2 Petr 2
CSP

2 Petr 2

2
Falešní proroci a učitelé
1V lidu se však také objevovali falešní proroci, jako i mezi vámi budou lživí učitelé, kteří budou tajně zavádět zhoubná kacířství#ř.: hereze; Tt 3,10p; n.: sekty (1K 11,19) a Panovníka, který je vykoupil, budou zapírat. Tím na sebe uvedou rychlou záhubu. 2A mnozí budou následovat jejich bezuzdnosti a cesta pravdy bude kvůli nim v opovržení. 3Z hrabivosti budou z vás těžit podvodnými slovy. Ale jejich odsouzení odedávna nezahálí a jejich zhouba nespí.
4Neboť#ř.: Neboť jestliže … (podmínka pokračuje až k v. 9:) tedy Pán umí … Bůh neušetřil ani anděly, kteří zhřešili, ale svrhl je do temných jeskyní#var.: řetězů temnoty Tartaru#HL; n.: pekla a vydal je, aby byli střeženi k soudu. 5Ani starý svět neušetřil, ale zachoval jen Noeho, hlasatele spravedlnosti,#takové označení není v Písmu, ale podobné se nachází u Jos., Starož. 1.3.1 a 1Klementův 7.6; 9.4 jednoho z osmi,#ř.: osmého když uvedl potopu na svět bezbožných. 6Také města Sodomu a Gomoru obrátil v popel a odsoudil [k zániku] a tím dal varovný příklad budoucím bezbožníkům. 7Vysvobodil však spravedlivého Lota, sužovaného nezřízeným chováním bezuzdných lidí. 8Neboť tím, co viděl i slyšel#ř.: viděním i slyšením ten spravedlivý, když mezi nimi bydlel, těmito bezzákonnými skutky mučil den za#ř.: ze dne dnem svou spravedlivou duši. 9Pán umí vysvobozovat zbožné ze zkoušky, ale nespravedlivé zachovávat pro trest#ř.: trestané ke dni soudu; 10a to hlavně ty, kdo jdou za tělem v poskvrňující žádosti a pohrdají autoritou.
Drzí#n.: Samolibí; Tt 1,7 opovážlivci, nebojí se tupit duchovní mocnosti,#ř.: slávy (pl.) 11když ani andělé, ačkoli jsou větší silou a mocí, nevynášejí proti nim [před Pánem] potupný soud. 12Tito však jako nerozumná zvířata, zrozená jako pouhá přírodní stvoření k lovení a zkáze, se rouhají tomu, co neznají; ve své záhubě také zahynou 13a dostane se jim [bezpráví jako] mzdy za bezpráví. Za rozkoš považují denní rozmařilost; jsou poskvrnou a hanbou,#ř.: pl. (n.: vadami) jak hýří ve svých klamech,#var.: při svých hodech lásky když s vámi hodují. 14Oči mají plné cizoložství#ř.: cizoložnice a nenasytné hříchu; lákají neupevněné duše, srdce mají vycvičené v hrabivosti; jsou to děti prokletí. 15Opustili přímou cestu a zabloudili, dali se na cestu Balaáma, syna Bosorova,#var.: Beorova který dal přednost mzdě#ř.: si zamiloval mzdu za nepravost, 16ale byl za svůj zlý čin pokárán. Němé tažné zvíře promluvilo lidským hlasem a zabránilo prorokovu šílenství.
17Tito lidé jsou prameny bez vody a mlhy#var.: mraky hnané vichřicí; je pro ně [na věky] uchována mrákota tmy. 18Neboť honosně mluví slova marnosti a lákají v žádostech těla výstřednostmi ty, kdo sotva#ř.: maličko (var.: skutečně) utíkají#var.: utekli; v. 20; 1,4 těm, kteří žijí v bludu. 19Slibují jim svobodu,ačkoli sami jsou otroky zkázy; vždyť čemu člověk#ř.: někdo podlehne, tím je zotročen. 20Jestliže totiž ti, kteří unikli poskvrnám světa poznáním [našeho] Pána a Zachránce Ježíše Krista, se znovu do nich zapletou a podlehnou jim, jsou jejich poslední věci horší než první. 21Bylo by pro ně lépe, kdyby nepoznali cestu spravedlnosti, než když ji poznali, a odvrátili se od svatého přikázání, které jim bylo předáno. 22Přihodilo se jim to, co říká toto pravdivé přísloví: "Pes se vrátil k vlastnímu vývratku" a umytá svině se opět válí v bahně.#ř.: k válení v blátě; [původ tohoto přísloví je nejistý]

Český studijní překlad, Copyright © 2009, Nadační fond překladu Bible. Použito s povolením. Nedistribuovat.

Learn More About Český studijní překlad