I SAMUEL 25
AFR53
25
Dood van Samuel. Dawid se handelwyse teenoor Nabal en Abígail.
1EN #I Sam. 28:3Samuel het gesterwe, en die hele Israel het saamgekom en #Deut. 34:8oor hom gerouklaag en hom begrawe in sy huis in #I Sam. 1:19Rama. En Dawid het hom klaargemaak en afgetrek na #Núm. 10:12die woestyn Paran.
2En daar was 'n man in Maon wat sy boerdery in Karmel gehad het, en die man was baie vermoënd: hy het drieduisend skape en duisend bokke gehad, en hy was besig om sy skape te skeer in Karmel.
3En die naam van die man was Nabal, en die naam van sy vrou Abígail; en die vrou het 'n goeie verstand gehad en was mooi van aansien; maar die man was grof en boosaardig, en hy was 'n Kalebiet.
4Toe Dawid in die woestyn hoor dat Nabal sy #II Sam. 13:23skape skeer,
5stuur Dawid tien jongmanne, en Dawid sê aan die jongmanne: Trek op na Karmel en gaan by Nabal in en vra hom in my naam na die welstand;
6en so moet julle aan die welvarende sê: #I Kron. 12:18; Ps. 122:7; vgl. Mt. 10:12,13; Lk. 10:5Mag dit goed gaan met u sowel as met u huis, en goed gaan met alles wat u besit.
7En nou, ek het gehoor dat u skeerders het; nou ja, u wagters was met ons saam; ons het hulle nie beledig nie, en hulle #Vers 15,21het ook niks vermis al die dae wat hulle in Karmel was nie.
8Vra u dienaars, en hulle sal u dit te kenne gee; laat dus die jongmanne guns vind in u oë, want ons het op 'n #Ester 8:17; 9:19,22vrolike dag gekom; gee tog wat u byderhand het aan u dienaars en aan u seun Dawid.
9Toe het die jongmanne van Dawid gekom en met Nabal in naam van Dawid volgens al hierdie woorde gespreek en verder afgewag.
10Maar Nabal het die dienaars van Dawid geantwoord en gesê: #Rigt. 9:28Wie is Dawid? En wie is die seun van Ísai? Daar is vandag baie dienaars #Vgl. Rigt. 12:4wat hulle losskeur, elkeen van sy heer af.
11Sou ek dan my brood en my water en my slaggoed wat ek vir my skeerders geslag het, neem en aan manne gee van wie ek nie weet waar hulle vandaan kom nie?
12Daarop het die jongmanne van Dawid omgedraai op hulle pad, hulle het teruggekeer en aangekom en hom berig gebring volgens al hierdie woorde.
13Toe sê Dawid aan sy manne: Gord julle elkeen sy swaard aan! Hulle gord toe elkeen sy swaard aan — Dawid het ook sy swaard aangegord — en hulle trek agter Dawid op, omtrent #I Sam. 22:2; 23:13; 27:2; 30:9vierhonderd man, terwyl tweehonderd #I Sam. 30:24by die pakgoed bly.
14Maar aan Abígail, die vrou van Nabal, het een van die jongmanne berig gebring en gesê: Kyk, Dawid het boodskappers uit die woestyn gestuur #I Sam. 13:10om ons heer te begroet, maar hy het teen hulle uitgevaar.
15Tog was die manne vir ons baie goed; ook is ons nie beledig nie, en ons het niks vermis al die dae wat ons saam met hulle rondgetrek het toe ons in die veld was nie.
16Hulle was #Ex. 14:22; Job 1:10'n muur om ons, snags sowel as bedags, al die dae wat ons die skape by hulle opgepas het.
17En nou moet u self ondersoek en kyk wat u moet doen; want die onheil is vas besluit oor ons heer en oor sy hele huis; maar hy self is so #Deut. 13:13'n deugniet dat jy nie met hom kan praat nie.
18Toe het Abígail gou #Gén. 32:13tweehonderd brode geneem en twee sakke wyn en vyf toebereide skape en vyf mate gebraaide koring en honderd rosynekoeke en tweehonderd vyekoeke en dit op esels gesit.
19En sy het aan haar jongmanne gesê: Trek voor my uit; kyk, ek kom dadelik agter julle aan. Maar aan haar man Nabal het sy niks te kenne gegee nie.
20En terwyl sy op die esel ry en in 'n kloof van die berg afdaal, kom Dawid en sy manne meteens af haar tegemoet, sodat sy hulle teëgekom het.
21Dawid het al gedink: Net verniet het ek alles wat aan hierdie man behoort, in die woestyn beskerm, sodat daar nooit iets van sy goed vermis is nie; en hy vergeld my kwaad vir goed.
22 # Rut 1:17 Mag God so aan die vyande van Dawid doen en so daaraan toedoen, as ek van almal wat aan hom behoort, tot môre een laat oorbly wat manlik is.
23Toe Abígail Dawid sien, het sy gou #Jos. 15:18van die esel afgeklim en #Vers 41; Rut 2:10voor Dawid op haar aangesig neergeval en na die aarde toe gebuig.
24En sy het voor sy voete neergeval en gesê: #II Sam. 14:9Op mý, my heer, rus die skuld, maar laat u dienares tog voor u ore mag spreek, en luister na die woorde van u dienares.
25My heer moet hom tog nie steur aan daardie #Vers 17deugniet van 'n man, aan Nabal nie; want soos sy naam is, so is hy; sy naam beteken dwaas, en dwaasheid is by hom. Maar wat my betref, u dienares het my heer se jongmanne wat u gestuur het, nie gesien nie.
26En nou, my heer, #I Sam. 20:3so waar as die Here leef en u siel leef, dit is die Here wat u teruggehou het om in bloedskuld te geraak en u met eie hand te help; mag dan nou u vyande en die wat onheil soek teen my heer, soos Nabal word.
27En laat nou hierdie geskenk wat u dienares vir my heer gebring het, aan die jongmanne gegee word wat op my heer se voetspore rondtrek.
28Vergeef tog die oortreding van u dienares, want die Here sal sekerlik vir my heer #I Sam. 2:35; II Sam. 7:11,27'n bestendige huis stig, omdat my heer #I Sam. 18:17die oorloë van die Here voer en in u hele lewe in u geen kwaad gevind is nie.
29As 'n mens opstaan om u te agtervolg en u lewe te soek, mag die siel van my heer dan saamgebind wees in die bondeltjie van die lewendes by die Here u God; maar mag Hy die siel van u vyande #Jer. 10:18uit die holte van die slinger wegslinger.
30En as die Here aan my heer sal doen volgens al die goeie wat Hy aan u beloof het, en u aanstel as vors oor Israel,
31dan sal daar vir u geen struikelblok en vir my heer geen gewetenswroeging wees dat u sonder oorsaak bloed vergiet het en my heer homself hulp verskaf het nie; en as die Here goed sal doen aan my heer, moet u aan u dienares dink.
32Toe sê Dawid vir Abígail: #Vers 39; Gén. 24:27Geseënd is die Here, die God van Israel, wat jou vandag my tegemoet gestuur het!
33En geseënd jou verstandigheid en geseënd jy self wat my #Vers 26,34,39vandag teëgehou het om in bloedskuld te geraak en my met eie hand te help.
34 # Rut 3:13 Maar so waar as die Here, die God van Israel, leef wat my verhinder het om aan jou kwaad te doen — as jy my nie gou tegemoetgekom het nie, voorwaar, daar sou van Nabal niemand wat manlik is, tot die môrelig oorgebly het nie!
35En Dawid het uit haar hand aangeneem wat sy vir hom gebring het, en vir haar gesê: #I Sam. 1:17Gaan op in vrede na jou huis! Kyk, ek het na jou geluister en #Gén. 32:20jou in guns aangeneem.
36Toe Abígail by Nabal kom, #II Sam. 13:23,28het hy juis 'n maaltyd in sy huis aangerig soos die maaltyd van 'n koning; en Nabal se hart was vrolik in hom, en hy was baie dronk; daarom het sy hom niks, klein of groot, meegedeel totdat dit die môre lig word nie.
37Maar die môre vroeg toe die wyn Nabal verlaat het, deel sy vrou hom dié dinge mee. Daarop het sy hart in sy binneste gesterwe en was hy soos 'n klip.
38En ná omtrent tien dae het die Here Nabal getref, sodat hy gesterf het.
39Toe Dawid hoor dat Nabal dood was, sê hy: Geseënd is die Here wat #I Sam. 24:15die regsaak, in die smaad my aangedoen, teen Nabal verdedig het en #Vers 26,34sy kneg teruggehou het van die kwaad, terwyl die Here #I Kon. 2:44; Ps. 7:17; Eség. 17:19die kwaad van Nabal op sy eie hoof laat neerkom het. En Dawid het by Abígail aansoek laat doen om haar vir hom as vrou te neem.
40Toe het die dienaars van Dawid by Abígail gekom in Karmel en met haar gespreek en gesê: Dawid stuur ons na u om u vir hom as vrou te neem.
41En sy het opgestaan en met haar aangesig na die aarde gebuig en gesê: Hier is u dienares as slavin om die voete van my heer se dienaars te was.
42Abígail maak toe gou klaar, en sy het op die esel gery met haar vyf diensmeisies wat op haar voetspoor volg, en agter die boodskappers van Dawid aangegaan. En sy het sy vrou geword.
43Dawid het ook Ahínoam #Jos. 15:56uit Jísreël geneem, #I Sam. 27:3; 30:5; II Sam. 2:2; 3:2,3sodat hulle altwee sy vroue geword het.
44Maar Saul het sy dogter #I Sam. 19:17; II Sam. 3:14Migal, die vrou van Dawid, gegee aan Palti, die seun van Lais, wat uit #Jes. 10:30Gallim was.

Verskaf met die komplimente van die Bybelgenootskap van Suid-Afrika. © Bybelgenootskap van Suid-Afrika. Gebruik met toestemming. Alle regte voorbehou.

Ondersteun ons en word ‘n saaier van hoop.

Learn More About Afrikaans 1933/1953