I SAMUEL 9
AFR53
9
Saul word as koning gesalf.
1EN daar was 'n man van Benjamin met die naam van #I Sam. 14:51Kis, die seun van Abíël, die seun van Seror, die seun van Begorat, die seun van Afíag, 'n Benjaminiet, 'n vermoënde man.
2En hy het 'n seun gehad met die naam van Saul, 'n jongman en mooi gebou, ja, daar was onder die kinders van Israel geeneen mooier as hy nie: #I Sam. 10:23van sy skouers af boontoe was hy hoër as die hele volk.
3En toe die eselinne van Kis, die vader van Saul, weggeraak het, sê Kis aan sy seun Saul: Neem tog een van die dienaars met jou saam en maak jou klaar, gaan soek die esels.
4Hy het toe #Jos. 24:33die gebergte van Efraim deurgegaan en die land #II Kon. 4:42Salísa deurgegaan, maar hulle nie gekry nie; en hulle het die land Sáälim deurgegaan, maar daar was niks nie; en hy het die land Benjamin deurgegaan, maar hulle het niks gekry nie.
5Toe hulle in die land Suf kom, sê Saul aan die dienaar wat by hom was: Kom, laat ons teruggaan; anders sien my vader van die esels af #Vgl. Mt. 6:27,31,34en word oor ons besorg.
6En hy antwoord hom: Maar kyk, in hierdie stad is #Rigt. 13:6'n man van God, en die man is geëerd: #I Sam. 3:19alles wat hy spreek, kom sekerlik uit; laat ons nou daarheen gaan; miskien kan hy ons inlig oor die tog wat ons onderneem het.
7Toe vra Saul vir sy dienaar: Sê nou ons gaan — #I Kon. 14:3; II Kon. 4:42; 8:8wat sal ons die man aanbied? Want die brood in ons sakke is op, en 'n geskenk is hier nie om die man van God aan te bied nie; wat het ons?
8En die dienaar het Saul weer geantwoord en gesê: Kyk, ek het nog 'n kwart sikkel silwer by my; dit sal ek aan die man van God gee, dat hy ons kan inlig oor ons tog.
9Vroeër het die mense in Israel só gesê #Gén. 25:22as hulle gaan om God te raadpleeg: Kom, laat ons na die siener gaan. Want die profeet van teenswoordig het hulle vroeër #II Sam. 15:27; I Kron. 26:28; II Kron. 16:7,10; Jes. 30:10siener genoem.
10En Saul sê aan sy dienaar: Jou woord is goed; kom, laat ons gaan. Daarop gaan hulle na die stad waar die man van God was.
11Terwyl hulle die opdraand na die stad opgaan, kom hulle #Gén. 24:11meisies teë wat uitgaan om water te put, en vra vir hulle: Is die siener hier?
12En dié antwoord hulle en sê: Daar is hy voor jou; maak nou gou, want vandag het hy in die stad gekom, omdat die volk vandag 'n offer op #I Kon. 3:2-4; I Sam. 10:5die hoogte het.
13As julle die stad ingaan, sal julle hom net aantref voordat hy opgaan na die hoogte om te eet; want die volk eet nie voordat hy kom nie, want hy seën die offer; daarna eet die genooides; gaan dan nou op, want julle sal hom nou juis aantref.
14En hulle het opgegaan na die stad. Toe hulle op die punt was om binne-in die stad te gaan, kom Samuel meteens uit hulle tegemoet om op te gaan na die hoogte.
15 # I Sam. 15:1; Hand. 13:21 Want die Here het dit een dag voor die koms van Saul aan Samuel geopenbaar en gesê:
16Môre sulke tyd sal Ek 'n man uit die land Benjamin na jou stuur #I Sam. 10:1wat jy moet salf as 'n vors oor my volk Israel; en hy sal my volk verlos uit die hand van die Filistyne. Want Ek het #Ex. 2:25; 3:7,9my volk aangesien, omdat sy geroep na My gekom het.
17Toe Samuel vir Saul sien, het die Here hom geantwoord: #Vgl. I Sam. 16:12Hier is die man van wie Ek jou gesê het: Hy sal oor my volk heers.
18En Saul het nader gekom na Samuel binne-in die poort en gevra: Wys my tog waar die huis van die siener is?
19Daarop het Samuel Saul geantwoord en gesê: Ek is die siener! Gaan voor my uit op na die hoogte, dan kan julle vandag saam met my eet; en ek sal jou môre vroeg laat gaan; en alles wat in jou hart is, sal ek jou te kenne gee.
20En wat #Vers 3die esels betref wat jy vandag al drie dae gelede vermis het — bekommer jou daar nie oor nie, want hulle is gevind. Maar aan wie behoort al wat begeerlik is in Israel? Is dit nie aan jou en jou hele familie nie?
21En Saul antwoord en sê: Is ek nie 'n Benjaminiet, uit #Rigt. 20:46-48een van die kleinste van die stamme van Israel, en #I Sam. 15:17my geslag die geringste uit al die geslagte van die stam van Benjamin nie? Waarom spreek u dan so met my?
22Verder het Samuel Saul en sy dienaar geneem en hulle in die #II Kon. 23:11kamer gebring en hulle 'n plek gegee aan die hoof van die genooides, wat omtrent dertig man was.
23En Samuel het aan die kok gesê: Gee die stuk wat ek aan jou gegee het, waarvan ek vir jou gesê het: Sit dit by jou weg.
24Die kok dra toe #Ex. 29:22-27; Lev. 7:32,33die boud op met wat daaraan was, en sit dit voor Saul neer. En Samuel sê: Kyk, wat oorgebly het, is voor jou gesit; eet, want teen die bestemde tyd is dit vir jou bewaar toe ek gesê het: Ek nooi die volk. So het Saul dan dié dag saam met Samuel geëet.
25Daarop het hulle van die hoogte afgegaan die stad in, en hy het met Saul gespreek #II Sam. 11:2op die dak.
26En hulle het vroeg opgestaan. Toe die rooidag uitkom, het Samuel Saul op die dak geroep en gesê: Staan op, dat ek jou kan wegbring. En Saul het opgestaan, en hulle twee, hy en Samuel, het na buite gegaan.
27Terwyl hulle by die einde van die stad afdaal, sê Samuel vir Saul: Beveel die dienaar dat hy voor ons uit verder gaan — en hy het verder gegaan — maar staan jy eers stil, dat ek jou die woord van God kan laat hoor.

Verskaf met die komplimente van die Bybelgenootskap van Suid-Afrika. © Bybelgenootskap van Suid-Afrika. Gebruik met toestemming. Alle regte voorbehou.

Ondersteun ons en word ‘n saaier van hoop.

Learn More About Afrikaans 1933/1953