I SAMUEL 11
AFR53
11
Saul verslaan die Ammoniete en bevry die stad Jabes in Gílead.
1EN Nahas, die #Rigt. 3:13; 10:7,11; 11:4,15,33; I Sam. 12:12; II Sam. 10:1 ens.Ammoniet, het opgetrek en #Rigt. 21:8Jabes in Gílead beleër; en al die manne van Jabes het aan Nahas gesê: Sluit met ons 'n verbond, dan sal ons u dien.
2Maar Nahas, die Ammoniet, het vir hulle gesê: Op hierdie voorwaarde sal ek die verbond met julle sluit, dat ek julle almal #Núm. 16:14die regteroog uitsteek en dit as 'n skande op die hele Israel kan lê.
3Toe sê die oudstes van Jabes vir hom: Laat ons sewe dae lank met rus, dat ons boodskappers in die hele gebied van Israel kan stuur; as daar dan niemand is wat ons verlos nie, sal ons na u toe uittrek.
4En die boodskappers het in #I Sam. 10:26Gíbea van Saul gekom en die woorde voor die ore van die volk gespreek. #Rigt. 2:4; 21:2Daarop verhef die hele volk hulle stem en ween.
5Toe kom Saul juis aan agter die beeste van die veld af, en Saul sê: Wat is dit met die volk, dat hulle ween? En hulle vertel hom die woorde van die manne van Jabes.
6En #Rigt. 3:10; I Sam. 10:6,10die Gees van God het oor Saul vaardig geword terwyl hy dié woorde hoor, en hy het baie kwaad geword.
7En hy het 'n paar beeste geneem en hulle #Rigt. 19:29; I Kon. 18:23,33stukkend gesny en met boodskappers deur die hele gebied van Israel gestuur om te sê: #Vgl. Rigt. 21:5,8,10Wie nie agter Saul en agter Samuel aan uittrek nie — so sal met sy beeste gedoen word. Toe val die skrik van die Here op die volk en hulle trek soos een man uit.
8En hy het hulle gemonster in #Rigt. 1:5Besek: #Vgl. Rigt. 20:15-17; II Sam. 24:9die kinders van Israel was driehonderdduisend en die manne van Juda dertigduisend.
9En hulle het aan die boodskappers wat gekom het, gesê: So moet julle aan die manne van Jabes in Gílead sê: Môre as die son op sy warmste is, sal julle hulp kry. Toe die boodskappers ingaan en dit aan die manne van Jabes meedeel, was hulle bly.
10En die manne van Jabes sê: Môre sal ons na julle uittrek, en julle kan met ons doen net soos dit goed is in julle oë.
11Maar die volgende môre het Saul die manskappe #Rigt. 7:16in drie afdelings opgestel, en hulle het met #Ex. 14:24die môrewag in die laer ingekom en die Ammoniete verslaan tot op die warmste van die dag; en die ander het so verstrooid geraak dat nie twee onder hulle bymekaar gebly het nie.
12Daarna sê die manskappe vir Samuel: #I Sam. 10:27Wie is dit wat gevra het: Sou Saul oor ons regeer? Lewer die manne uit, dat ons hulle kan doodmaak.
13Maar Saul antwoord: #II Sam. 19:22Op hierdie dag mag geen man gedood word nie, want vandag #Ex. 14:13het die Here 'n verlossing in Israel bewerk.
14Toe sê Samuel aan die volk: Kom, laat ons na #I Sam. 10:8Gilgal gaan en daar die koningskap vernuwe.
15En die hele volk het na Gilgal getrek en daar Saul #Rigt. 11:11voor die aangesig van die Here in Gilgal koning gemaak; en #I Sam. 10:8hulle het daar dankoffers voor die aangesig van die Here geslag, en Saul met al die manne van Israel was daar uitermate vrolik.

Verskaf met die komplimente van die Bybelgenootskap van Suid-Afrika. © Bybelgenootskap van Suid-Afrika. Gebruik met toestemming. Alle regte voorbehou.

Ondersteun ons en word ‘n saaier van hoop.

Learn More About Afrikaans 1933/1953