MATTHÉÜS 1
AFR53

MATTHÉÜS 1

1
Afkoms van Jesus Christus na die vlees.
(Lk. 3:23-38.)
1DIE #Lk. 3:23-38geslagsregister van Jesus Christus, #Ps. 132:11; Jes. 11:1; Jer. 23:5; Mt. 22:42; Lk. 1:32,69; Joh. 7:42; Hand. 2:30; 13:23die seun van Dawid, #Gén. 12:3; 22:18die seun van Abraham:
2 # Lk. 3:32-34 Abraham was die vader van Isak, en Isak die vader van Jakob, en Jakob die vader van Juda en sy broers;
3en Juda was die vader van Peres en Serag by Tamar, en Peres was die vader van Hesron, en Hesron die vader van Ram,
4en Ram die vader van Ammínadab, en Ammínadab die vader van Nagson, en Nagson die vader van Salmon,
5en Salmon die vader van Boas by Ragab, en Boas die vader van Obed by Rut, en Obed die vader van Ísai,
6en #I Sam. 16:1; 17:12Ísai die vader van koning #II Sam. 12:24Dawid, en koning Dawid die vader van Salomo by die vrou van Uría,
7en #I Kron. 3:10-14Salomo die vader van Rehábeam, en Rehábeam die vader van Abía, en Abía die vader van Asa,
8en Asa die vader van Jósafat, en Jósafat die vader van Joram, en Joram die vader van Ussía,
9en Ussía die vader van Jotam, en Jotam die vader van Agas, en Agas die vader van Hiskía,
10en Hiskía die vader van Manasse, en Manasse die vader van Amon, en Amon die vader van Josía,
11en Josía die vader van Jegónia en sy broers in die tyd van #II Kon. 24:14,15,16; 25:11die Babiloniese ballingskap.
12En ná die Babiloniese ballingskap het #I Kron. 3:17-19Jegónia die vader geword van Seáltiël, en Seáltiël was die vader van Serubbábel,
13en Serubbábel die vader van Abíud, en Abíud die vader van Éljakim, en Éljakim die vader van Asor,
14en Asor die vader van Sadok, en Sadok die vader van Agim, en Agim die vader van Elíud,
15en Elíud die vader van Eleásar, en Eleásar die vader van Mattan, en Mattan die vader van Jakob,
16en Jakob die vader van Josef, die man van Maria uit wie gebore is Jesus wat Christus genoem word.
17Al die geslagte dan van Abraham tot Dawid is veertien geslagte, en van Dawid tot die Babiloniese ballingskap veertien geslagte, en van die Babiloniese ballingskap tot Christus veertien geslagte.
Geboorte van Jesus Christus.
18 # Lk. 1:27 DIE geboorte van Jesus Christus was dan só: Toe sy moeder Maria verloof was aan Josef, voordat hulle saamgekom het, is sy swanger bevind #Lk. 1:35uit die Heilige Gees.
19En Josef, haar man, omdat hy regverdig was en onwillig #Deut. 22:13-21; 24:1om haar openbaar te maak, het hom voorgeneem om in die geheim van haar te skei.
20Maar terwyl hy dit in die gedagte gehad het, verskyn daar 'n engel van die Here #Mt. 2:12in 'n droom aan hom en sê: Josef, seun van Dawid, wees nie bevrees om Maria, jou vrou, by jou te neem nie, want wat in haar verwek is, is uit die Heilige Gees;
21 # Lk. 1:35 en sy sal 'n seun baar, en jy moet Hom Jesus noem, want dit is #Hand. 4:12; 13:23Hy wat sy volk #Hand. 5:31; 13:38van hulle sondes sal verlos.
22En dit het alles gebeur, sodat die woord vervul sou word wat die Here deur die profeet gespreek het:
23 # Jes. 7:14 Kyk, die maagd sal swanger word en 'n seun baar, en hulle sal Hom Emmánuel noem, dit is, as dit vertaal word: God met ons.
24En toe Josef uit die slaap wakker word, het hy gedoen soos die engel van die Here hom beveel het en sy vrou by hom geneem;
25en hy het haar nie beken totdat sy haar eersgebore Seun gebaar het nie; en hy het Hom Jesus genoem.

Verskaf met die komplimente van die Bybelgenootskap van Suid-Afrika. © Bybelgenootskap van Suid-Afrika. Gebruik met toestemming. Alle regte voorbehou.

Ondersteun ons en word ‘n saaier van hoop.

Learn More About Afrikaans 1933/1953