, nevloží pšenici, proso i ječmen na jejich místo a špaldu na své meze? 26Jeho Bůh jej vychovává ke správným způsobům a vyučuje ho. 27Vždyť černucha se nemlátí smykem#[obě semena jsou příliš malá na tuto techniku; 41,15; Am 1,3 a po kmínu se nejezdí koly vozu, ale černucha se vyklepává metlou a kmín holí. 28Zrno se musí rozdrtit, vždyť ho jistě nebude mlátit stále, bude ho rozrušovat koly svého vozu a koňmi, ale nerozdrtí ho.#[podobenství možno chápat tak, že Bůh – i když soudí a trestá – dělá své dílo ve správný čas (v. 24), na správné místo (v. 25) a správným způsobem (v. 27n)] 29To také pochází od Hospodina zástupů: Je podivuhodný v radě a velký v obezřetnosti.#n.: v účinném jednání; srv. Př 3,21

Český studijní překlad, Copyright © 2009, Nadační fond překladu Bible. Použito s povolením. Nedistribuovat.


Learn More About Český studijní překlad

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.