YouVersion Logo
Search Icon

Yuuhanna 1

1
Al-Masiih hu Kalimat Allah
1Fi l-bidaaya al-Kalima gaaʼide. Wa l-Kalima gaaʼide maʼa Allah wa l-Kalima hi Allah. 2Fi l-bidaaya hi gaaʼide maʼa Allah. 3Wa kulla cheyy kaan be l-Kalima wa min kulla l-achya al-kaano, ma fi cheyy al-kaan balaaha. 4Hi indaha al-haya wa l-haya hi nuur le l-naas. 5Al-nuur gaaʼid yidawwi fi l-dalaam wa laakin al-dalaam ma gidir yaktulah.
6Wa Allah rassal naadum waahid usmah Yahya. 7Hu ja achaan yachhad. Wa chahad le l-nuur achaan kulla l-naas yiʼaamunu be l-nuur be sabab chahaadtah. 8Yahya zaatah hu ma al-nuur laakin hu ja achaan yachhad le l-nuur. 9Wa l-nuur al-sahiih ja fi l-dunya le yinawwir kulla l-naas.
10Al-dunya kawwanat beyah wa laakin wakit hu ja fi l-dunya, naas al-dunya ma irfooh. 11Hu ja le naasah wa laakin naasah ma khiblooh. 12Laakin le kulla l-naas al-khiblooh wa aamano be usmah, hu antaahum al-hagg achaan yabgo iyaal Allah. 13Wa yabgo iyaal Allah ma be waaluuda wa la be chahwat al-naas wa la be niiye hana ayyi raajil, laakin humman bigo iyaal Allah be gudrat Allah.
14Wa l-Kalima bigat insaan wa hu sakan fi usutna. Wa chifna gudurtah al-majiide. Wa gudurtah hi majiide bilheen wa muwaafge le l-Ibn al-waahid al-jaayi min Allah abuuh. Wa hu malaan be l-rahma wa l-hagg. 15Wa Yahya chaahid leyah wa naada al-naas wa gaal : «Da bas al-naadum al-ooreetku beyah wa gult hu al-jaayi waraayi aali minni bilheen achaan hu mawjuud gubbaali.»
16Wa rahmatah kaamile wa kullina ligiina minha baraka fi baraka. 17Allah nazzal churuut al-Tawraat be waasitat Muusa wa laakin Allah nazzal al-rahma wa l-hagg be waasitat Isa al-Masiih. 18Abadan ma fi naadum chaaf Allah laakin Ibn Allah al-Waahid al-gaaʼid jamb abuuh, hu bas al-bayyan Allah le l-naas.
Yahya radda le l-Yahuud
19Wa di hi chahaadat Yahya wakit kubaaraat al-Yahuud rassalo leyah rujaal diin wa Laawiyiin min Madiinat al-Khudus le yasʼalooh hu yaatu. 20Yahya ma nakar cheyy wa laakin chahad be kalaam waadih wa gaal : «Ana ma al-Masiih.» 21Wa achaan da, saʼalooh battaan wa gaalo : «Inta yaatu ? Inta al-nabi Iliyaas#1:21 Iliyaas Fi fikir al-Yahuud, al-nabi Iliyaas waajib yigabbil fi l-ard gubbaal al-Masiih ma yaji. walla ?» Wa Yahya gaal : «La, ana ma hu.» Wa gaalo : «Inta al-nabi#1:21 al-nabi al-baji Fi l-Tawraat, Muusa gaal nabi kabiir yugumm baʼadah fi usut Bani Israaʼiil. Wa l-Injiil yiʼallimna kadar Isa al-Masiih zaatah hu al-nabi al-kabiir. Wa l-kalaam da, talgooh fi Tasniya 18:15-19. al-baji walla ?» Wa radda leehum wa gaal : «La.» 22Wa khalaas gaalo leyah : «Inta yaatu ? Ooriina achaan nigabbulu le l-naas al-rassaloona wa niʼooruuhum. Chunu al-kalaam al-tuguulah fi nafsak ?» 23Wa hu radda leehum be kalaam al-nabi Ichaʼya wa gaal : <Ana hiss al-gaaʼid yiʼiit fi l-khala wa yuguul : «Addulu derib al-Rabb !»>#1:23 Al-kalaam da talgooh fi Ichaʼya 40:3.
24Wa fiyah Fariiziyiin been al-naas al-rassaloohum. 25Wa humman saʼalo Yahya wa gaalo : «Kan inta ma al-Masiih wa la Iliyaas wa la l-nabi al-yaji, maala inta gaaʼid tikhattis al-naas fi l-almi ?» 26Wa Yahya radda leehum wa gaal : «Ana nikhattis al-naas fi l-almi wa laakin naadum waahid gaaʼid maʼaaku wa intu ma taʼarfuuh. 27Hu bas al-naadum al-yaji waraayi. Wa ana ma tammeet leyah khaddaam kula.»
28Wa l-bakaan al-saʼalo Yahya foogah, hu fi hillit Beet Anya al-gaaʼide khaadi le bahar al-Urdun. Wa da l-bakaan al-Yahya gaaʼid yikhattis foogah al-naas.
Isa hamal Allah
29Wa ambaakir, Yahya chaaf Isa jaayi leyah wa gaal : «Da bas al-hamal al-Allah rassalah achaan yuguchch zanib naas al-dunya. 30Da bas al-naadum al-ooreetku beyah wa gult naadum waahid jaayi waraayi wa hu aali minni bilheen achaan hu mawjuud gubbaali. 31Awwal ana ma iriftah. Laakin ana jiit nikhattis al-naas achaan niwassifah le Bani Israaʼiil.»
32Wa Yahya chahad leyah wa gaal : «Ana chift al-Ruuh al-Khudduus jaayi min al-sama wa nazal foogah misil hamaama wa gaʼad foogah. 33Awwal ana ma iriftah laakin al-rassalaani le nikhattis al-naas fi l-almi, hajja leyi min awwal wa gaal : ‹Al-naadum al-tichiif al-Ruuh al-Khudduus yanzil foogah wa yagood foogah, da bas al-naadum al-yikhattis al-naas be l-Ruuh al-Khudduus.› 34Wa khalaas, ana chiftah wa ana chaahid leyah hu Ibn Allah».
Talaamiiz al-Masiih al-awwalaaniyiin
35Wa ambaakir, Yahya gaaʼid fi nafs al-bakaan wa naaseen min talaamiizah gaaʼidiin maʼaayah. 36Wa Yahya chaaf Isa raayikh fi l-derib wa gaal leehum : «Daahu hamal Allah.» 37Wa l-talaamiiz al-itneen simʼo kalaamah wa gammo taabaʼo Isa.
38Wa Isa anlafat wa chaafaahum jaayiin waraayah. Wa saʼalaahum wa gaal : «Tifattuchu chunu ?» Wa raddo leyah wa gaalo : «Ya rabbaai, inta saakin ween ?» Wa rabbaai maʼanaatah sayyid be l-lukhkha al-araamiiye. 39Wa Isa radda leehum wa gaal : «Taʼaalu chiifu al-bakaan.» Wa da bigi fi l-asur. Wa macho maʼaayah wa chaafo al-beet al-hu gaaʼid foogah wa fi l-yoom da, gaʼado maʼaayah.
40Wa naadum waahid min al-naaseen al-simʼo kalaam Yahya wa gammo taabaʼo Isa, usmah Andareeyas wa hu akhu Simʼaan Butrus. 41Awwal cheyy, Andareeyas macha ligi akhuuh Simʼaan wa hajja leyah wa gaal : «Ligiina Massiiya.» Wa Massiiya maʼanaatah al-Masiih be l-lukhkha al-araamiiye. 42Wa Andareeyas wadda Simʼaan le Isa. Wa Isa chaaf Simʼaan fi uyuunah wa gaal : «Inta Simʼaan wileed Yuuhanna. Yisammuuk Safa.» Wa Safa maʼanaatah hajar wa be l-lukhkha al-yuunaaniiye da Butrus.
43Wa ambaakir, Isa dawwar yamchi fi daar al-Jaliil. Wa ligi Filibbus wa gaal leyah : «Taʼaal taabiʼni.» 44Wa Filibbus hu min hillit Beet Seeda wa di hille hana Andareeyas wa Butrus. 45Wa Filibbus macha ligi Natanaayil wa gaal leyah : «Ligiina al-naadum al-Muusa katab be sababah fi l-Tawraat wa l-anbiya katabo foogah fi kutubhum. Wa hu Isa wileed Yuusuf min hillit al-Naasira.» 46Wa Natanaayil radda leyah wa gaal : «Haay ! Mata ke yoom waahid cheyy adiil ja min al-Naasira ?» Wa Filibbus gaal leyah : «Taʼaal maʼaayi wa chiifah !»
47Wa Isa chaaf Natanaayil jaayi leyah wa gaal : «Daahu Israaʼiili sahiih. Hu ma yukhuchch ayyi naadum.» 48Wa Natanaayil saʼalah wa gaal : «Kikkeef iriftini ?» Wa Isa gaal : «Chiftak wakit inta gaaʼid tihit chadarat al-tiin gubbaal Filibbus ma yinaadiik.» 49Wa Natanaayil gaal : «Sayyidna, inta Ibn Allah ! Inta malik hana Israaʼiil !» 50Wa Isa gaal leyah : «Inta aamant beyi achaan gult leek ana chiftak tihit chadarat al-tiin ? Tichiif achya kubaar min da !»
51Wa Isa gaal leehum : «Asmaʼo nuguul leeku al-hagg, tichiifu al-sama faatih wa malaaʼikat Allah taaliʼiin wa naazliin foog Ibn al-Insaan.»

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy