ዮሃኒሳ 1
GOFENT
1
ዴዖ ቃላ
1ቃላይ ኮይሮ ዴዔስ። ቃላይካ ፆሳራ ዴዔስ፤ ሄ ቃላይ ፆሳ። 2ኮይሮፔ ቃላይ ፆሳራ ዴዔስ። 3ፆሳይ ኡባባ ቃላ ባጋራ ሜስ። ሜቲዳባፔ ኢሶይካ ኢያ ባጋራ ሜቶናባይ ባዋ። 4ኢያን ዴዖይ ዴዔስ፤ ሄ ዴዖይ ኣሳስ ፖዖ። 5ፖዖይ ማን ፖዔስ፤ ማይ ፖዑዋ ፆኒቤና።
6ፆሳይ ኪቲዳ፥ ኢሲ ዮሃኒሳ ጊያ ኣሲ ዴዔስ።#ማቶ 3፡1፤ ማር 1፡4፤ ሉቃ 3፡1-2 7ኣሳ ኡባይ ፖዑዋን ኣማናና ሜላ ኢ ፖዖስ ማርካ ጊዲዲ ዪስ። 8ኢ ፖዑዋባ ማርካታናው ዪሲፔ ኣቲን ባ ሁዔን ፖዖ ጊዴና። 9ኣሳ ኡባስ ፖዒሲያ ቱማ ፖዖይ ኣላሚያ ዬስ።
10ቃላይ ኣላሜን ዴዒስ። ፆሳይ ቃላን ኣላሚያ ሜስ፥ ሺን ኣላሜይ ኢያ ኤሪቤና። 11ኢ ባይሳታኮ ዪስ፥ ሺን ኢያይሳቲ ኢያ ኤኪቦኮና። 12ሺን ኢ ባና ኤኪዳይሳታሲኔ ኢያ ሱንን ኣማኒዳይሳታስ ፆሳ ናይታ ጊዳና ሜላ ማታ ኢሚስ። 13ኤንቲ ፆሳፌ ዬሌቲዶሶናፔ ኣቲን ኣሲ ዬሌቲያ ዎጋን ዎይኮ ኣዴ ሼኔን ዎይኮ ኣሳ ኣሞን ዬሌቲቦኮና። ፆሳይ ኢ ኤንታ ኣዋ።
14ቃላይ ኣሴ ጊዲስ፤ ኣ ኬሃቴኔ ቱማ ኩሚዲ ኑ ጊዶን ዴዒስ። ኢ ኣዋስ ኢሲ ናዓ ጊዲዲ ኤኪዳ ኢያ ቦንቹዋ ኑኒ ቤዒዳ።
15ዮሃኒሲ ኢያባ ማርካቲስ። ባ ቃላ ቁ ኦዲ፥ «ታኒ፥ ‹ታፔ ጉዬራ ዬይሲ ታፔ ካሴ ዴዒያ ጊሾ ታፔ ኣስ› ጋዳ ማርካቲዳይሲ ሃይሳ» ያጊስ።
16ኑኒ ኡባይ ኢያ ኣ ኬሃቴ ኩሜፌ ኣንጆ ቦላ ኣንጆ ኤኪዳ። 17ፆሳይ ሂጊያ ሙሴ ባጋራ ኢሚስ፥ ሺን ኣ ኬሃቴይኔ ቱማቴይ ዬሱስ ኪሪስቶሳ ባጋራ ዪስ። 18ፆሳ ቤዒዳ ኣሲ ኦኒካ ባዋ፤ ባ ኣዋ ማታን ዴዒያ ኢሲ ናዓ ፃላሊ ባው ፆሴ ጊዲዳይሲ ኢያ ቆንጪሲስ።
ፃማቂያ ዮሃኒሳ ማርካቴ
(ማቶ 3፡1-12፤ ማር 1፡1-8፤ ሉቃ 3፡1-8)
19ዬሩሳላሜን ዴዒያ ኣይሁዴ ሃላቃቲ፥ ካሂኔታኔ ሌዌታ፥ «ኔኒ ኦኔ?» ጊዲ፥ ዮሃኒሳ ኦይቻና ሜላ ኢያኮ ኪቲን፥ ዮሃኒሲ ኤንታው ማርካቲዳ ማርካቴይ ሃይሳ።
20ዮሃኒሲ፥ «ታኒ ኪሪስቶሳ ጊዲኬ» ያጊዲ፥ ጌሺዲ ማርካቲሲፔ ኣቲን ካዲቤና።
21ኤንቲ፥ «ያቲን፥ ኔኒ ኦኔ? ኔኒ ኤሊያሴዬ?» ያጊዲ ኦይቺዶሶና።#ሚል 4፡5፤ ዛሬ 18፡15-18
ዮሃኒሲ፥ «ኣካይ ጊዲኬ» ያጊስ።
ቃሲ ኤንቲ፥ «ኔኒ ያና ጌቴቲዳ ናቢያዬ?» ያጊዲ ኦይቺዶሶና።
ዮሃኒሲ፥ «ኣካይ» ጊዲ ዛሪስ።
22ያቲን፥ «ኔኒ ኦኔ? ኑኒ ኑና ኪቲዳይሳታስ ኦዳና ሜላ ኔኒ ኔና ኦና ጋይ?» ያጊዶሶና።
23ዮሃኒሲ ዛሪዲ፥ «ናቢያ ኢሳያሲ ጊዳይሳዳ፥
‹ጎዳ ኦጊያ ሱሪሲቴ!›
ጊዲ ባዞ ቢታን ዋሲያ ኡራ ቃላይ ታና»
ያጊስ።#ኢሳ 40፡3
24ቃሲ ፋሪሳዌቲ ኪቲዳ ኣሳቲ 25ዮሃኒሳኮ፥ «ኔኒ ኪሪስቶሳ ዎይኮ ኤሊያሳ ዎይኮ ናቤ ጊዶና ኢፂኮ፥ ያቲን ኣይስ ፃማቃይ?» ጊዲ ኦይቺዶሶና።
26ዮሃኒሲ ዛሪዲ፥ «ታኒ ሃን ፃማቃይስ፥ ሺን ሂንቴ ኤሮና ኣሲ ሂንቴ ጊዶን ኤቂስ። 27ኢ ታፔ ጉዬራ ዬስ። ታኒ ሃሪ ኣቶሺን ኢያ ጫማ ዎዶሩዋ ቢላናው ቤሲኬ» ያጊስ።
28ሄሲ ኡባይ ዮርዳኖሴ ሻፋፔ ሄፊንን፥ ቢታኒያ ካታማን፥ ዮሃኒሲ ፃማቂያ ቤሳን ሃኒስ።
ፆሳ ዶርሳ
29ዮሃኒሲ ዎንቴ ጋላስ ዬሱሲ ባኮ ዪሺን ቤዒዲ፥ «ኣላሚያ ናጋራ ቁቺያ ፆሳ ዶርሳይ ሃይሳ! 30ታኒ፥ ‹ታፔ ጉዬራ ኢሲ ኣሲ ያና። ኢ ታፔ ካሴ ዴዒያ ጊሾ ታፔ ኣስ› ጋዳ ኦዲዳይሲ ሃይሳ። 31ኢ ኦኔኮ ታኒ ኤሪኬ። ሺን ኢስራዔሌ ኣሳስ ኢያ ቆንጪሳናው ሃን ፃማቃሼ ያስ» ያጊስ።
32ዮሃኒሲ ሃይሳዳ ያጊዲ ማርካቲስ፡ «ጌሻ ኣያናይ ሳሎፔ ሆሌዳ ዎሺኒኔ ኢያራ ዴዒሺን ቤዓስ። 33ሄሲ ሃናናፔ ካሴ ታኒ ኢያ ኤሪኬ። ሺን ሃን ፃማቃናው ታና ኪቲዳ ፆሳይ፥ ‹ጌሻ ኣያናይ ዎዲ ኢያራ ዴዒሺን ኔኒ ቤዓናይሲኔ ጌሻ ኣያናን ፃማቃናይሲ ኢያ› ያጊዲ ታው ኦዲስ። 34ታኒ ሄሲ ሃኒሺን ቤዓዳ፥ ኢ ፆሳ ናዓ ጊዲዳይሳ ማርካታይስ» ያጊስ።
ዬሱሳ ካሊዳ ኮይሮ ታማሬታ
35ቃሲ ዎንቴ ጋላስ ዮሃኒሲ ባ ታማሬታፔ ናምዓታራ ኢሲፌ ኤቂስ። 36ዬሱሲ ኣሺን ዮሃኒሲ ቤዒዲ፥ «ፆሳ ዶርሳይ ሃይሲሽ!» ያጊስ።
37ናምዑ ዮሃኒሳ ታማሬቲ ዮሃኒሲ ጌይሳ ሲዒዲ ዬሱሳ ካሊዶሶና። 38ዬሱሲ ባና ካሌይሳታ ጉዬ ሲሚ ቤዒዲ፥ «ኣይ ኮዬቲ?» ያጊዲ ኦይቺስ።
ኤንቲ ዛሪዲ፥ «ኣስታማሪያው፥ ኔኒ ኣዉን ዴዓይ?» ያጊዶሶና።
39ዬሱሲ ኤንታኮ፥ «ሃ ዪዲ ቤዒቴ» ያጊስ። ኤንቲ ቢዲ ኢ ዴዒያሱዋ ቤዒዶሶና። ሄ ጋላስ ሳዓይ ታሙ ሳቴ ሄራ ጊዲያ ጊሾ ኢያ ማታን ፔዒዶሶና።
40ዮሃኒሲ ጊዳይሳ ሲዒዲ፥ ዬሱሳ ካሊዳ ናምዑ ታማሬታፔ ኢሶይ፥ ሲሞን ጴፂሮሳ ኢሻ ኢንዲሪያሳ። 41ኢንዲሪያሲ ኮይሮ ባ ኢሻ ሲሞናራ ጋሄቲዲ፥ «ኑኒ ኪሪስቶሳ ዴሚዳ» ያጊስ። 42ኢንዲሪያሲ ሲሞና ዬሱሳኮ ኤሂስ።
ዬሱሲ ሲሞና ቤዒዲ፥ «ኔኒ ዮና ናዓ ሲሞና፤ ኔ ሱንይ ኬፋ #1፡42 ኬፋ፡ ጊያ ቃላይ ኣራማይኬ ዶና ጊዲሺን፥ ጊሪኬ ዶናን ቢርሼይ ጴፂሮሳ ዎይኮ ዛላ ጉሱ። ጊዲ ፄጌታና» ያጊስ።
ዬሱሲ ፊልጶሳኔ ናቲናዔላ ፄጊስ
43ዎንቴ ጋላስ ዬሱሲ ጋሊላ ቢታ ባናው ቆፋ ቃቺስ። ኢ ፊልጶሳራ ጋሄቲዲ፥ «ታና ካላ!» ያጊስ። 44ፊልጶሲ፥ ኢንዲሪያሲኔ ጴፂሮሲ ዴዒዳ ቤቴሳይዳ ካታማፔ ዪዳ ኣሴ።
45ፊልጶሲ ናቲናዔላራ ጋሄቲዲ፥ «ሙሴይ ሂጌ ማፃፋን፥ ቃሲ ናቤቲካ ኢያባ ፃፊዳ ዮሴፋ ናዓ ናዚሬቴ ዬሱሳ ኑኒ ዴሚዳ» ያጊስ።
46ናቲናዔሊ ዛሪዲ፥ «ናዚሬቴ ካታማፔ ሎዖባይ ኬያናው ዳንዳዒ?» ያጊስ።
ፊልጶሲ፥ «ያዳ ቤዓ» ያጊስ።
47ናቲናዔሊ ባኮ ዬይሳ ዬሱሲ ቤዒዲ፥ «ጌኔይ ባይና ቱማ ኢስራዔሌ ኣሲ ሃይሳ!» ያጊስ።
48ናቲናዔሊ ዬሱሳኮ፥ «ኔኒ ታና ኣዉን ኤራይ?» ያጊስ።
ዬሱሲ ዛሪዲ፥ «ፊልጶሲ ኔና ፄጋናፔ ሲን፥ ኔኒ ባላሴ ሚ ጋርሳን ዴዒሺን ታኒ ኔና ቤዓስ» ያጊስ።
49ናቲናዔሊ ዛሪዲ፥ «ኣስታማሪያው፥ ኔኒ ፆሳ ናዓ! ኔኒ ኢስራዔሌ ካዎ!» ያጊስ።
50ዬሱሲ ኢያኮ፥ «ታኒ ኔና ባላሴ ሚ ጋርሳን ቤዓስ ጊዳ ጊሾ ኣማናይ? ኔኒ ሃይሳፌ ኣያባ ቤዓና!» ያጊስ። 51ቃሲ ዬሱሲ፥ «ታኒ ሂንቴው ቱማ ኦዳይስ፤ ሳሎይ ዶዬቲን፥ ፆሳ ኪታንቾቲ ኣሳ ናዓ ቦላ ኬዪሺኒኔ ዎሺን ሂንቴ ቤዓና» ያጊስ።#ሜ 28፡12
© 2011, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.Learn More About ኦራ ጫቁዋ ጎፋ