1 Tesalonickým 5
CSP

1 Tesalonickým 5

5
1O časech a dobách, bratři, nepotřebujete, aby vám bylo psáno. 2Vždyť sami přesně víte, že Pánův den přijde#ř.: přichází jako zloděj v noci. 3Když lidé budou říkat: "Pokoj a bezpečí", tehdy na ně náhle přijde#ř.: přichází zkáza jako porodní bolesti#ř.: sg.; Jr 6,24; Mt 24,8; J 16,21 na těhotnou ženu, a jistě neuniknou. 4Vy však, bratři, nejste ve tmě, aby vás ten den přepadl jako zloděj. 5Neboť vy všichni jste synové světla a synové dne. Nepatříme#ř.: Nejsme noci ani tmě. 6Proto tedy nespěme jako ti ostatní, nýbrž buďme bdělí a střízliví. 7Vždyť ti, kdo spí, spí v noci, a ti, kdo se opíjejí, opíjejí se v noci. 8My však, kteří patříme dni,#ř.: jsoucí dne buďme střízliví, oblečeni v pancíř víry a lásky a v přilbu naděje spasení. 9Neboť Bůh nás nepostavil k hněvu, nýbrž k získání#tj. + a zachování spasení skrze našeho Pána Ježíše Krista, 10který za nás zemřel, abychom my, ať bdíme nebo spíme,#to může zn.: jsme naživu nebo jsme již mrtví n. spíše: jsme pozorní nebo nedbalí žili spolu s ním. 11Proto se navzájem povzbuzujte a budujte jeden druhého, jak to již činíte.
Závěrečná napomenutí a pozdravy
12Žádáme vás, bratři, abyste uznávali#ř.: znali; 1K 16,18; 1Tm 5,17 ty, kteří mezi vámi namáhavě pracují, jsou vašimi představenými v Pánu a napomínají vás. 13Převelice si jich v lásce važte pro jejich práci; žijte mezi sebou pokojně. 14Vyzýváme vás, bratři, napomínejte neukázněné, potěšujte malomyslné, ujímejte se slabých, mějte trpělivost se všemi. 15Hleďte, aby nikdo neodplácel nikomu zlým za zlé, ale vždy usilujte o dobro k sobě navzájem i vůči všem.
16Vždycky se radujte. 17Neustále se modlete. 18Ve všem vzdávejte díky, neboť toto je pro vás Boží vůle v Kristu Ježíši. 19Ducha neuhašujte. 20Proroctvími#n.: Prorockými dary; Ř 12,6; 1K 14,1nn nepohrdejte. 21Všechno však zkoušejte;#n.: zkoumejte; 1K 14,29; 1J 4,1 co je dobré, to pevně držte, 22a všeho, co vypadá zle, se vystříhejte.
23A sám Bůh pokoje kéž vás celé posvětí a celého vašeho ducha i duši i tělo kéž zachová bez poskvrny k#ř.: v příchodu našeho Pána Ježíše Krista. 24Věrný je ten, kdo vás povolává; on to také učiní.
25Bratři, modlete se [též] za nás.
26Pozdravte všechny bratry svatým políbením. 27Zavazuji vás přísahou v Pánu, abyste tento list dali přečíst všem [svatým] bratřím.
28Milost našeho Pána Ježíše Krista s vámi. [Amen.]

Český studijní překlad, Copyright © 2009, Nadační fond překladu Bible. Použito s povolením. Nedistribuovat.

Learn More About Český studijní překlad