Daniel 12
CSP

Daniel 12

12
Vítězství Božího lidu
1A právě v onom čase povstane Michael,
ten velký velitel,#LXX(st): anděl jenž zastává tvůj lid,#h.: (ten) stojící nad syny tvého lidu
a nastane čas soužení,
k jakému nedošlo, co jsou národem,#protože neurč.; tj. od vzniku tvého lidu; n.: co je národ národem; tj. od vzniku národů; h.: od bytí až do onoho času.#urč.; z LXX – Mt 24,21–22
A právě v onom čase unikne#n.: bude zachráněn – LXX(Th); kmen nif. (11,41) má význ. reflexivní (Gn 19,17nn) nebo pasivní (Jl 3,5) tvůj lid,
každý, kdo se nachází zapsán v knize.
2Tu mnozí#neurč. (tj. ne všichni) z těch,
kdo spí v prachu země,#n.: v prašné hlíně; h.: půdě / hlíně; srv. Gn 2,7; 3,19 procitnou,
jedni pro život věčný,#jediný výskyt vazby v StS; J 5,29
ale druzí#h.: tito … a tito; srv. Ž 20,8 k naprosté hanbě#pl. intenzity / vlastnosti, srv. Ž 69,10n pro věčnou ohavnost.#srv. Iz 66,24; Jr 20,11; LXX podobně; Vul: do hanby / výtky, aby provždy viděli / zakoušeli
3Ti rozumní však budou zářit jasem oblohy,
a kdo ke spravedlnosti dopomáhají#zahrnuje významy: obstarávají spravedlnost / obhajují / ospravedlňují, tj. prohlašují spravedlivým (Iz 5,23) či získávají pro spravedlnost; LXX(st): přemáhající má slova; Vul: ke spravedlnosti vyučují mnohým,#urč., tj. onomu množství
jako hvězdy navěky a navždy.#h.: pro věk / věčnost a dále; Ex 15,18; Ž 9,6!; Mi 4,5
4Ale ty, Danieli, ta slova uzavři a tu knihu zapečeť až do času konce.#neurč.; [D. má připojit potvrzení, které osvědčuje, že vše zapsal úplně a přesně, a dát dokumentu definitivní, dále neměnnou podobu.] Mnozí budou prohledávat#h.: procházet; tj. procházet křížem krážem a všude hledat, srv. Nu 11,8; 2S 24,2; 2Pa 16,9; Jr 5,1; Am 8,12; LXX(Th): budou vyučeni; LXX(st): zešílí; Vul: budou procházet a#n.: takže poznání se rozmnoží.#LXX(st): a naplněna bude země nepravostí (snad záměna písmen d?t za r?h); [počátek této přímé řeči je v 10,20]
5Nato jsem já, Daniel, spatřil, jak jiní dva stojí, jeden na tomto břehu řečiště#urč.; n.: vodního toku; [tak obv. Nil (Gn 41,1), zde patrně Tigris (10,4)] a druhý na onom břehu řečiště. 6Jeden řekl muži oděnému lněným oděvem nahoře nad vodami v řečišti: Za jak dlouho nastane konec těch podivuhodností?#podob., ale jinak než 8,24; 11,36; srv. 1Pt 1,12 7Pak jsem slyšel onoho muže oděného lněným oděvem nahoře nad vodami v řečišti, jak pozdvihl pravici i levici k nebesům a přisáhl při Věčně živém,#srv. Zj 10,5n že k určené době, dobám#ozn. jako pl. (ale du. by se psal stejně) a polovině, a až skončí tříštění#inf.; i ve smyslu “rozptylování” ruky#tj. síly svatého lidu, toto vše pomine. 8Já jsem to sice slyšel, ale nechápal, a proto jsem řekl: Pane můj, co přijde koncem#tj. v závěrečné části; srv. 8,19.23; 10,14 (a 11,4 “potomstvo”) těch věcí?#h.: těchto
9Nato mi odvětil: Běž, Danieli, neboť ta slova#n.: věci jsou uzavřena a zapečetěna až do času konce. 10Mnozí budou čištěni a běleni a tříbeni. Zatímco ničemové budou jednat ničemně#n.: zkažení … zkaženě / špatní … špatně; srv. 9,5.15; 11,32 a žádní ničemové nic nepochopí, ti rozumní však pochopí. 11A od doby odstranění soustavné bohoslužby a k dání pustošící#tak i 8,13; 9,27d; podob. 9,18.26; pustošící; 9,27c; 11,31 ohavnosti#neurč.; sg. urč. 11,31; pl. neurč. 9,27 uplyne tisíc dvě stě devadesát dnů. 12Blaze tomu, kdo počká a dospěje ke dnům tisíci třem stům třiceti a pěti. 13Ty ale dojdi do konce#urč.; LXX: -; Vul: ad praefinitum, “k předurčenému”; i 11,35.40; 12,9 a budeš#LXX: + ještě jsou totiž dny [a hodiny] k naplnění konce odpočívat. Na konci dnů#ářčáářjāmîn (posl. slovo v h. textu Da) nemá standardní pl. koncovku îm, ale în (stand. v aram. a v moábštině); tato občasná variace se vyskytuje ještě u Jb, Ez a ojediněle ještě v 6 jiných knihách; v pozdější stv. h. je častější pak povstaneš ke svému údělu.#LXX: + 64 vv. Zuzana, + 42 vv. Bél a drak, Vul: +13,1–64 vyprávění o Zuzaně

Český studijní překlad, Copyright © 2009, Nadační fond překladu Bible. Použito s povolením. Nedistribuovat.

Learn More About Český studijní překlad