I SAMUEL 7
AFR53
7
1TOE het die manne van #I Sam. 6:21Kirjat-Jeárim gekom en die ark van die Here gaan haal en dit in die huis van #II Sam. 6:3Abinádab op die heuwel gebring; en hulle het sy seun Eleásar geheilig om die ark van die Here te bewaak.
Neerlaag van die Filistyne by Mispa.
2EN van die dag af dat die ark in Kirjat-Jeárim gebly het, het daar geruime tyd verloop — dit was twintig jaar — en die hele huis van Israel het agter die Here aan geweeklaag.
3Maar Samuel het met die hele huis van Israel gespreek en gesê: #Jes. 55:7; vgl. Deut. 30:2-10As julle met jul hele hart julle tot die Here bekeer, #Rigt. 10:16verwyder dan die vreemde gode en #Rigt. 2:13die Astártes onder julle uit, en rig julle hart op die Here #Deut. 6:13; 10:20; Mt. 4:10; Lk. 4:8en dien Hom alleen; dan sal Hy julle red uit die hand van die Filistyne.
4Daarop het die kinders van Israel #Rigt. 2:13die Baäls en die Astártes verwyder en die Here alleen gedien.
5Verder het Samuel gesê: #Jos. 18:26Versamel die hele Israel by Mispa, #I Sam. 8:6; 12:17-19; 15:11dan sal ek tot die Here vir julle bid.
6Hulle kom toe bymekaar by #Jos. 18:26Mispa, en hulle het #II Sam. 14:14water geskep en dit voor die aangesig van die Here uitgegiet, en dié dag het hulle #I Sam. 28:20; 31:13; Neh. 9:1; Joël 2:12gevas en daar gesê: #Rigt. 10:10; I Kon. 8:47Ons het gesondig teen die Here. En Samuel het die kinders van Israel in Mispa gerig.
7Toe die Filistyne hoor dat die kinders van Israel by Mispa saamgekom het, het die vorste van die Filistyne teen Israel opgetrek. En die kinders van Israel het dit gehoor en bevrees geword vir die Filistyne.
8En die kinders van Israel sê aan Samuel: Laat nie ná om die Here onse God vir ons aan te roep nie, dat Hy ons uit die hand van die Filistyne verlos.
9Toe het Samuel 'n suiglam geneem en dit as 'n brandoffer in sy geheel aan die Here geoffer, en Samuel het die Here aangeroep vir Israel; en die Here het hom verhoor.
10Want onderwyl Samuel die brandoffer bring en die Filistyne nader kom om teen Israel te veg, het die Here dit dié dag met 'n groot geluid laat donder oor die Filistyne, en Hy het hulle #Jos. 10:10; Rigt. 5:20in verwarring gebring, sodat hulle verslaan is voor Israel.
11En die manskappe van Israel het uit Mispa uitgetrek en die Filistyne agtervolg en hulle verslaan tot onderkant Bet-Kar.
12Toe het Samuel #Gén. 28:18; Jos. 4:9; 24:26'n klip geneem en dit opgerig tussen Mispa en Sen, en dit Ebenhaéser genoem en gesê: Tot hiertoe het die Here ons gehelp.
13 # Rigt. 13:1 En die Filistyne is verneder, sodat hulle verder nie meer die gebied van Israel binnegekom het nie, #I Sam. 5:9en die hand van die Here was teen die Filistyne al die dae van Samuel.
14Ook die stede wat die Filistyne van Israel geneem het, het na Israel teruggekom, van #Jos. 15:11Ekron af tot by #I Sam. 17:4Gat; en die gebied daarvan het Israel uit die hand van die Filistyne geruk. En daar was vrede tussen Israel en die #Gén. 15:16Amoriete.
15En Samuel was rigter oor Israel al die dae van sy lewe.
16Hy het van jaar tot jaar rondgetrek na #Jos. 16:2Bet-el en #Jos. 5:9Gilgal en #Jos. 18:26Mispa, en Israel op al hierdie plekke gerig.
17Dan gaan hy na #I Sam. 1:19Rama terug, want daar was sy huis; en daar het hy Israel gerig en daar #Rigt. 21:4; I Sam. 14:35vir die Here 'n altaar gebou.

Verskaf met die komplimente van die Bybelgenootskap van Suid-Afrika. © Bybelgenootskap van Suid-Afrika. Gebruik met toestemming. Alle regte voorbehou.

Ondersteun ons en word ‘n saaier van hoop.

Learn More About Afrikaans 1933/1953