مەرقۆس 14:70

مەرقۆس 14:70 KSS

دیسان نکۆڵیی کرد. پاش کەمێک ئەوانەی لەوێدا ڕاوەستابوون، بە پەترۆسیان گوت: «بە ڕاستی تۆ لەوانیت، چونکە تۆش جەلیلیت.»
KSS: كوردی سۆرانی ستانده‌رد
Share