GÉNESIS 26
AFR53
26
Isak in Gerar. Hy maak ’n verbond met Abiméleg. Huwelik van Esau.
1EN daar was hongersnood in die land, buiten #Gén. 12:10die eerste hongersnood wat in die dae van Abraham gewees het. Daarom het Isak getrek na #Gén. 20:2Abiméleg, die koning van die #Gén. 21:34Filistyne, na Gerar.
2En die Here het aan hom verskyn en gesê: Moenie aftrek na Egipte nie; woon in #Gén. 12:1die land wat Ek jou sal aanwys.
3Vertoef as vreemdeling in hierdie land, en Ek sal met jou wees en #Gén. 12:2jou seën; want aan jou en jou nageslag sal Ek al hierdie lande gee: Ek sal #Gén. 22:16die eed bevestig wat Ek vir jou vader Abraham gesweer het.
4En #Ex. 32:13Ek sal jou nageslag vermeerder soos die sterre van die hemel en aan jou nageslag al hierdie lande gee, en #Gén. 12:3; 22:18in jou nageslag sal al die nasies van die aarde geseën word;
5 # Gén. 22:16,18 omdat Abraham na my stem geluister en my ordening, my gebooie, my insettinge en my wette onderhou het.
6So het Isak dan in Gerar gebly.
7En toe die manne van die plek hom na sy vrou vra, #Gén. 12:13; 20:2,13antwoord hy: Sy is my suster. Want hy was bang om te sê: My vrou — anders sal die manne van die plek, so het hy gedink, my miskien doodmaak ter wille van Rebekka; want sy #Gén. 24:16was mooi van aansien.
8En toe hy al ’n lang tyd daar was, kyk Abiméleg, die koning van die Filistyne, deur die venster uit en sien hoe Isak speel met Rebekka, sy vrou.
9En Abiméleg het Isak geroep en gesê: Kyk, sy is dan tog jou vrou! Hoe kon jy dan verklaar: Sy is my suster? En Isak antwoord hom: Ja, ek het gedink ek kan miskien om haar ontwil my lewe verloor!
10En Abiméleg sê: Wat het jy ons nou aangedoen? Hoe maklik kon een van die mense met jou vrou gemeenskap gehad en #Gén. 20:9jy ’n skuld oor ons gebring het!
11Daarop gee Abiméleg bevel aan die hele volk en sê: Wie hierdie man of sy vrou aanraak, sal sekerlik gedood word.
12Isak het toe in dié land gesaai en daardie jaar honderdvoudig gewen, want die Here het #Vers 3hom geseën.
13En die man het groot geword en altyddeur groter geword totdat hy baie groot was:
14hy het troppe kleinvee en beeste gehad en baie bediendes, sodat die Filistyne #Pred. 4:4hom beny het.
15En al die putte #Gén. 21:30wat die dienaars van sy vader in die dae van sy vader Abraham gegrawe het, dié het die Filistyne toegestop en met grond opgevul.
16Toe sê Abiméleg vir Isak: Trek weg van ons, want #Ex. 1:9jy het vir ons veels te magtig geword.
17Daarop het Isak vandaar weggetrek en laer opgeslaan in die dal by Gerar en daar bly woon.
18En Isak het die putte weer oopgegrawe wat hulle in die dae van sy vader Abraham gegrawe het, en wat die Filistyne ná die dood van Abraham toegestop het, #Gén. 21:31en dit genoem na die name wat sy vader daaraan gegee het.
19En terwyl die dienaars van Isak in die dal grawe, vind hulle daar ’n put met lewendige water.
20En die herders van Gerar #Gén. 21:25het getwis met die herders van Isak en gesê: Dit is óns water. Daarom het hy die put Esek genoem, omdat hulle met hom onenigheid gehad het.
21Daarop grawe hulle ’n ander put, en daaroor het hulle ook getwis. Daarom het hy dit Sitna genoem.
22Toe het hy vandaar versit en ’n ander put gegrawe, en daaroor is nie getwis nie. Daarom het hy dit Réhobot genoem en gesê: Ja, nou het die Here vir ons ruimte gemaak en kan ons #Gén. 17:6; 28:3vrugbaar wees in die land.
23Daarna het hy vandaar opgetrek na Berséba.
24En die Here het aan hom in dieselfde nag verskyn en gesê: #Gén. 24:12Ek is die God van Abraham, jou vader. #Gén. 15:1Moenie bang wees nie, want #Gén. 28:15; 31:3Ek is met jou; en Ek sal jou seën en jou nageslag vermeerder ter wille van Abraham, my kneg.
25Toe #Gén. 12:7; 13:18bou hy daar ’n altaar, en hy het die Naam van die Here aangeroep en daar sy tent opgeslaan; en die dienaars van Isak het daar ’n put gegrawe.
26Daarop kom Abiméleg na hom van Gerar af, saam met Ahussat, sy vriend, en #Gén. 21:22Pigol, sy leërowerste.
27En Isak het hulle gevra: Waarom het julle na my gekom terwyl julle my haat en #Vers 16my van julle af weggestuur het?
28Toe antwoord hulle: Ons het duidelik gesien dat die Here met jou is. Daarom het ons gedink: Laat daar tog ’n eed tussen ons wees, tussen ons en jou; en laat ons ’n verbond met jou sluit:
29jy moet ons geen kwaad doen nie, net soos ons jou nie aangeraak en aan jou niks as goed gedoen het nie en jou in vrede weggestuur het. Jy is nou eenmaal die geseënde van die Here.
30 # Gén. 18:5-8; 19:3 Toe berei hy vir hulle ’n maaltyd, en hulle het geëet en gedrink.
31En hulle is die môre vroeg op en #Gén. 21:31het vir mekaar ’n eed gesweer. Daarop het Isak hulle laat gaan, en hulle het in vrede van hom af weggetrek.
32Dieselfde dag kom toe die dienaars van Isak en vertel hom van die put wat hulle gegrawe het, en sê vir hom: Ons het water gekry.
33En hy het dit Seba genoem. #Gén. 21:31; 22:19Daarom is die naam van die stad Berséba tot vandag toe.
34Toe Esau veertig jaar oud was, het hy Judit, die dogter van Beëri, die Hetiet, vir hom as vrou geneem, en Basmat, die dogter van Elon, die Hetiet.
35 # Gén. 27:46 En hulle was vir Isak en Rebekka ’n bitter verdriet.

Verskaf met die komplimente van die Bybelgenootskap van Suid-Afrika. © Bybelgenootskap van Suid-Afrika. Gebruik met toestemming. Alle regte voorbehou.

Ondersteun ons en word ‘n saaier van hoop.

Learn More About Afrikaans 1933/1953