1 Jan 2
CSP

1 Jan 2

2
Kristus je náš Zastánce
1Moje dítky, toto vám píši, abyste nezhřešili; a jestliže by někdo zhřešil, máme u Otce Zastánce, Ježíše Krista, toho spravedlivého. 2On je smírčí obětí#4,10; Lv 25,9; Nu 5,8; srv. sloveso – L 18,13 a příb. výraz v Ř 3,25 za naše hříchy, a nejen za naše, ale i za hříchy celého světa. 3A podle#ř.: v tom toho víme, že jsme jej poznali, jestliže zachováváme jeho přikázání. 4Kdo říká: "Znám ho," a jeho přikázání nezachovává, je lhář a pravda v něm není. 5Kdo však zachovává jeho slovo, v tom se skutečně Boží láska stala dokonalou.#n.: je skutečně dokonalá láska k Bohu; 4,18; Ko 3,14; Jk 2,22 Podle#ř.: v tom toho poznáváme, že jsme v něm. 6Kdo říká, že v něm zůstává, musí sám také žít#ř.: chodit [tak], jak žil#ř.: chodit on.
Nové přikázání
7Milovaní,#3,2; 4,1; Ř 12,19p; var.: Bratři nepíšu vám nové přikázání, ale staré, které jste měli od počátku. To staré přikázání je slovo, které jste [už dávno] slyšeli. 8A opět vám píšu přikázání nové, a to je pravdivé v něm i ve vás, že#n.: neboť totiž tma pomíjí a to pravé světlo již svítí. 9Kdo říká, že je ve světle, a přitom nenávidí svého bratra, je dosud ve tmě. 10Kdo svého bratra miluje, zůstává v tom světle a není v něm žádné pohoršení. 11Kdo však svého bratra nenávidí, je ve tmě, ve tmě chodí a neví, kam jde; neboť tma oslepila jeho oči. 12Píšu vám, dítky, že jsou vám odpuštěny hříchy pro jeho jméno. 13Píšu vám, otcové, že jste poznali toho, který je od počátku; píšu vám, mládenci, že jste přemohli toho Zlého. 14Napsal jsem vám, dítky, že#n.: napsal jsem vám to, … , protože … jste poznali Otce; napsal jsem vám, otcové, že#n.: napsal jsem vám to, … , protože … jste poznali toho, který je od počátku; napsal jsem vám, mládenci, že#n.: napsal jsem vám to, … , protože … jste silní a slovo Boží ve vás zůstává, a přemohli jste toho Zlého.
Nemilujte svět
15Nemilujte svět ani to, co je ve světě. Jestliže někdo miluje svět, není v něm Otcova láska.#v. 5; 3,17; 4,12; L 11,42; n.: láska k Otci; J 5,42; 1J 5,3; (srv. stejnou gen. vazbu – Ef 1,15; 2Te 2,10 aj.); Mt 6,24 16Neboť všechno, co je ve světě -- žádost těla, žádost očí a prázdná chlouba života#nebo také: chlubení se majetkem; Ž 73,6; Da 4,30; Jk 4,16 -- není z Otce, ale ze světa. 17A svět pomíjí i jeho žádost; kdo však činí vůli Boží, zůstává na věčnost.
Varování před antikristy
18Dítky, je poslední hodina; a jak jste slyšeli, že přichází Antikrist, tak se nyní již objevilo mnoho antikristů; podle toho poznáváme, že je poslední hodina. 19Vyšli z nás, ale nebyli z nás. Kdyby byli z nás, zůstali by s námi. Ale to se stalo, aby vyšlo najevo,#ř.: se zjevili že nejsou všichni z nás. 20Vy však máte pomazání od toho Svatého a víte to všichni.#He 8,11; var:. znáte všechno; Př 28,5; J 14,26; 1K 2,15 21Nenapsal jsem vám proto, že neznáte pravdu, ale proto, že ji znáte a víte, že žádná lež není z pravdy. 22Kdo je lhář, neli ten, kdo popírá, že Ježíš je Kristus? To je ten antikrist, který popírá Otce i Syna. 23Každý, kdo popírá Syna, nemá ani Otce. Kdo vyznává Syna, má i Otce. 24Ať ve vás zůstává, co jste slyšeli od počátku. Zůstaneli ve vás to, co jste slyšeli od počátku,#n.: od počátku to, co jste slyšeli. Zůstaneli ve vás to, co jste slyšeli: "od počátku", … zůstanete také vy v Synu a v Otci. 25A toto je to zaslíbení, které nám on zaslíbil: věčný život.
26Toto jsem vám napsal o těch, kteří vás svádějí. 27Ve vás však zůstává pomazání, které jste od něho přijali, a nepotřebujete, aby vás někdo učil;#[Jelikož Písmo soustavně zdůrazňuje nutnost učení (Mt 28,20; Sk 18,11!; Ř 12,7; Ko 1,28; 3,16; 1 Tm 4,11.13), je zřejmé, že tím není míněna nepotřebnost biblických učitelů, nýbrž slovo bylo namířeno proti tehdejším gnostickým učitelům, kteří tvrdili, že mají “vyšší poznání”, jímž má být doplněno učení apoštolů (srv. Mt 15,9; Tt 1,11)] jeho#var.: samo to pomazání vás učí všemu a je pravdivé a neklame;#ř.: není lež jak vás vyučilo, tak zůstávejte v něm.
Boží děti
28Nyní tedy, dítky, zůstávejte v něm, abychom nabyli radostné důvěry, až se zjeví, a nebyli jím zahanbeni při#ř.: v jeho příchodu.#n.: přítomnosti (parúsia) 29Víteli, že je spravedlivý, vězte,#n.: víte také že také každý, kdo činí spravedlnost, je z něho zrozen.

Český studijní překlad, Copyright © 2009, Nadační fond překladu Bible. Použito s povolením. Nedistribuovat.

Learn More About Český studijní překlad