Matta 1
ADT19

Matta 1

1
Juduud al-Masiih
1Daahu gurma hana juduud Isa al-Masiih ibn Dawuud ibn Ibraahiim.
2Ibraahiim wilid Ishaakh
wa Ishaakh wilid Yaakhuub
wa Yaakhuub wilid Yahuuza wa akhwaanah.
3Wa Yahuuza wilid Faaris wa Zaarah wa ammuhum Taamaar.
Wa Faaris wilid Hasruun.
Wa Hasruun wilid Raam.
4Wa Raam wilid Aminadaab.
Wa Aminadaab wilid Nahchuun.
Wa Nahchuun wilid Salmuun.
5Wa Salmuun wilid Buʼaaz wa amm Buʼaaz hi Raahaab.
Wa Buʼaaz wilid Ubeed wa amm Ubeed hi Raʼuus.
Wa Ubeed wilid Yassa.
6Wa Yassa wilid Dawuud al-malik.
Wa Dawuud wilid Suleymaan wa amm Suleymaan, awwal hi marit Uriiya.
7Wa Suleymaan wilid Rahabʼaam.
Wa Rahabʼaam wilid Abiiya.
Wa Abiiya wilid Asa.
8Wa Asa wilid Yahuuchafat.
Wa Yahuuchafat wilid Yuuraam.
Wa Yuuraam wilid Uzziiya.
9Wa Uzziiya wilid Yuutaam.
Wa Yuutaam wilid Ahaaz.
Wa Ahaaz wilid Hizkhiiya.
10Wa Hizkhiiya wilid Manassa.
Wa Manassa wilid Aamuun.
Wa Aamuun wilid Yuuchiiya.
11Wa Yuuchiiya wilid Yuyakiin wa akhwaanah wa da fi l-zaman al-foogah waddo Bani Israaʼiil fi l-khurba fi balad Baabil.
12Wa baʼad waddoohum fi Baabil, Yuyakiin wilid Chaltiyiil.
Wa Chaltiyiil wilid Zarubaabil.
13Wa Zarubaabil wilid Abihuud.
Wa Abihuud wilid Aliyaakhim.
Wa Aliyaakhim wilid Azuur.
14Wa Azuur wilid Saduukh. Wa Saduukh wilid Akhiim.
Wa Akhiim wilid Aliyuud.
15Wa Aliyuud wilid Aliʼaazar.
Wa Aliʼaazar wilid Mattaan.
Wa Mattaan wilid Yaakhuub.
16Wa Yaakhuub wilid Yuusuf.
Wa Yuusuf da raajil Mariyam wa Mariyam wildat Isa al-binaaduuh al-Masiih.
17Wa khalaas min Ibraahiim lahaddi Dawuud, hasabo 14 juduud. Wa min Dawuud lahaddi l-wakit al-waddo foogah al-Yahuud fi Baabil, hasabo 14 juduud. Wa min wakit waddo al-Yahuud fi Baabil lahaddi waaluudit al-Masiih, hasabo 14 juduud.
Waaluudit al-Masiih
18Daahu taariikh waaluudit Isa al-Masiih. Wa ammah usumha Mariyam wa Mariyam di hi bineeye udriiye wa raajil waahid usmah Yuusuf karab raasha. Wa gubbaal ma yichiilha, hi bigat khalbaane be gudrat al-Ruuh al-Khudduus. 19Wa Yuusuf raajilha da, hu naadum saalih wa ma yidoor yiʼayyibha giddaam al-naas. Wa achaan da, hu chaal niiye yitalligha be achiir.
20Wa wakit hu lissaaʼ gaaʼid yifakkir fi l-kalaam da, waahid min malaaʼikat Allah ja leyah fi ruʼya wa gaal : «Ya Yuusuf wileed Dawuud, ma takhaaf. Chiil Mariyam fi beetak wa khalli tabga martak achaan al-sakhiir al-fi batunha da, ja be gudrat al-Ruuh al-Khudduus. 21Wa hi talda wileed wa inta tisammiih Isa#1:21 Isa Be kalaam ibraani, lukhkhat al-Yahuud, usmah Yachuuʼ wa maʼanaatah Allah yinajji. achaan hu bas al-naadum al-yinajji chaʼabah min zunuubhum.»
22Wa kulla yabga misil da achaan al-kalaam al-Allah gaalah be khachum al-nabi yitimm : 23<Al-bineeye al-udriiye tabga khalbaane wa talda wileed wa yisammuuh Immaanuwiil.>#1:23 Al-kalaam da talgooh fi Ichaʼya 7:14, hasab al-tarjama al-yuunaaniiye. Wa usum Immaanuwiil maʼanaatah Allah maʼaana.
24Wa wakit Yuusuf gamma min al-noom, hu sawwa al-cheyy al-malak Allah gaalah leyah wa chaal martah fi beetah. 25Wa laakin ma limisha lahaddi wildat wileed wa sammaah Isa.

La Bible en arabe tchadien © Alliance biblique du Tchad, 2019


Learn More About Al-Kitaab al-Mukhaddas be l-arabi al-daariji hana Tchad

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.