Parallel
4
1 # I Petr. 3:18 OMDAT Christus dan vir ons na die vlees gely het, moet julle jul ook wapen met dieselfde gedagte, dat #Rom. 6:2,7; Kol. 3:3,5wie na die vlees gely het, opgehou het met die sonde,
2 # Rom. 6:11 ens. om die orige tyd in die vlees nie meer volgens #Tit. 2:12die begeerlikhede van die mense te leef nie, maar volgens #Vers 19die wil van God.
3Want dit is genoeg dat ons die afgelope lewenstyd #Efés. 4:17 ens.die wil van die heidene volbring het deur te wandel in ongebondenheid, begeerlikheid, dronkenskap, brasserye, drinkpartye en ongeoorloofde #Gal. 5:20afgoderye.
4Daarom vind hulle dit vreemd as julle nie saamloop in dieselfde uitgieting van losbandigheid nie, #I Petr. 3:16en hulle laster.
5Hulle sal rekenskap gee aan Hom wat gereed staan #Hand. 10:42om die lewende en die dode te oordeel.
6Want daarom is ook #I Petr. 3:19aan die dode die evangelie verkondig, sodat hulle wel geoordeel kan word na die mens in die vlees, maar lewe na God in die gees.
7En #Mt. 24:14; Rom. 13:11die einde van alle dinge is naby; wees dan ingetoë en nugter, #Mt. 26:41; Lk. 21:36om te kan bid.
8Maar bo alles #Joh. 13:34moet julle mekaar vurig liefhê, #Spr. 10:12; Kol. 3:14want die liefde sal ’n menigte sondes bedek.
9 # I Tim. 3:2 Wees gasvry jeens mekaar sonder om te murmureer.
10 # Rom. 12:6 Namate elkeen ’n genadegawe ontvang het, moet julle mekaar daarmee dien soos goeie #Lk. 12:42bedienaars van die veelvuldige genade van God.
11As iemand spreek, laat dit wees #Rom. 3:2soos woorde van God; as iemand #Rom. 12:7dien, laat dit wees soos uit die krag wat God verleen, sodat #I Kor. 10:31God in alles verheerlik kan word deur Jesus Christus, #I Petr. 5:11aan wie die heerlikheid en krag toekom tot in alle ewigheid. Amen.
12Geliefdes, verbaas julle nie oor #I Petr. 1:7die vuurgloed van vervolging onder julle wat tot julle beproewing dien, asof iets vreemds oor julle kom nie;
13maar namate julle #II Kor. 1:5,7gemeenskap het aan die lyde van Christus, moet julle #Hand. 5:41bly wees, sodat julle ook #I Petr. 1:5-7by die openbaring van sy heerlikheid met blydskap kan jubel.
14As julle beledig word #Joh. 15:21oor die Naam van Christus, is julle gelukkig, omdat die Gees van die heerlikheid en van God op julle rus. #I Petr. 2:12Wat hulle betref, word Hy wel gelaster; maar wat julle betref, word Hy verheerlik.
15Want niemand van julle moet ly as moordenaar of dief of kwaaddoener of as #II Thes. 3:11een wat hom met die sake van ’n ander bemoei nie.
16Maar wanneer iemand as #Hand. 11:26’n Christen ly, moet hy hom nie skaam nie, maar God verheerlik in hierdie opsig.
17Want die tyd is daar dat die oordeel moet begin by #Hebr. 10:21die huis van God. En #Rom. 2:9as dit eers by ons begin, wat sal die einde wees van die wat aan die evangelie van God ongehoorsaam is?
18En #Spr. 11:31as die regverdige nouliks gered word, waar sal die goddelose en die sondaar verskyn?
19So laat dan ook die wat volgens #Vers 2die wil van God ly, #Lk. 23:46hulle siele aan Hom as die getroue Skepper toevertrou met goeie dade.