Deuteronomium 14
CSP

Deuteronomium 14

14
Důsledky oddělení pro Hospodina
1Jste synové#n : děti; Ř 8,16; Ga 3,26 Hospodina, svého Boha. Kvůli zemřelému si nezasazujte rány#[pohanské praktiky, (jejichž význam není zcela jasný,) které nemají Izraelci napodobovat; srv. Lv 19,28; 21,5; Jr 16,6; 22,10] ani si nedělejte lysinu mezi očima. 2Vždyť jsi svatým lidem Hospodinu, svému Bohu, tebe Hospodin vyvolil ze všech národů, které jsou na povrchu země, abys byl jeho lidem, jeho vlastnictvím.
Čistá a nečistá zvířata
3Nejez nic ohavného. 4Toto jsou zvířata,#n.: zvěř (tak i dále) která budete#tj. můžete; n.: jezte jíst: býka, ovce#h.: dobytče / ovci z beránků a kozy,#h.: dobytče z koz 5jelena, gazelu, srnce,#n.: daňka divokou kozu,#n.: kozorožce; HL; antilopu,#HL; divokou ovci#n.: antilopu / stepního tura; Iz 51,20 a horskou kozu,#n.: ovci; HL; 6tedy všechna zvířata, která mají rozdělená kopyta, obě kopyta zcela rozdvojená, přežvýkavce#h.: toho, který přináší (“vyvádí”) přežvýkané mezi zvířaty. Ty jezte. 7Z přežvýkavců a těch, kteří mají rozdělená, rozdvojená kopyta, však nejezte tyto: velblouda, zajíce a damana, protože jsou to přežvýkavci, ale kopyta rozdělená nemají. Jsou pro vás nečistí. 8Ani vepře, neboť má kopyta rozdělená, ale nepřežvykuje. Je pro vás nečistý. Jejich maso nejezte a jejich zdechlin se nedotýkejte. 9Ze všeho, co je ve vodě, jezte toto: Všechno, co má ploutve a šupiny, jezte, 10a všechno, co nemá ploutve a šupiny, nejezte. Je to pro vás nečisté.
11Všechny čisté ptáky jezte. 12Nejezte z nich tyto: orla, supa,#[bělohlavý; lat. Gypaetus barbatus; největší ze supů má h. jméno (“lamač”) díky svému zvyku pouštět kostru zdechliny z vysoké výšky, aby se kosti rozlámaly] orlovce,#n.: supa černého 13luňáka červeného,#n.: luňáka; ?Milvus milvus luňáka černého,#n.: jestřába; ?Milvus migrans luňáky#n.: dravce všeho druhu,#h.: podle jejich (dosl. její – všichni tři ptáci v h. = f.) 14žádný druh havrana,#h.: každého havrana podle jeho druhu 15pštrosa,#Lv 11,16p sovu,#n.: lelka racka, sokoly#n.: jestřába všeho druhu, 16sýčka,#n.: sovu; Ž 102,7 výra, sovu pálenou, 17pelikána,#n.: sovu pouštní; Ž 102,7 mrchožrouta a kormorána, 18čápa, volavky všeho druhu, dudka, netopýra. 19Také všechen okřídlený hmyz#h.: každá hemžící se věc s křídlem je pro vás nečistý. se nejí.#var.: Nejezte to 20Všechny čisté ptáky jezte. 21Nejezte žádnou zdechlinu.#h.: mrtvolu; v. 8; Ez 4,14! Dej ji příchozímu, který je ve tvých branách, ať ji sní, nebo prodej#n.: prodá cizinci, ale ty jsi svatým lidem Hospodinu, svému Bohu. Nevař kůzle v mléce jeho matky.
Desátky
22Jistě dávej desátek ze vší úrody svého semena, to, co přináší pole,#n : vyrostlo na poli rok co rok.#n.: každoročně; srv. Neh 10,36; 1S 1,7 23Na místě, které on vyvolí, aby tam přebývalo jeho jméno, jez před Hospodinem, svým Bohem, desátek ze svého obilí, z nového vína a oleje a z prvorozených svého skotu a bravu, aby ses naučil bát Hospodina, svého Boha, po všechny dny. 24Když by cesta byla pro tebe dlouhá, takže bys nebyl schopen to donést, protože místo, které Hospodin, tvůj Bůh, vyvolí, aby si tam učinil jméno, je od tebe daleko a protože ti Hospodin, tvůj Bůh, požehnal, 25proměň#h.: dáš to ve stříbro,#tj. zpeněž to vezmi zabalené stříbro s sebou,#h.: oblehneš stříbro ve své ruce; srv. 10,3; Př 7,20 jdi na místo, které Hospodin, tvůj Bůh, vyvolí 26a dej stříbro za všechno, po čem tvá duše touží, za skot a brav,#h.: + za víno#h.: + za a pivo,#h.: + za za cokoliv, co si přeje#h.: žádá; srv. Jon 4,8 tvá duše. Tam jez před Hospodinem, svým Bohem, a raduj#12,7.18 se ty i tvá rodina. 27Lévijce, který je ve tvých branách, nezanedbávej,#12,19p protože s tebou nemá podíl ani dědictví. 28Vždy po třetím roce#h.: na konci / n.: Po uplynutí tří let přines celý desátek ze své úrody toho roku a zanech je ve svých branách. 29Ať přijde Lévijec, protože s tebou nemá podíl a dědictví, i příchozí, sirotek a vdova, kteří jsou ve tvých branách, a nechť jedí a nasytí se, aby ti Hospodin, tvůj Bůh, požehnal v každém díle tvých rukou, které konáš.

Český studijní překlad, Copyright © 2009, Nadační fond překladu Bible. Použito s povolením. Nedistribuovat.

Learn More About Český studijní překlad