PSALMS 71
AFR53
71
In die ouderdom — verlaat my nie!
1 # Tot vers 3: Ps. 31:2-4 BY U, o Here, skuil ek: laat my nie vir altyd beskaamd staan nie!
2Red my deur u geregtigheid en bevry my; neig u oor tot my en verlos my!
3Wees vir my ’n rots #Ps. 90:1om in te woon, om gedurig in te gaan; U wat bevel gegee het om my te verlos, want U is my rots en my bergvesting.
4My God, #Ps. 140:2,5red my uit die hand van die goddelose, uit die mag van hom wat onreg doen, en van die geweldenaar.
5Want U is #Jer. 14:18; 17:13; I Tim. 1:1my verwagting, Here Here, my vertroue van my jeug af.
6Op U het ek gesteun van die geboorte af, #Ps. 22:10; Gal. 1:15van die moederskoot af is U my bevryder; oor U is my lof altyddeur.
7Ek was vir baie soos ’n wonder; maar U is my magtige toevlug.
8My mond is vol van u lof, die hele dag van u roem.
9 # Vers 18 Verwerp my nie in die tyd van die ouderdom nie, verlaat my nie as my krag gedaan is nie.
10Want my vyande praat van my, en die wat op my lewe loer, hou saam raad
11en sê: God het hom verlaat; agtervolg en gryp hom, want daar is geen redder nie!
12 # Ps. 35:22 o God, wees nie ver van my af nie; my God, #Ps. 40:14; 70:2maak tog gou om my te help!
13Laat hulle wat my as vyand behandel, beskaamd staan, verteer word; laat hulle wat my ongeluk soek, hulleself toedraai in smaad en skande.
14Maar ék sal altyddeur hoop en al u lof vermeerder.
15 # Vers 8,24 My mond sal u geregtigheid vertel, die hele dag u heil; want ek ken nie die maat daarvan nie.
16Ek sal kom met die magtige dade van die Here Here; ek sal u geregtigheid vermeld, dié van U alleen.
17 o God, U het my geleer van my jeug af, en tot nou toe verkondig ek u wonders.
18En ook tot die ouderdom en die grysheid toe — o God, verlaat my nie, totdat ek aan die volgende geslag u arm verkondig, aan almal wat sal kom, u mag.
19 # Ps. 36:7 Ook is u geregtigheid, o God, tot in die hoogte; U #Lk. 1:49wat groot dinge gedoen het, o God, #Ex. 15:11wie is soos U?
20U wat my baie en bange node laat sien het, sal my weer #Ps. 80:19; Hos. 6:2lewend maak en my weer ophaal uit die watervloede van die aarde.
21Vermeerder my grootheid, en wend U om en troos my.
22So wil ek U dan ook loof met die instrument van die harp, u trou, my God! Ek wil psalmsing tot u eer op die siter, o #Ps. 78:41; 89:19Heilige van Israel!
23My lippe sal jubel as ek psalmsing tot u eer, en #Ps. 34:23my siel, wat U verlos het.
24Ook sal #Ps. 35:28my tong u geregtigheid die hele dag prys, want #Vers 13hulle het beskaamd gestaan, want hulle wat my ongeluk soek, het rooi van skaamte geword.

Verskaf met die komplimente van die Bybelgenootskap van Suid-Afrika. © Bybelgenootskap van Suid-Afrika. Gebruik met toestemming. Alle regte voorbehou.

Ondersteun ons en word ‘n saaier van hoop.

Learn More About Afrikaans 1933/1953