Parallel
1
Voortreflikheid van Christus bo die engele.
1NADAT God baiekeer en #Núm. 12:6,8op baie maniere in die ou tyd gespreek het tot die vaders deur die profete, het Hy #Gal. 4:4; Hebr. 9:26; I Petr. 1:20in hierdie laaste dae tot ons gespreek deur #Hebr. 1:8; 3:6; 5:8; 7:28die Seun
2wat Hy as #Ps. 2:8; Mt. 21:38; Rom. 8:17erfgenaam van alles aangestel het, #Joh. 1:3; Efés. 3:9deur wie Hy ook die wêreld gemaak het.
3Hy, wat die afskynsel is #Joh. 1:14van sy heerlikheid en #II Kor. 4:4die afdruksel van sy wese en #Kol. 1:17alle dinge dra deur die woord van sy krag, #Hebr. 9:14nadat Hy deur Homself die reiniging van ons sondes bewerk het, #Ps. 110:1; Hebr. 8:1het gaan sit aan die regterhand van die Majesteit in die hoogte,
4terwyl Hy soveel uitnemender geword het as die engele namate Hy #Efés. 1:21; Filip. 2:9’n voortrefliker naam geërf het as hulle.
5Want aan wie van die engele het Hy ooit gesê: #Ps. 2:7U is my Seun, vandag het Ek U gegenereer? en weer: #II Sam. 7:14Ek sal vir Hom ’n Vader wees, en Hy sal vir My ’n Seun wees?
6En wanneer Hy weer #Rom. 8:29die Eersgeborene in die wêreld inbring, sê Hy: En al die engele van God moet Hom aanbid.
7En van die engele sê Hy wel: #Ps. 104:4Hy wat van sy boodskappers winde maak en van sy dienaars vuurvlamme;
8maar van die Seun: #Ps. 45:7,8U troon, o God, is tot in alle ewigheid, die septer van u koninkryk is ’n regverdige septer;
9U het geregtigheid liefgehad en ongeregtigheid gehaat; daarom het, o God, u God U #Jes. 61:1,3gesalf met vreugde-olie bo u metgeselle;
10en: #Ps. 102:26 ens.U, o Here, het in die begin die aarde gegrondves en die hemele is werke van u hande.
11Hulle sal vergaan, maar U bly; en hulle sal almal soos ’n kleed verslyt,
12en soos ’n mantel sal U hulle toerol, en hulle sal verander word, maar U is dieselfde, en u jare het geen einde nie.
13En aan watter een van die engele het Hy ooit gesê: #Ps. 110:1Sit aan my regterhand totdat Ek u vyande gemaak het ’n voetbank van u voete?
14Is hulle nie almal dienende geeste wat #Gén. 28:12; 32:1,2,24; Ps. 103:20 ens.; Lk. 1:19,26; 2:9,13; Hand. 12:7vir diens uitgestuur word ter wille van die wat die saligheid sal beërwe nie?