Yuuh 1
SHULATN
1
Al-Masiih hu Kalimat Allah
1Fi l-bidaaya al-Kalima gaa’ide. Wa l-Kalima gaa’ide ma’a Allah wa Kalima hi Allah. 2Fi l-bidaaya hu gaa’id ma’a Allah. 3Wa kulla cheyy kawwan be l-Kalima wa min kulla l-achya al-kawwano, ma fi cheyy al-kawwan balaayah. 4Hu indah al-haya wa l-haya hi nuur le l-naas. 5Al-nuur gaa’id yidawwi fi l-dalaam wa laakin al-dalaam ma annasar foogah.
6Wa Allah rassal naadum waahid usmah Yahya. 7Hu ja achaan yachhad wa hu chahad le l-nuur achaan kulla l-naas yi’aamunu be l-nuur be sabab chahaadtah. 8Yahya zaatah hu ma al-nuur laakin hu ja achaan yachhad le l-nuur. 9Wa l-nuur al-sahiih ja fi l-dunya le yanti al-nuur le kulla l-naas. 10Al-dunya kawwanat beyah wa laakin wakit hu ja fi l-dunya, naas al-dunya ma irifooh. 11Hu ja fi daarah wa laakin naas daarah ma khiblooh. 12Laakin le kulla l-naas al-khiblooh wa aamano be usmah, hu fatah leehum al-derib achaan yabgo iyaal Allah. 13Wa yabgo iyaal Allah ma be sabab waaldeenhum wa ma be sabab chahwat al-naas wa ma be sabab niiye hana ayyi raajil laakin humman bigo iyaal Allah be gudrat Allah bas.
14Wa l-Kalima bigat naadum wa hu sakan fi usutna. Wa chifna gudurtah al-majiide. Wa gudurtah hi majiide bilheen wa muwaafge le l-Ibn al-waahid al-jaayi min Allah Abuuh. Wa hu malaan be l-rahma wa l-hagg. 15Wa Yahya chaahid leyah wa naada al-naas wa gaal : Da bas al-naadum al-ooreetku beyah wa gult hu al-jaayi waraayi aali minni bilheen achaan hu mawjuud gubbaali.
16Wa rahmatah kaamile wa kullina ligiina minha baraka fi baraka. 17Allah nazzal churuut al-Tawraat fi iideen Muusa wa laakin Allah nazzal al-rahma wa l-hagg be Isa al-Masiih. 18Abadan ma fi naadum chaaf Allah laakin Ibn Allah al-waahid al-gaa’id jamb Abuuh, da bas hu al-bayyan Allah le l-naas.
Yahya radda le l-Yahuud
19Wa diihi chahaadat Yahya wakit kubaaraat al-Yahuud rassalo leyah rujaal diin wa Laawiyiin min Madiinat al-Khudus achaan yas’alooh hu yaatu. 20Yahya ma nakar cheyy wa laakin chahad be kalaam waadih wa gaal : Ana ma al-Masiih.
21Wa achaan da, sa’alooh battaan wa gaalo : Inta yaatu ? Inta al-nabi Iliyaas#1:21 Iliyaas Fi fikir al-Yahuud, al-nabi Iliyaas waajib yigabbil fi l-ard gubbaal al-Masiih ma yaji. walla ?
Wa Yahya gaal : La, ana ma hu.
Wa gaalo : Inta al-nabi#1:21 al-nabi al-baji Fi l-Tawraat fi l-Tasniiya 18:15-19, Muusa gaal nabi kabiir yugumm fi usut Bani Israa’iil. Wa fi fikir Yahuud waahidiin, al-nabi da chig min al-Masiih. Wa laakin al-Injiil yi’allimna kadar Isa al-Masiih zaatah hu al-nabi al-kabiir al-Muusa gaal yugumm fi usut Bani Israa’iil. Agri Yuuhanna 1:45 wa 5:46 wa Amal 3:20-26. al-baji walla ?
Wa radda leehum wa gaal : La.
22Wa khalaas gaalo leyah : Inta yaatu ? Ooriina achaan nigabbulu le l-naas al-rassaloona wa ni’ooruuhum. Chunu al-kalaam al-tuguulah fi nafsak ?
23Wa hu radda leehum be kalaam al-nabi Icha’ya wa gaal : Ana {Hiss al-naadum al-gaa’id binaadi fi l-khala wa buguul : Addulu derib al-Rabb}.
24Wa fiyah Fariisiyiin been al-naas al-rassaloohum. 25Wa humman sa’alo Yahya wa gaalo : Kan inta ma al-Masiih wa la Iliyaas wa la l-nabi al-baji, maala inta gaa’id tikhattis#1:25 tikhattis Ayyi naadum al-taab min zunuubah ja le Yahya fi l-bahar wa dalla raasah tihit fi l-almi wa battaan gamma foog. Da masal wa yiwassif kadar al-naadum khalla zunuubah khalaas wa dakhal fi haya jadiide. al-naas fi almi ?
26Wa Yahya radda leehum wa gaal : Ana nikhattis al-naas fi almi wa laakin naadum waahid gaa’id ma’aaku wa intu ma ta’arfuuh. 27Wa hu bas al-naadum al-yaji waraayi. Wa ana ma tammeet leyah khaddaam kula.
28Wa l-bakaan al-sa’alo Yahya foogah, hu hillit Beet Anya al-gaa’ide fi Waadi al-Urdun fi nussah al-sabhaani. Wa da al-bakaan al-Yahya gaa’id yikhattis foogah al-naas.
Kharuuf Allah
29Wa ambaakir, Yahya chaaf Isa jaayi leyah wa gaal : Da bas al-kharuuf al-Allah rassalah achaan yamha zunuub hana naas al-dunya. 30Da bas al-naadum al-ooreetku beyah wa gult naadum waahid yaji waraayi wa hu aali minni bilheen achaan hu mawjuud gubbaali. 31Awwal ana ma iriftah. Laakin ana jiit nikhattis al-naas achaan niwassifah le Bani Israa’iil.
32Wa Yahya chahad leyah wa gaal : Ana chift al-Ruuh al-Khudduus nazal foogah min al-sama misil hamaama wa dalla foogah wa ga’ad. 33Awwal ana ma iriftah laakin al-rassalaani le nikhattis al-naas fi almi hajja leyi min awwal wa gaal «Al-naadum al-tichiif al-Ruuh al-Khudduus yanzil foogah wa yagood foogah, da bas al-naadum al-yikhattis al-naas fi l-Ruuh al-Khudduus». 34Wa khalaas, ana chiftah wa ana chaahid leyah hu Ibn Allah.
Talaamiiz al-Masiih al-awwalaaniyiin
35Wa ambaakir, Yahya gaa’id fi nafs al-bakaan wa naaseen min talaamiizah gaa’idiin ma’aayah. 36Wa Yahya chaaf Isa raayikh fi l-derib wa gaal leehum : Daahu Kharuuf Allah.
37Wa l-talaamiiz al-itneen sim’o kalaamah wa gammo taaba’o Isa. 38Wa Isa anlafat wa chaafaahum jaayiin waraayah. Wa sa’alaahum wa gaal : Tifattuchu chunu ?
Wa raddo leyah wa gaalo : Ya rabbaai, inta saakin ween ?
Wa «rabbaai» ma’anaatah sayyid be kalaam ibraani.
39Wa Isa radda leehum wa gaal : Ta’aalu chiifu al-bakaan.
Wa da bigi fi l-asur. Wa macho ma’aayah wa chaafo al-beet al-hu gaa’id foogah wa l-yoom da ga’ado ma’aayah.
40Wa naadum waahid min al-naaseen al-sim’o kalaam Yahya wa gammo taaba’o Isa, usmah Andareeyas wa hu akhu hana Sim’aan Butrus. 41Awwal cheyy, Andareeyas macha ligi akhuuh Sim’aan wa hajja leyah wa gaal : Ligiina Massiiya.
Wa «Massiiya» ma’anaatah al-Masiih be kalaam ibraani.
42Wa Andareeyas wadda Butrus le Isa. Wa Isa chaaf Sim’aan fi uyuunah wa gaal : Inta Sim’aan wileed Yuuhanna. Binaaduuk Safa.
Wa ma’ana hana Safa hu hajar wa be kalaam yuunaani da Butrus.
43Wa ambaakir, Isa dawwar yamchi fi Daar al-Jaliil. Wa ligi Filibbus wa gaal leyah : Ta’aal taabi’ni.
44Wa Filibbus hu min hillit Beet Seeda wa di hille hana Andareeyas wa Butrus. 45Wa Filibbus macha ligi Natanaayil wa gaal leyah : Ligiina al-naadum al-Muusa katab be sababah fi l-Tawraat wa l-anbiya katabo beyah fi kutubhum. Wa hu Isa wileed Yuusuf min hillit al-Naasira.
46Wa Natanaayil radda leyah wa gaal : Haay ! Mata ke yoom waahid cheyy adiil ja min al-Naasira ?
Wa Filibbus gaal leyah : Ta’aal ma’aayi wa chiifah.
47Wa Isa chaaf Natanaayil jaayi leyah wa gaal : Daahu Israa’iili sahiih. Hu ma yukhuchch ayyi naadum.
48Wa Natanaayil sa’alah wa gaal : Kikkeef iriftini ?
Wa Isa gaal : Chiftak wakit inta gaa’id tihit al-chadara gubbaal Filibbus ma yinaadiik.
49Wa Natanaayil gaal : Sayyidna, inta Ibn Allah ! Inta malik hana Israa’iil !
50Wa Isa gaal leyah : Inta aamant beyi achaan gult leek ana chiftak fi tihit al-chadara ? Tichiif achya kubaar min da.
51Wa Isa gaal leehum : Asma’o, nuguul leeku al-hagg, tichiifu al-sama faatih wa malaa’ikat Allah taali’iin wa naaziliin#1:51 Al-sama faatih wa malaa’ikat Allah taali’iin wa naaziliin Da al-cheyy al-nabi Yaakhuub chaafah fi l-Takwiin 28:12-13 wakit Allah baan leyah wa wassaf hu ikhtaarah. foog Ibn al-Insaan.

© 2012 Alliance Biblique du Tchad

Learn More About Arabe tchadien (alphabet latin)