Deuteronomium 30
CSP

Deuteronomium 30

30
Zaslíbení pro ty, kdo se navrátí
1I stane se, když na tebe přijdou#n.: se na tobě na naplní (Joz 21,45; 1S 10,7) všechny tyto věci, požehnání i kletby, které jsem ti předložil, a připomeneš si je ve svém srdci#n.: mysli / vezmeš si je k srdci; h.: vrátíš je na své srdce; 4,39! mezi všemi národy, kam tě Hospodin, tvůj Bůh, zahnal, 2navrátíš#4,30; Neh 1,9; n.: obrátíš se k Hospodinu, svému Bohu, a uposlechneš ho, jak#1,41; h.: podle všeho, co ti dnes přikazuji, ty i tvoji synové, celým svým srdcem a celou svou duší, 3Hospodin, tvůj Bůh, změní tvůj úděl, slituje se nad tebou a znovu#[h. sloveso šwb (navrátit) je na vícero místech používáno jako ekv. pro vyjádření opakování, tj. znovu; srv. Joz 5,2; Neh 9,28; Iz 6,13; Jr 12,15; atd.] tě shromáždí ze všech národů, kam tě Hospodin, tvůj Bůh, rozptýlil. 4I kdyby byli tvoji zapuzení na konci nebes, také odtamtud tě Hospodin, tvůj Bůh, shromáždí, i odtamtud tě dovede.#1S 10,23; h.: vezme 5Hospodin, tvůj Bůh, tě přivede do země, kterou obsadili tvoji otcové, a obsadíš ji. Prokáže ti dobro a rozmnoží tě víc než tvé otce. 6Hospodin, tvůj Bůh, obřeže tvé srdce a srdce tvého potomstva, abys miloval Hospodina, svého Boha, celým svým srdcem a celou svou duší a byl živ. 7Hospodin, tvůj Bůh, dá všechna tato prokletí na tvé nepřátele a na ty, kdo tě nenávidí a pronásledují.#n.: tvé protivníky, kteří tě pronásledují 8Ty však se navrátíš, uposlechneš Hospodina a budeš plnit všechny jeho příkazy, které ti dnes přikazuji. 9Hospodin, tvůj Bůh, ti daruje hojnost k dobrému při všem díle tvých rukou, v plodu tvého lůna, v plodu tvé zvěře i v plodu tvé země, neboť Hospodin nad tebou bude znovu#[h. sloveso šwb (navrátit) je na vícero místech používáno jako ekv. pro vyjádření opakování, tj. znovu; srv. Joz 5,2; Neh 9,28; Iz 6,13; Jr 12,15; atd.] jásat k dobrému, jako jásal nad tvými otci, 10když uposlechneš Hospodina, svého Boha, budeš zachovávat jeho příkazy a ustanovení zapsaná v této knize zákona a navrátíš se k Hospodinu, svému Bohu, celým svým srdcem a celou svou duší.
11Vždyť tento příkaz, který ti dnes přikazuji, není pro tebe nepochopitelný#n.: podivuhodný / těžký; srv. Př 30,18; Iz 28,29; 2S 1,26 ani vzdálený. 12Není na nebesích, abys mohl říct: Kdo z nás#n.: pro nás; h.: nám (3.p.); srv. 2S 19,21; Neh 7,39 vystoupí#n.: může vystoupit; Ř 10,6–8 na nebesa, aby jej pro nás vzal,#n.: nám ho přinesl oznámil nám ho a my jej plnili?#n.: a oznámí nám ho, abychom jej mohli plnit 13Ani není za mořem, abys mohl říct: Kdo z nás přejde#n.: se přeplaví; Iz 23,12 na druhou stranu moře, aby jej pro nás vzal, oznámil nám ho a my jej plnili? 14Vždyť to slovo je velmi blízko tebe, ve tvých ústech a ve tvém srdci, abys ho plnil.
Život nebo smrt
15Pohleď, předložil jsem ti dnes život a dobro i smrt a zlo. 16To#srv. 16,22; 2S 4,10; n.: Když ti dnes přikazuji, abys miloval Hospodina, svého Boha, chodil po jeho cestách a zachovával jeho příkazy, ustanovení a nařízení. Tak zůstaneš naživu, rozmnožíš se a Hospodin, tvůj Bůh, ti požehná v zemi, do které jdeš, abys ji obsadil. 17Jestliže se však tvé srdce odvrátí, nebudeš poslouchat, necháš se svést, budeš se klanět jiným bohům a sloužit jim, 18oznamuji vám dnes, že jistě zahynete a nedožijete se mnoha dní v zemi, do které procházíš Jordánem a jdeš, abys ji obsadil. 19Povolávám dnes proti vám za svědky nebesa i zemi. Předložil jsem ti život a smrt, požehnání a kletbu. Zvol si život, abys zůstal naživu ty i tvé potomstvo, 20a miluj#n.: abys miloval … Hospodina, svého Boha, jej poslouchej a přilni k němu. Vždyť on je tvůj život a ti dlouhá léta, abys bydlel v zemi, o které Hospodin přísahal tvým otcům, Abrahamovi, Izákovi a Jákobovi, že jim ji dá.

Český studijní překlad, Copyright © 2009, Nadační fond překladu Bible. Použito s povolením. Nedistribuovat.

Learn More About Český studijní překlad