Parallel
2
Chi̍i̍sū to̍sa̍ kɔ̄ndɔ̄fi̍llo̍ o̍ bɔ̄ŋa᷅ŋ nɔ̄ɔ̍ Ke̍nā chi̍e̍e̍
1O̍ ko̍ŋ kɔ̍ɔ̍lī, mɛ̄ɛ̍ pālɛ̍i̍ ī hīōū ī ŋīi̍ŋ, o̍ yāa̍ ndɔ̄ɔ̍ bɔ̄ŋa᷅ŋ nɔ̄ kɛ̍sīa̍a̍ ō wa̍ Ke̍nā chi̍e̍e̍ o̍ lɛ̄ŋndē Kāli̍līle̍ŋ ni᷄ŋ. Chi̍i̍sū kāla̍ ndɔ̄ wa̍ lo̍ŋ. 2Chi̍i̍sū bɛ̍ɛ̍, nda̍ bu̍ɛ̍i̍yāā ndūa̍a̍, ma̍ sɔ̄lā vēēlōo̍ le̍ wāa̍ o̍ bɔ̄ŋa᷅ŋ nɔ̄ kɛ̍sīa̍a̍ ho̍ō. 3O̍ ko̍ŋ, mi̍ mūɛ̄īmā nda̍ wa̍ kōlɔ̄ɔ̍ wa̍ŋ mā chūū pa̍ku̍. Tē ī yɔ̄nu̍ŋ le̍nde̍ pɛ̍, Chi̍i̍sū kāla̍ ndɔ̄ di̍mūl ndu̍ āā, “Mūɛ̄īya̍ŋ mā chūū nda̍ o̍ bā.”
4Mi̍ Chi̍i̍sū mu̍lī āā, “Mī vɛ̄ɛ̄ ya̍ I̍ yɔ̍ŋ yɛ̄, wɛ̄ɛ̄ŋndo̍? Bōōndi̍i̍ nīi̍ ya̍ nɔ̍ mī to̍sa̍ nyɛ̄ ve̍ ī fūūlu̍u̍ wɔ̍ le̍.”
5O̍ ko̍ŋ, mi̍ Chi̍i̍sū kāla̍ ndɔ̄ di̍mūl bu̍ɛ̍i̍yāa̍ wa̍ nyɛ̄ dīa̍a̍ pīɔ̄ūwo̍ wa̍ āā, “Nyɛ̄ o̍ nyɛ̄ o̍ di̍mu̍l nya̍ le̍ tōsāa̍ pɛ̍, lā tōsa̍.”
6O̍ Mɛ̄lɛ̄ka̍ ndā pi̍ɛ̍i̍yāa̍ ni᷄ŋ, Chu̍ūwa̍ nda̍ a̍a̍ nɔ̍ sāwāla̍ŋ ta̍u̍ a̍ mɛ̄ɛ̍ nda̍ pūlū nda̍ pi̍la̍ yɛ̍, a̍ mɛ̄ɛ̍ nda̍ tūēī nyɛ᷅m nda᷄ŋ yɛ̍. Le̍ he̍ī, nda̍ a̍a̍ nɔ̍ kpɛ̍ɛ̍nɛ̍ŋ pōūwo̍ŋ mu̍ŋ ŋɔ̍mpu᷅m le̍ mɛ̄ŋnda̍ŋ. Kpɛ̍ɛ̍nɛ̍ŋ mu̍ŋ ī pīlɛ̍ ndi̍ i̍i̍ chu̍ā mɛ᷅ŋnda̍ŋ ti᷅ŋnda̍ŋ lā ŋūɛ̍ɛ̍nu̍, ɔ̄ɔ̄, lā ŋɔ᷄mpu᷅m. 7O̍ ko̍ŋ kɔ̍ɔ̍lī, mi̍ Chi̍i̍sū di̍mūl bu̍ɛ̍i̍yāā kāŋ āā, “Lā dɔ̄u̍ mɛ᷅ŋnda̍ŋ o̍ kpɛ̍ɛ̍nɔ̍ŋ mu᷅ŋ ni᷄ŋ mī lā pēi̍.” O̍ ko̍ŋ, ma̍ dūāū mɛ̄ŋnda̍ŋ o̍ kpɛ̍ɛ̍nɔ̍ŋ mu᷅ŋ ni᷄ŋ mi̍ mā pīā yɛ̍ŋgi̍ yɛ̍ŋgi̍. 8Mɛ̄ɛ̍ nda̍ dɔ̄ū, mbo̍ dīmūl nda̍ āā, “Lā kɔ̄ndu̍ ni̍ko̍ mī lā yōu̍ wāna̍ cho̍ bɔ̄ŋa᷅ŋndo̍ bōlle̍ŋ ndo̍.” Ma̍ kūāndū ma̍ yōū wāna̍ wa̍ bɔ̄ŋa᷅ŋndo̍ bōlle̍ŋ ndo̍. 9Mbo̍ kōl nyɛ̄ pɔ̄mbɔ̄. Ndu̍yɛ̍, mɛ̄ŋnda̍ŋ ma᷅ŋ ma̍ a̍a̍ si̍mnu᷄ŋ ni᷅ŋ māmūɛ̄ī. Kɛ̍, ndu̍ o̍o̍ si̍nā ba᷅ bu̍ɛ̍īya̍ ha̍ā ā fūla̍ a̍ ma̍ŋ ndo̍ le̍. Kɛ̍, bu̍ɛ̍i̍yāa̍ kɔ̍ndū ma̍ chūū ndu̍ wa̍ nda̍ nda̍ a̍a̍ sīna̍ bā ma̍ fu̍la̍ wo̍. O̍ ko̍ŋ, mi̍ wāna̍ wa̍ bɔ̄ŋa᷅ŋndo̍ bōlle̍ŋ ndo̍ vēēlū wāna̍ wa̍ la̍nɔ̍ɔ̍ chūa̍a̍ wo̍. 10Mbo̍ dīmūl ndu̍ āā, “O̍ bɔ̄ŋa᷅ŋndā wāā nu̍a̍ā chōo̍, mūɛ̄īmā kɛ̄ndɛ̄ kɛ̍ndīa̍ŋ fɛ̍lɛ̍ŋ wānā ke᷅ mi̍ālla̍. Tē ā ko᷄l ni᷅ŋ pɛ̍ ta̍u̍, wānā mɛ̍ɛ̍lu̍ nda̍ ma̍ ni̍ŋ la̍pi̍ le̍ wa̍ŋ kē. Kɛ̍, vɛ᷅ mi̍ nya̍ nya̍ kɛ̄sī mūɛ̄īmā kɛ̄ndɛ̄ kɛ̍ndīa̍ŋ ha̍a̍a̍ mɛ̄ɛ̍ pɛ̄ŋgo̍o̍ ho̍ō ni᷅ŋ?”
11Ke̍nā chi̍e̍e̍ o̍ lɛ̄ŋndē Kāli̍līle̍ŋ ni᷄ŋ, lo̍ŋ Chi̍i̍sū to̍sa̍ kɔ̄ndɔ̄fi̍li̍ tāso̍o̍ ho̍ō, le̍ wāa̍ māā tāāmāsi̍ ni̍. Ke̍nā lo̍ŋ, o̍ chɔ̍m kɔ̄ndɔ̄fi̍li̍yɛ̍ī ndūɛ̍i̍ ni̍. O̍ ko̍ŋ, mi̍ bu̍ɛ̍i̍yāā ndūa̍a̍ dūāū tīīnda᷄ŋ ndāa̍ o̍ ndu̍ ni̍ŋ.
12O̍ ko̍ŋ kɔ̍ɔ̍lī, Chi̍i̍sū ni̍, a̍ kāla̍ ndɔ̄, a̍ pɔ̄mbūāā ndūa̍a̍, a̍ bu̍ɛ̍i̍yāā ndūa̍a̍, ma̍ kūā Kēpa̍a̍nīɔ̄m chi̍e̍e̍. Ma̍ chūā lo̍ŋ pa̍lɛ̍i̍ ī ti᷄ŋ.
Chi̍i̍sū to̍ū wānāa̍ wa̍ chīɛ̍i̍ Mɛ̄lɛ̄ka̍a̍ tɛ̄ɛ̄mbūūwo̍ wa̍
(Māa̍ti̍u̍ 21:12-13; Ma̍kī 11:15-17; Lu̍kū 19:45-46)
13Te̍le̍ŋ Chu̍ūwa̍ nda̍ a̍a̍ chu̍ūŋgi̍āŋ le̍ nyɛ̄ dīāā lōōna᷄ŋndo̍ a̍ hīōūwɔ̄ɔ̍ chōo̍ o̍kɔ̄ɔ̄ wo̍, ō wa̍ ni᷅ŋ fūūlūūwo̍. Le̍ he̍ī, mi̍ Chi̍i̍sū ku̍ā Chūlu̍sɛ̄lɛ̄m. 14Mbo̍ kūā o̍ chīɛ̍i̍ Mɛ̄lɛ̄ka̍a̍ ni᷄ŋ. Mɛ̄ɛ̍ o̍ ku̍ɛ̄, mbo̍ sāālu᷄ŋ wa᷅ŋnda̍ nāūwa̍ pīsīo̍o̍, a̍ sāa̍, a̍ ka᷅ŋgbu̍a̍a̍. Wānāa̍ si̍ŋgā ka̍ni̍o̍ŋ nda̍ bɛ̍ɛ̍, ā wa̍ īchāli̍ o̍ ti̍bīi̍la̍ ndāla̍ŋ mā sīŋgā ka̍ni̍o̍ŋ. 15Mi̍ Chi̍i̍sū to̍o̍sīāā kpātōōle̍ŋ a̍ yūe̍i̍. Mbo̍ tūāū nda̍, a̍ sāā ka̍ŋ, a̍ nāūwāā kāŋ. Mbo̍ nyīīndūū ti̍bīi̍la̍ wānāa̍ wa̍ ka̍ni̍o̍ŋ sīŋgāa̍ wa̍. Mbo̍ sɛ̄ŋī ka̍ni̍ŋ nda᷄ŋ fa̍sa᷄ŋ. 16Mbo̍ dīmūl wānāa̍ wa̍ ka᷅ŋgbu̍a̍a̍ pīsīo̍o̍ wa̍ āā, “Lā sōli̍ nya̍a̍ ha̍ā na̍nu᷄ŋ. Vɛ᷅ mī lā sīīŋgu̍u̍ chīɛ̍i̍ Fi̍nyā nūu̍ nāa̍ pi̍sīāā?” 17Mi̍ bu̍ɛ̍i̍yāā ndūa̍a̍ lōōnu᷄ŋ nyɛ̍ di̍mi̍ŋ o̍ Yāu̍ Mɛ̄lɛ̄ka̍a̍ ni᷄ŋ ndo̍. Āā, “Mɛ̄lɛ̄ka̍, kāāla̍ cho̍ ya̍ o̍ kɔ̄l le̍ chīɛ̄ī nūmndo̍ wo̍, ō hīōū ya̍ o̍ kɔ̄l kɔ̄ɔ̄lī bɔ̄ɔ̍.”
18Mi̍ wānāā bɛ̄ndūāā Chu̍ūwa̍ hūŋ ma̍ hu᷄ŋ di̍mūl Chi̍i̍sū āā, “To̍sa̍ wɔ̍ su̍ɛ̍i̍ kɔ̄ndɔ̄fi̍lle̍ i̍ chɔ᷅m na̍a̍ māā ā nɔ̄ di̍ le̍ nyɛ̄ ŋ̄ tōsa̍ ho̍ō wo̍.”
19Mi̍ Chi̍i̍sū mu̍lūl nda̍ āā, “Lā pīɔ̍l chi̍ɛ̍i̍ Mɛ̄lɛ̄ka̍a̍ ho̍ō, I̍ nɔ̍lā mī mi̍ŋgi̍ ndu̍ tāŋgūl o̍ pālɛ̍i̍ ī yāa̍ bɛ̍ŋgu̍. Ko̍ŋ chɔ᷅m ni̍ māā I̍ nɔ̍ di̍ mī to̍sa̍ le̍nde̍.”
20Ma̍ nyūnā Chi̍i̍sū āā, “Chīɛ̍i̍ chu̍a̍ ho̍ō wɔ̄sīla̍ŋ be̍le̍-hi̍ɔ̍ɔ̍lu̍ a̍ lā ŋɔ᷄mpu᷅m le̍ tāŋgūllo̍ wo̍, ā nɔ̄lā mā ta̍ŋgu̍l ndu̍ o̍ pālɛ̍i̍ ya̍a̍ bɛ̍ŋgu̍?”
21Kɛ̍ ndu̍yɛ̍, chīɛ̍i̍ Mɛ̄lɛ̄ka̍ Chi̍i̍sū wa̍ ho̍ō dīmīo̍o̍ a̍ ndu̍ o̍kɔ̄ɔ̄ wo̍, ndu̍ wa̍ dīāllūŋ ndɔ᷄ŋ ndu̍ pi̍la̍ŋ ni̍. 22Le̍ he̍ī, mɛ̄ɛ̍ Mɛ̄lɛ̄ka̍ mīŋgi̍ Chi̍i̍sū yōōmū, mi̍ bu̍ɛ̍i̍yāā ndūa̍a̍ lōōnu᷄ŋ māā mbo̍ dīmī a̍ ndi̍ o̍kɔ̄ɔ̄. O̍ ko̍ŋ, ma̍ lāāla᷄ŋ a̍ nyɛ̄ Yāu̍ Mɛ̄lɛ̄ka̍a̍ dīmi̍ wo̍, a̍ nyɛ̄ Chi̍i̍sū ndu̍ o̍o̍ nɔ̍ nda̍ dīmūllo̍ wo̍.
Chi̍i̍sū si̍nā yi̍ya᷄ŋnda̍ wāŋndā chīe̍e̍ya̍
23Chi̍i̍sū wa̍ Chūlu̍sɛ̄lɛ̄m le̍ bɔ̄ŋa᷅ŋ lōōna᷄ŋndo̍ a̍ hīōūwɔ̄ɔ̍ chōo̍ o̍kɔ̄ɔ̄. Mɛ̄ɛ̍ wāŋnda̍ chē wa̍lta̍ kɔ̄ndɔ̄fi̍ltā o̍ to̍sa̍ la̍ŋ, mi̍ ā fāŋgā fa̍ŋgā dūāū tīīnda᷄ŋ ndāa̍ o̍ ndu̍ ni̍ŋ. 24Kɛ̍, Chi̍i̍sū ndu̍ ndu̍ do̍u̍ la̍a̍la᷄ŋ ndɔ̄ɔ̍ o̍ nda̍ ni᷄ŋ te̍. Kāni̍ fo̍ndōle̍, ō sīnā mɛ̄ɛ̍ wāŋndā chīe̍e̍ya̍ kpo̍u̍ a̍ cho̍ yɛ̍. 25Mī wānā chɔ̍m ndu̍ bɛ̍ɛ̍ a̍ wāna̍ chi̍o̍o̍ o̍kɔ̄ɔ̄ le̍ ō sīnā. Ndu̍ pi̍la̍ si̍nā yi̍ya᷄ŋnda̍ ndāla̍ŋ.