8
Die ou verbond is ’n voorbeeld en is verbygaande. Christus is die Middelaar van ’n beter en ewige verbond.
1DIE hoofsaak nou van wat ons gesê het, is dít: Ons het so #Hebr. 3:1’n Hoëpriester #Ps. 110:1; Hebr. 1:3wat gaan sit het aan die regterhand van die troon van die Majesteit in die hemele,
2’n Bedienaar van #Hebr. 9:2,8,12,24,25die heilige dinge en van #Hebr. 9:24die ware tabernakel wat die Here opgerig het en nie ’n mens nie.
3 # Hebr. 5:1 Want elke hoëpriester word aangestel om gawes en offers te bring. Daarom moes Hy ook #Efés. 5:2iets hê om te offer.
4Want as Hy op aarde was, sou Hy selfs geen priester wees nie, omdat daar priesters is wat volgens die wet die gawes offer,
5hulle wat ’n afbeeldsel en #Kol. 2:17; Hebr. 10:1skaduwee van die hemelse dinge bedien, soos Moses ’n goddelike bevel ontvang het toe hy die tabernakel sou voltooi; want Hy het gesê: #Ex. 25:40Kyk dat jy alles maak volgens die voorbeeld wat jou op die berg getoon is.
6Maar nou het Hy #Hebr. 1:4’n voortrefliker bediening verkry vir sover Hy ook #Hebr. 9:15; 12:24Middelaar is van ’n #Hebr. 7:22beter verbond wat op beter beloftes wettelik gegrond is.
7Want #Hebr. 7:11,18as daardie eerste een onberispelik was, sou daar nie plek vir ’n tweede gesoek word nie.
8Want Hy berispe hulle en sê: #Jer. 31:31-34Kyk, daar kom dae, spreek die Here, dat Ek met die huis van Israel en die huis van Juda ’n nuwe verbond tot stand sal bring,
9nie volgens die verbond wat Ek met hulle vaders gemaak het op die dag toe Ek hulle aan die hand geneem het om hulle uit Egipteland uit te lei nie; want hulle het nie gebly by my verbond nie, en Ek het hulle veronagsaam, spreek die Here.
10Want #Hebr. 10:16dit is die verbond wat Ek ná dié dae sal sluit met die huis van Israel, spreek die Here: Ek sal my wette in hulle verstand gee en dit op hulle hart skrywe; en Ek sal vir hulle ’n God wees, en hulle sal vir My ’n volk wees.
11En hulle sal nie meer elkeen sy naaste en elkeen sy broer leer en sê: Ken die Here nie; want almal sal My ken, klein en groot onder hulle.
12Want Ek sal barmhartig wees oor hulle ongeregtighede en aan hulle sondes en hulle oortredinge nooit meer dink nie.
13As Hy sê ’n nuwe verbond, het Hy die eerste oud gemaak; en wat oud word en verouder, is #II Kor. 5:17naby die verdwyning.