LEVÍTIKUS 23
AFR53
23
Wette oor die groot feeste.
1VERDER het die Here met Moses gespreek en gesê:
2Spreek met die kinders van Israel en sê vir hulle: #Vers 4,37Die feestye van die Here wat julle #Ex. 32:5; 12:16moet uitroep as heilige samekomste — dit is my feestye.
3 # Ex. 20:9 Ses dae lank kan werk gedoen word, maar op die sewende dag is dit 'n dag van volkome rus, #Ex. 12:16'n heilige vierdag; géén werk mag julle doen nie — dit is 'n sabbat van die Here in al julle woonplekke.
4Dit is die feestye van die Here, #Ex. 23:14-16; Lev. 23:2die heilige vierdae wat julle moet uitroep op hulle bepaalde tyd.
5 # Ex. 12:6,14,18; 13:3,10; 23:15; 34:18; Núm. 9:2,3; 28:16,17; Deut. 16:1-8; Jos. 5:10; Esra 6:19 In die eerste maand, op die veertiende van die maand, teen die aand, is die pasga van die Here;
6en op die vyftiende dag van hierdie maand is die fees van die ongesuurde brode van die Here; sewe dae lank moet julle ongesuurde brode eet.
7 # Ex. 12:16; Núm. 28:18,25 Op die eerste dag moet daar vir julle 'n heilige vierdag wees; géén beroepswerk mag julle doen nie.
8Maar julle moet sewe dae lank aan die Here 'n vuuroffer bring. Op die sewende dag moet daar 'n heilige vierdag wees; géén beroepswerk mag julle doen nie.
9En die Here het met Moses gespreek en gesê:
10Spreek met die kinders van Israel en sê aan hulle: #Ex. 23:16,19; 34:22,26; Núm. 15:18; 28:26; Deut. 26:1,2As julle in die land kom wat Ek julle gee en sy opbrings oes, moet julle die eerstelingsgerf van julle oes na die priester bring.
11En hy moet die gerf voor die aangesig van die Here beweeg, sodat julle welgevallig kan wees; die dag ná die sabbat moet die priester dit #Ex. 29:24beweeg.
12Julle moet ook op die dag as julle die gerf beweeg, 'n jaaroud lam sonder gebrek as brandoffer aan die Here berei,
13 # Lev. 2:14-16 en die spysoffer wat daarby behoort, twee-tiendes van 'n efa fynmeel met olie gemeng as vuuroffer aan die Here, 'n lieflike geur, en daarby die drankoffer van wyn, 'n kwart hin.
14En julle mag geen brood of #Lev. 2:14gebraaide koring of #Lev. 2:14vars graan eet tot daardie selfde dag toe nie, totdat julle die offer van julle God bring. Dit is 'n ewige insetting vir julle geslagte in al julle woonplekke.
15Dan moet #Ex. 34:22; Deut. 16:9julle tel van die dag ná die sabbat, van die dag af as julle die beweegoffergerf bring — sewe volle weke moet dit wees;
16tot die dag ná die sewende sabbat moet julle #Hand. 2:1vyftig dae tel; dan moet julle #Núm. 28:26'n nuwe spysoffer aan die Here bring.
17Julle moet uit jul woonplekke twee beweegbrode bring; dit moet van twee-tiendes van 'n efa fynmeel wees; gesuurd moet dit gebak word #Vers 10as eerstelinge aan die Here.
18Julle moet ook by die brood sewe jaaroud lammers sonder gebrek en een jong bul en twee ramme bring. Hulle moet 'n brandoffer aan die Here wees saam met die spysoffer en die drankoffers wat daarby behoort as vuuroffer van lieflike geur aan die Here.
19En julle moet #Lev. 4:23,28; Núm. 28:30een bokram as sondoffer berei. Ook twee jaaroud lammers as #Lev. 3:1dankoffer,
20en die priester moet hulle saam met die eerstelingsbrood as #Vers 11,15beweegoffer voor die aangesig van die Here beweeg saam met die twee lammers; dié moet aan die Here #Núm. 18:12; Deut. 18:4; I Kor. 9:13,14heilig wees, ten voordele van die priester.
21En julle moet op daardie selfde dag uitroep: 'n heilige vierdag moet dit vir julle wees; géén beroepswerk mag julle doen nie. Dit is 'n ewige insetting in al julle woonplekke vir julle geslagte.
22En #Lev. 19:9,10as julle die opbrings van jul land oes, moet jy die kant van jou land as jy oes nie heeltemal afoes en die are wat val, nie versamel nie. Vir die arme en die vreemdeling moet jy dit laat oorbly. Ek is die Here julle God.
23En die Here het met Moses gespreek en gesê:
24Spreek met die kinders van Israel en sê: In die #Núm. 29:1sewende maand, op die eerste van die maand, moet dit vir julle 'n rusdag wees, #Lev. 25:9; Núm. 31:6'n gedenkdag deur basuingeklank, 'n heilige vierdag.
25Géén beroepswerk mag julle doen nie; maar julle moet aan die Here 'n vuuroffer bring.
26Verder het die Here met Moses gespreek en gesê:
27 # Lev. 16:29,30; Núm. 29:7 Maar op die tiende van hierdie sewende maand is dit die versoendag. 'n Heilige vierdag moet dit vir julle wees; dan moet julle jul verootmoedig en aan die Here 'n vuuroffer bring.
28En op daardie selfde dag mag julle géén werk doen nie, want dit is 'n versoendag om vir julle versoening te doen voor die aangesig van die Here julle God.
29Want elkeen wat hom op daardie selfde dag nie verootmoedig nie, moet uit sy volksgenote uitgeroei word.
30Ook elkeen wat op daardie selfde dag enige werk doen, #Lev. 20:3,5,6dié siel sal Ek uitroei onder sy volk uit.
31Julle mag géén werk doen nie; dit is 'n ewige insetting vir julle geslagte in al julle woonplekke.
32'n Dag van volkome rus moet dit vir julle wees, en julle moet jul verootmoedig. Op die negende van die maand in die aand, van aand tot aand, moet julle jul sabbat hou.
33En die Here het met Moses gespreek en gesê:
34Spreek met die kinders van Israel en sê: #Deut. 16:13; Esra 3:4; Neh. 8:14; Sag. 14:16; Joh. 7:2; Núm. 29:12; Eség. 45:25; Hos. 12:9Op die vyftiende dag van hierdie sewende maand is dit sewe dae lank die huttefees vir die Here.
35Op die eerste dag moet daar 'n heilige vierdag wees; géén beroepswerk mag julle doen nie.
36Sewe dae lank moet julle aan die Here 'n vuuroffer bring. #Núm. 29:35; Neh. 8:18; Joh. 7:37Op die agtste dag moet daar vir julle 'n heilige vierdag wees, en julle moet aan die Here 'n vuuroffer bring. Dit is 'n feestyd; julle mag geen beroepswerk doen nie.
37 # Vers 2,4 Dit is die feestye van die Here wat julle moet uitroep as heilige vierdae om aan die Here 'n vuuroffer te bring: 'n brandoffer en spysoffer, 'n slagoffer en drankoffers soos vir elke dag voorgeskrywe;
38 # Núm. 29:39 behalwe die sabbatte van die Here en behalwe julle gawes en behalwe al julle geloftes en behalwe al julle vrywillige offers wat julle aan die Here gee.
39Maar op die vyftiende dag van die sewende maand, as julle #Ex. 18:22,26die opbrings van die land insamel, moet julle die fees van die Here sewe dae lank vier; op die eerste dag is dit rusdag, en op die agtste dag is dit rusdag.
40En #Neh. 8:15op die eerste dag moet julle vir julle vrugte neem van sierlike bome, met palmtakke en takke van digte bome en rivierwilgers, en #Deut. 16:14,15sewe dae lank voor die aangesig van die Here julle God vrolik wees.
41 # Núm. 29:12-38 En julle moet dit as fees van die Here sewe dae in die jaar vier. Dit is 'n ewige insetting vir julle geslagte. In die sewende maand moet julle dit vier.
42 # Neh. 8:14-18 Sewe dae lank moet julle in hutte woon; almal wat in Israel gebore is, moet in hutte woon,
43 # Deut. 31:10,13 sodat julle geslagte kan weet dat Ek die kinders van Israel in hutte laat woon het toe Ek hulle uit Egipteland uitgelei het. Ek is die Here julle God.
44So #Vers 2het Moses dan die feestye van die Here aan die kinders van Israel bekend gemaak.

Verskaf met die komplimente van die Bybelgenootskap van Suid-Afrika. © Bybelgenootskap van Suid-Afrika. Gebruik met toestemming. Alle regte voorbehou.

Ondersteun ons en word ‘n saaier van hoop.

Learn More About Afrikaans 1933/1953