KOLOSSENSE 1
AFR53

KOLOSSENSE 1

1
Opskrif en seëngroet.
1 # Tot vers 2: Efés. 1:1,2 PAULUS, 'n apostel van Jesus Christus deur die wil van God, en #Hebr. 13:23die broeder Timótheüs,
2aan die heilige en gelowige broeders in Christus wat in Kolosse is: Genade vir julle en vrede van God onse Vader en die Here Jesus Christus!
Geloof en liefde van die Kolossense. Gebed vir hulle geestelike welsyn. Jesus Christus, Bewerker van ons verlossing, die Beeld van die onsigbare God, Skepper van alles, Hoof van die gemeente.
3 # Tot vers 4: Efés. 1:16,15 ONS dank die God en Vader van onse Here Jesus Christus altyd as ons vir julle bid,
4omdat ons gehoor het van julle geloof in Christus Jesus en julle liefde tot al die heiliges,
5vanweë #Kol. 1:23die hoop wat #II Tim. 4:8vir julle weggelê is in die hemele, waarvan julle vroeër gehoor het deur #Efés. 1:13die woord van die waarheid van die evangelie,
6wat julle #Kol. 1:23sowel as die hele wêreld bereik het; en dit dra vrug, net soos onder julle ook, van die dag af dat julle dit gehoor het en #II Kor. 6:1; Efés. 3:2die genade van God in waarheid leer ken het;
7soos julle ook geleer het van #Kol. 4:12; Filém. 23Épafras, ons geliefde mededienskneg, wat 'n getroue dienaar van Christus vir julle is,
8wat ook julle #Rom. 15:30liefde in die Gees aan ons te kenne gegee het.
9Daarom hou ons ook nie op nie, van die dag af dat ons dit gehoor het, om vir julle te bid en te vra dat julle vervul mag word met die kennis van sy wil in alle wysheid en geestelike insig,
10sodat julle waardiglik voor die Here mag wandel #I Thes. 4:1om Hom in alles te behaag en julle in elke goeie werk vrug mag dra en in die kennis van God mag groei,
11 # Efés. 3:16 en met alle krag bekragtig word volgens die mag van sy heerlikheid tot alle lydsaamheid en lankmoedigheid met blydskap,
12 # Kol. 3:17 en die Vader mag dank wat ons bekwaam gemaak het om deel te hê aan die erfdeel van die heiliges in die lig —
13Hy wat ons verlos het uit #Lk. 22:53die mag van die duisternis en oorgebring het in die koninkryk van die Seun van sy liefde,
14in wie ons die verlossing het deur sy bloed, naamlik die vergifnis van die sondes.
15Hy is #II Kor. 4:4die Beeld van #I Tim. 1:17die onsienlike God, #Openb. 3:14die Eersgeborene van die hele skepping;
16want #Joh. 1:3in Hom is alle dinge geskape wat in die hemele en op die aarde is, wat sienlik en onsienlik is, trone sowel as #Efés. 1:21heerskappye en #Kol. 2:10,15owerhede en magte — alle dinge is #Hebr. 2:10deur Hom en tot Hom geskape.
17En #Joh. 1:1Hy is voor alle dinge, en in Hom hou alle dinge stand.
18En #Efés. 1:22Hy is die Hoof van die liggaam, naamlik die gemeente; Hy wat die begin is, #I Kor. 15:20,23; Openb. 1:5die Eersgeborene uit die dode, sodat Hy in alles die eerste kan wees.
19Want dit het die Vader behaag dat #Kol. 2:9in Hom die ganse #Joh. 1:16; Efés. 1:23volheid sou woon
20en dat Hy deur Hom alles #II Kor. 5:18met Homself sou versoen nadat Hy vrede gemaak het deur die bloed van sy kruis — ek sê deur Hom — die dinge op die aarde sowel as die dinge in die hemele.
21Ook julle wat vroeër vervreemd was en vyandig gesind deur die bose werke, het Hy nou versoen
22 # Efés. 2:15 ens. in die liggaam van sy vlees deur die dood, om julle heilig en sonder gebrek en onberispelik voor Hom te stel;
23as julle ten minste gegrond en vas bly in die geloof en julle nie laat afbring van #Kol. 1:5die hoop van die evangelie nie, wat julle gehoor het en wat verkondig is in die ganse mensdom onder die hemel, #Efés. 3:7waarvan ek, Paulus, 'n dienaar geword het.
Arbeid en stryd van Paulus in sy bediening.
24 # Mt. 5:12; Filip. 2:17 NOU verbly ek my in my lyding vir julle en vul #II Kor. 1:5; II Tim. 1:8in my vlees aan die oorblyfsels van die verdrukking van Christus #Efés. 1:23vir sy liggaam, wat die gemeente is;
25waarvan ek 'n dienaar geword het volgens #Efés. 3:2die bediening van God wat aan my gegee is in julle belang, om die woord van God te vervul,
26 naamlik #Rom. 16:25; Kol. 4:3die verborgenheid wat van die eeue en geslagte af verborge was, maar nou geopenbaar is aan sy heiliges,
27 # Efés. 3:3 aan wie God wou bekend maak wat #Efés. 1:7,18; 3:8die rykdom van die heerlikheid van hierdie verborgenheid onder die heidene is, dit is Christus onder julle, #I Tim. 1:1die hoop van die heerlikheid.
28Hom verkondig ons, terwyl ons elke mens vermaan en elke mens in alle wysheid onderrig, om elke mens volmaak in Christus Jesus voor te stel;
29waarvoor ek arbei en stry volgens sy werking wat in my werk met krag.

Verskaf met die komplimente van die Bybelgenootskap van Suid-Afrika. © Bybelgenootskap van Suid-Afrika. Gebruik met toestemming. Alle regte voorbehou.

Ondersteun ons en word ‘n saaier van hoop.

Learn More About Afrikaans 1933/1953