1 Timoteus 5
CSP

1 Timoteus 5

5
Jak jednat s lidmi
1Na staršího muže se neosopuj, ale domlouvej#n.: napomínej; 2Tm 4,2 mu jako otci, mladším jako bratrům, 2starším ženám jako matkám, mladším ve vší čistotě jako sestrám.
3Vdovy měj v úctě, mám na mysli ty,#n.: Pečuj o vdovy, o ty které jsou skutečně vdovy. 4Máli však některá vdova děti nebo vnoučata, ať se ti učí prokazovat zbožnost především své rodině#ř.: domu; 3,4n a odplácet rodičům,#ř.: předkům; Ef 6,1n neboť to je milé před Bohem. 5Vdova, která je skutečně osamělá, spoléhá na Boha a oddává se vytrvale prosbám a modlitbám ve dne i v noci.#ř.: v noci i ve dne; 1Te 3,10 6Ale ta, která se oddává rozkoším, je mrtvá, i když žije. 7A toto přikazuj, aby byly bezúhonné. 8Jestliže se někdo nestará o své vlastní a hlavně o členy své rodiny,#ř.: o domácí; srv. v. 4 zapřel víru a je horší než nevěřící. 9Do seznamu ať je zapsána jen taková vdova, která není mladší než šedesát let, byla ženou jednoho muže, 10je známá#ř.: mající svědectví v … dobrými skutky, jestliže vychovala děti, byla pohostinná, umývala nohy svatým, pomáhala lidem v tísni,#ř.: tísněným; 2Te 1,7 jestliže šla za každým dobrým skutkem. 11Mladší vdovy však odmítej.#tj. nezapisuj (srv. v. 9) Neboť když je jejich žádosti odvrátí od Krista, chtějí se vdávat; 12zaslouží si#ř.: mají odsouzení, protože zrušily první víru.#n.: věrnost; [prav. se jedná o slib, že se nebude znovu vdávat, který učinila při zápisu na seznam vdov] 13Zároveň se také učí být lenivé, chodíce po návštěvách.#ř.: obcházejíce domy A nejen lenivé, nýbrž i pomlouvačné#HL; srv. slso 3J 1,10 a všetečné, a mluví, co se nepatří. 14Chci tedy, aby se mladší vdovy vdávaly, rodily děti, vedly domácnost a nedávaly protivníku žádnou příležitost k pomluvám. 15Vždyť některé z nich se již odvrátily za Satanem. 16Máli [některý věřící muž nebo] některá věřící žena v rodině vdovy, ať jim pomáhá; církev tak nebude zatěžována a bude moci pomáhat skutečným vdovám.
17Starší, kteří zastávají dobře svůj úřad,#ř.: dobře (n.: krásně) stojí v čele jsou hodni dvojí cti, zvláště ti, kteří se namáhají kázáním a vyučováním.#ř.: ve slově a v učení; 1,10 18Neboť Písmo praví: "Volu, který mlátí, nedáš náhubek" a "hoden je dělník své mzdy". 19Žalobu proti staršímu nepřijímej, leda na základě výpovědi dvou nebo tří svědků. 20Ty, kteří hřeší, kárej přede všemi, aby i ti ostatní měli strach.#n.: + hřešit; Dt 13,12; Sk 5,5; 19,17; 2K 7,11 21Zapřísahám#2,14; 2Tm 4,1; n.: Naléhavě tě varuji / vybízím; 1S 8,9; 2Pa 24,19 (LXX) před Bohem a Kristem Ježíšem a před vyvolenými anděly, abys toto#n.: tyto věci (ř. pl.) zachoval bez předpojatosti a nic nečinil tak, že bys někomu stranil. 22Nevzkládej na nikoho ukvapeně#ř.: rychle ruce. Neměj účast na cizích hříších. Uchovávej se čistý. 23Nepij už jen vodu, ale kvůli [svému] žaludku a kvůli svým častým nemocem užívej trochu vína.
24Hříchy některých lidí jsou zcela zjevné a předem vedou k soudu, u jiných se však také ukazují až potom.#ř.: však i následují 25Stejně tak i dobré skutky jsou zcela zjevné; a ty, s kterými je to jinak, nemohou zůstat skryté.

Český studijní překlad, Copyright © 2009, Nadační fond překladu Bible. Použito s povolením. Nedistribuovat.


Learn More About Český studijní překlad