Genesis 14:17-24 CSP

17Po jeho návratu z pobití Kedorlaómera a králů, kteří byli s ním, vyšel mu vstříc sodomský král do údolí Šáve, což je Královské údolí.#[snad to, které je později známé jako Kidrónské údolí – 2S 18,18] 18Také Malkísedek,#[tzn. “Král je spravedlnost” n. “Král spravedlnosti”]; Ž 110,4; He 5,6; 7,1–10 král Šálemu, přinesl chléb a víno. Byl knězem Boha Nejvyššího.#[Toto Boží jméno se vyskytuje v StS 29 (Dt 32,8; Ž 7,18p!; Iz 14,14; Pl 3,35.38); v NS: L 1,32.35.76; 6,35; Sk 7,48] 19A požehnal mu slovy: Požehnán buď Abram Bohu Nejvyššímu, Tvůrci#n.: majiteli; (Jde o h. homonyma “qnh” – běžnější zn. vlastnit, nabýt, koupit, … a druhé stvořit. Protože slovo je jiného původu než slovo “br’” používané pro stvoření, v ostatních výskytech volíme ekvivalent vytvořil pro možnou pochybnost o stejném významu s “br’”. Srv. Gn 4,1; Dt 32,6; Př 8,22.) nebes i země. 20A požehnán buď Bůh Nejvyšší, který vydal tvé protivníky do tvé ruky. Nato mu Abram dal desátek ze všeho. 21Sodomský král Abramovi řekl: Dej mi lidi a majetek si vezmi. 22Abram však sodomskému králi odpověděl: Pozvedl jsem ruku#[běžný způsob přísahy; Dt 32,40; Zj 10,5n]; n : Přísahal jsem / Přísahám k Hospodinu Bohu Nejvyššímu, Tvůrci#n.: majiteli; (Jde o h. homonyma “qnh” – běžnější zn. vlastnit, nabýt, koupit, … a druhé stvořit. Protože slovo je jiného původu než slovo “br’” používané pro stvoření, v ostatních výskytech volíme ekvivalent vytvořil pro možnou pochybnost o stejném významu s “br’”. Srv. Gn 4,1; Dt 32,6; Př 8,22.) nebes a země, 23že z ničeho, co je tvé, nevezmu ani šňůru nebo řemínek u sandálů, abys neřekl: Já jsem učinil Abrama bohatým. 24Nechci nic, pouze to, co snědli mládenci, a podíl mužů, kteří šli se mnou: Anér, Eškól a Mamre, ti vezmou svůj podíl.