2 Korintským 7
CSP

2 Korintským 7

7
1Když tedy máme tato zaslíbení, milovaní, očisťme se od každé poskvrny těla i ducha, dokonávajíce své posvěcení#ř.: svatost; 1Te 4,3; 1Pt 1,15n v bázni Boží.
Nabídka vzájemné lásky
2Přijměte#ř.: Dejte nám místo (ve svém srdci) nás do svého srdce. Nikomu jsme neublížili, nikomu neuškodili, nikoho neoklamali. 3Neříkám to k vašemu odsouzení. Vždyť jsem již dříve řekl, že jste v našich srdcích, abyste s námi zemřeli i žili. 4Mám k vám velikou důvěru,#1J 5,14; n.: smělost; 2K 3,12 velice se vámi chlubím, jsem naplněn potěšením,#n.: povzbuzením má radost daleko převyšuje všechno naše soužení.
5Vždyť když jsme přišli do Makedonie, nezakusili jsme žádnou tělesnou#ř.: nemělo naše tělo žádnou úlevu, ale ve všem jsme byli sužováni; zvenčí boje, zevnitř strachy. 6Ale Bůh, který potěšuje#n.: povzbuzuje (i v násl v. – srv. 1,3n) sklíčené, potěšil i nás příchodem Titovým. 7A nejen jeho příchodem, ale i tím potěšením, které měl on#ř.: kterým byl on potěšen z vás; takže když nám vypravoval o vaší touze, o vašem nářku a o vaší horlivosti pro mne, velice jsem se zaradoval. 8Ačkoliv jsem vás ve svém dopise zarmoutil, nelituji toho -- třebaže jsem toho i litoval --, neboť vidím, že vás onen dopis -- byť i nakrátko -- zarmoutil. 9Teď se raduji ne proto, že jste byli zarmouceni, ale proto, že jste byli zarmouceni ku pokání. Byli jste zarmouceni podle Boha,#tzn. Božím způsobem takže jste#ř.: abyste od nás v ničem neutrpěli škodu. 10Zármutek, který je podle Boha, působí pokání k záchraně, jehož nelze litovat, kdežto zármutek světa působí smrt. 11Hle, co u vás vypůsobilo právě to, že jste se zarmoutili podle Boha: jaké zaujetí,#n.: píli /-e jakou obranu, jaké rozhořčení, jaký strach, jakou touhu, jakou horlivost, jaké potrestání. Ve všem jste prokázali, že jste v té věci čistí. 12I když jsem vám napsal, nebylo to kvůli tomu, kdo ublížil, ani kvůli tomu, komu bylo ublíženo, ale proto, aby se u vás projevilo vaše zaujetí#n.: píli /-e pro nás před Bohem. 13Tím jsme povzbuzeni.
Ještě mnohem více nad toto povzbuzení jsme však byli potěšeni radostí Titovou, že jeho duch byl vámi všemi#ř.: ode všech vás občerstven. 14Jestliže jsem se mu chlubil něčím, co se týkalo vás, nebyl jsem zahanben; ale jako jsme vám všechno řekli pravdivě, tak i naše chlouba před Titem obstála jako pravda. 15A hojná je jeho náklonnost#ř.: nitro / střeva; 6,12; Fp 2,1 k vám, když si připomíná poslušnost vás všech, jak jste ho s bázní a třesením přijali. 16Raduji se, že se na vás ve všem mohu spoléhat.

Český studijní překlad, Copyright © 2009, Nadační fond překladu Bible. Použito s povolením. Nedistribuovat.

Learn More About Český studijní překlad