I SAMUEL 21
AFR53
21
Dawid as vlugteling in Nob. Gat en die spelonk van Adúllam.
1EN Dawid het in #I Sam. 22:9,11,19; Jes. 10:32Nob gekom by die priester Ahiméleg; en Ahiméleg het Dawid #I Sam. 16:4bewend tegemoetgegaan en hom gevra: Waarom is u alleen, en is daar niemand by u nie?
2En Dawid sê aan die priester Ahiméleg: Die koning het my 'n opdrag gegee en aan my gesê: Laat geen mens iets van die saak weet waarvoor ek jou stuur en wat ek jou opdra nie. Daarom het ek die dienaars 'n sekere plek aangewys.
3Maar nou, wat is hier by u? Gee vyf brode in my hand, of wat beskikbaar is.
4En die priester het Dawid geantwoord en gesê: Hier is geen gewone brood by my nie; hier is net #Ex. 25:30; Lev. 24:5; Mt. 12:3,4; Mk. 2:25,26; Lk. 6:3,4heilige brood. #Ex. 19:15As die dienaars hulle maar net vir vroue in ag geneem het.
5Toe antwoord Dawid die priester en sê vir hom: Sekerlik is die vroue aan ons onthou soos altyd wanneer ek uittrek. Dus is die uitrustings van die dienaars heilig, alhoewel #Vgl. Lev. 8:26dit 'n ongewyde onderneming is — hoeveel te meer as hulle vandag deur die uitrusting geheilig word!
6Toe gee die priester hom die heilige brood, want daar was geen ander brood nie, behalwe die toonbrode wat voor die aangesig van die Here weggeneem word, om vars brood neer te sit op die dag as dit weggeneem word.
7Maar daar was 'n man uit die dienaars van Saul wat dieselfde dag opgesluit was voor die aangesig van die Here, en sy naam was #I Sam. 22:9Doëg, die Edomiet, die opsigter oor die veewagters van Saul.
8En Dawid sê vir Ahiméleg: Is hier nie 'n spies of 'n swaard by u nie? Want ek het my swaard sowel as my wapens nie met my saamgeneem nie, omdat die opdrag van die koning dringend was.
9Toe sê die priester: #I Sam. 17:51Die swaard van Góliat, die Filistyn, wat u in #I Sam. 17:2die dal van die terpentynboom verslaan het, hier is dit in 'n mantel toegedraai, agter die skouerkleed; as u dit vir u wil neem, neem dit, want behalwe dit is hier geen ander nie. Toe sê Dawid: Daar is nie nog so een nie, gee dit aan my.
10En Dawid het hom klaargemaak en dié dag van Saul af weggevlug en by Agis, die koning van #Ps. 56:1; I Sam. 17:4Gat, gekom.
11Maar die dienaars van Agis het hom gevra: Is dit nie Dawid, die koning van die land nie? Het hulle nie vir hom #Rigt. 21:21in die koordanse #I Sam. 18:7gesing nie en gesê: Saul het sy duisende verslaan, maar Dawid sy tienduisende?
12En #Lk. 2:19Dawid het hierdie woorde ter harte geneem en baie bevrees geword vir Agis, die koning van Gat.
13 # Ps. 34:1 Daarom het hy hom voor hulle oë kranksinnig aangestel en hom mal gehou onder hulle hand en op die deure van die poort gekrap en sy speeksel in sy baard laat afloop.
14Daarop sê Agis aan sy dienaars: Julle sien tog die man is kranksinnig, waarom bring julle hom na my toe?
15Het ek gebrek aan kranksinniges, dat julle hierdie een bring om sy kranksinnigheid by my uit te haal? Moet so een in my huis inkom?

Verskaf met die komplimente van die Bybelgenootskap van Suid-Afrika. © Bybelgenootskap van Suid-Afrika. Gebruik met toestemming. Alle regte voorbehou.

Ondersteun ons en word ‘n saaier van hoop.

Learn More About Afrikaans 1933/1953