ᐅᐸᓓᑭᔅ ᒑᓐ 1
MCNT91

ᐅᐸᓓᑭᔅ ᒑᓐ 1

1
ᐱᒫᑎᓯᐎ ᐊᔭᒥᐎᓐ
1ᒫᐗᒋ ᓃᔥᑕᒻ ᑮ ᐃᑖᐤ ᐋᔭᒥᐎᓐ, ᐋᔭᒥᐎᓐ ᒫᑲ ᑮ ᐎᒉᐌᐤ ᑭᒋᒪᓂᑐᐗ, ᓀᔥᑕ ᐋᔭᒥᐎᓐ ᑮ ᑭᒋᒪᓂᑐᐎᐤ᙮ 2ᐁᐗᑯ ᐊᐗ ᒫᐗᒋ ᓃᔥᑕᒻ ᑮ ᐎᒉᐌᐤ ᑭᒋᒪᓂᑐᐗ᙮ 3ᒥᓯᐌ ᑫᒀᓇ ᑮ ᐅᔑᑕᐤ; ᓀᔥᑕ ᓇᒪᐎᓚ ᑫᒀᓐ ᐅᒋ ᐅᔑᑖᓂᐗᓐ ᐎᓚ ᐁᑳ ᐁ ᐅᒋ ᐅᔑᑖᑦ᙮ 4ᐎᓚ ᑮ ᐱᒋᔅᑳᑯ ᐱᒫᑎᓯᐎᓂᓕᐤ; ᐊᓂᐁᓕᐤ ᐱᒫᑎᓯᐎᓂᓕᐤ ᒫᑲ ᑮ ᐙᔅᑌᓇᒫᑯᐗᒃ ᐃᓕᓕᐗᒃ᙮ 5ᐙᔅᑌᐎᓐ ᒫᑲ ᐙᔅᑌᐤ ᐗᓂᑎᐱᔅᑭᓯᐎᓂᒃ; ᐗᓂᑎᐱᔅᑭᓯᐎᓐ ᒫᑲ ᓇᒪᐎᓚ ᐅᒋ ᓂᓯᑕᐌᓕᑕᒧᒪᑲᓐ᙮
6ᑮ ᐃᑖᐤ ᐃᓕᓕᐤ ᑳ ᑮ ᐯᒋᑎᔕᐅᑯᑦ ᑭᒋᒪᓂᑐᐗ, ᒑᓐ ᐁ ᐃᔑᓂᑳᓱᑦ᙮ 7ᐁᐗᑯ ᐊᐗ ᑮ ᑕᑯᔑᓐ ᑭᒋ ᑎᐹᒋᒧᑦ, ᑭᒋ ᑎᐹᑐᑕᒃ ᐊᓂᐁᓕᐤ ᐙᔅᑌᐎᓂᓕᐤ, ᒥᓯᐌ ᐃᓕᓕᐗ ᐎᓚ ᐅᒋ ᑭᒋ ᑖᐺᑕᒥᓕᒋ᙮ 8ᐎᓚ ᓇᒪᔦᐤ ᐊᓂᒪ ᐙᔅᑌᐎᓐ, ᒫᑲ ᑮ ᐯᒋᑎᔕᐗᐤ ᑭᒋ ᑎᐹᑐᑕᒃ ᐊᓂᐁᓕᐤ ᐙᔅᑌᐎᓂᓕᐤ᙮ 9ᐁᐗᒀᓂᒪ ᑖᐺ ᐙᔅᑌᐎᓐ, ᑳ ᐙᔅᑌᓇᒫᑯᑦ ᒥᓯᐌ ᑕᑐ ᐃᓕᓕᐤ ᑳ ᐯᒋ ᐃᑐᑌᑦ ᐅᑕ ᐊᔅᑮᒃ᙮
10ᑮ ᐃᑖᐤ ᐊᔅᑮᒃ, ᐊᔅᑭᓕᐤ ᓀᔥᑕ ᐎᓚ ᑮ ᐅᔑᑕᐤ, ᐊᔅᑭᓕᐤ ᒫᑲ ᓇᒪᐎᓚ ᐅᒋ ᑭᔅᑫᓕᒥᑯ᙮ 11ᑮ ᐯᒋ ᓈᑌᐤ ᐊᓂᐃ ᑳ ᑎᐱᓚᐌᐎᓰᑦ, ᓇᒪᐎᓚ ᒫᑲ ᐅᒋ ᐅᑎᓂᑯ ᐊᓂᐃ ᑳ ᑎᐱᓚᐌᐎᓰᑦ᙮ 12ᒥᓯᐌ ᐊᓂᐃ ᒫᑲ ᑳ ᐅᑎᓂᑯᑦ, ᐁᐗᒀᓂᐃ ᒫᓛᑦ ᑲᔥᑭᐅᐎᓂᓕᐤ ᑭᒋ ᐅᑯᓯᓯᒥᑯᓕᒋ ᑭᒋᒪᓂᑐᐗ, ᐊᓂᐃ ᐅᑎ ᑳ ᑖᐺᔦᓕᑕᒥᓕᒋ ᐅᑦ ᐃᔑᓂᑳᓱᐎᓐ᙮ 13ᐊᓂᑭ ᐁᑳ ᒥᑯᒃ ᑳ ᐅᒋ ᓂᑖᐎᑭᒋᒃ, ᐁᑳ ᓀᔥᑕ ᐎᔮᓯᐎ ᐃᑌᓕᑕᒧᐎᓂᒃ, ᐁᑳ ᓀᔥᑕ ᐃᓕᓕᐎ ᐃᑌᓕᑕᒧᐎᓂᒃ, ᒫᑳ ᑭᒋᒪᓂᑐᒃ ᐅᒋ᙮
14ᐋᔭᒥᐎᓐ ᒫᑲ ᑮ ᐎᔮᓯᐎᐋᑲᓂᐎᐤ, ᓀᔥᑕ ᑭ ᑮ ᐎᒋᑕᔑᑫᒥᑯᓇᐤ, ᓀᔥᑕ ᑭ ᑮ ᐙᐸᑕᒸᓈᓇᐤ ᐅ ᑭᔅᑌᓕᑖᑯᓯᐎᓐ, ᐅ ᑭᔅᑌᓕᑖᑯᓯᐎᓐ ᑖᐱᔅᑯᒡ ᐅ ᐯᔭᑯᔖᓇ ᐌᐅᑖᐎᒪᐎᑦ, ᐁ ᓵᑲᔅᑭᓀᔅᑳᑯᑦ ᔕᐌᓕᒋᑫᐎᓂᓕᐤ ᓀᔥᑕ ᑖᐺᐎᓂᓕᐤ᙮
15ᒑᓐ ᒫᑲ ᑮ ᑎᐹᒋᒣᐤ, ᑮ ᑌᐺᐤ ᒫᑲ, ᐁ ᐃᑗᑦ, ᐁᐗᑯ ᐊᐗ ᑳ ᑮ ᐋᓕᒧᒪᒃ, ᐊᓇ ᑳ ᐯᒋ ᓄᔅᐱᓇᔑᑦ ᐊᐙᓯᑌ ᐃᑌᓕᑖᑯᓯᐤ ᐃᔥᐱᔥ ᓂᓚ; ᐌᓴ ᑮ ᐃᑖᐤ ᐸᒧᔑ ᐃᑖᔮᓐ᙮
16ᓀᔥᑕ ᐅ ᐱᓵᑯᓯᐎᓂᒃ ᐅᒋ ᒥᓯᐌ ᑭᓚᓈᓇᐤ ᑭ ᑮ ᐅᑎᓀᓈᓇᐤ, ᓀᔥᑕ ᔕᐌᓕᒋᑫᐎᓐ ᔕᐌᓕᒋᑫᐎᓐ ᐅᒋ᙮ 17ᐌᓴ ᐅᓚᔓᐌᐎᓐ ᑮ ᒥᓕᐙᓂᐗᓐ ᒧᓯᔅ ᐅᒋ, ᒫᑲ ᒋᓴᔅ ᙭ ᑮ ᐯᑕᐤ ᔕᐌᓕᒋᑫᐎᓂᓕᐤ ᓀᔥᑕ ᑖᐺᐎᓂᓕᐤ᙮ 18ᓇᒪᐎᓚ ᐊᐌᓇ ᐎᔅᑳᒡ ᐅᒋ ᐙᐸᒣᐤ ᑭᒋᒪᓂᑐᐗ: ᐯᔭᑯᑯᓯᓵᓐ, ᑳ ᐃᑖᑦ ᐅ ᐱᓗᒧᐎᓂᓕᒃ ᐅᑖᐎᒪᐗ, ᑮ ᑭᔅᑫᓕᑖᑯᐁᐤ᙮
ᒑᓐ ᐅᓯᑲᐋᑖᑫᐤ ᐅᑲᑫᔅᑭᒥᐌᐎᓐ
(ᒫᑎᐤ 3:1–12; ᒫᕐᒃ 1:1–8; ᓘᒃ 3:1–18)
19ᐁᐗᑯ ᐅᒪ ᒫᑲ ᐅ ᑎᐹᒋᒧᐎᓐ ᒑᓐ, ᐃᔅᐱ ᒎᐗᒃ ᐁᔑᑎᔕᐙᒋᒃ ᓵᓵᑭᐎᓕᐌᐎᓕᓕᐗ ᓀᔥᑕ ᓕᐸᐃᑕ ᒋᕉᓴᓚᒥᒃ ᐅᒋ, ᑭᒋ ᑲᑴᒋᒫᓕᒋ, ᐊᐌᓇ ᑭᓚ?
20ᑮ ᐎᑕᒻ ᒫᑲ, ᓇᒪ ᓀᔥᑕ ᐅᒋ ᐋᓉᑕᒻ; ᒫᑲ ᑮᐎᑕᒻ, ᓈᒪᔦᐤ ᓂᓚ ᙭᙮
21ᑮ ᑲᑴᒋᒣᐗᒃ ᒫᑲ, ᑫᒀᓐ ᒫᑲ? ᑭᓚ ᓈ ᐃᓛᐃᒐ?
ᐃᑗᐤ ᒫᑲ, ᓇᒪᐎᓚ ᓂᑦ ᐋᐎᓐ᙮
ᑭᓚ ᓈ ᐊᓇ ᐅᑭᔅᑭᐙᐃᑫᐤ?
ᑮ ᓇᔥᑴᐗᔑᐃᐌᐤ ᒫᑲ, ᓇᒪᐎᓚ᙮
22ᐁᑯ ᐁᑖᒋᒃ, ᐊᐌᓇ ᑭᓚ? ᑭᒋ ᑮ ᓇᔥᑴᐗᔑᐊᑭᒃ ᐊᓂᑭ ᑳ ᐯᒋᑎᔕᐎᔭᒥᒋᒃ᙮ ᑖᓂ ᐁᑖᒋᒥᑎᓱᔭᓐ?
23ᑮ ᐃᑗᐤ, ᓂᓚ ᐁᐗᑯ ᐅ ᐯᑖᑯᓯᐎᓐ ᐊᐌᓇ ᐁ ᑌᐺᑦ ᐸᑾᑕᔅᑲᒥᑳᒃ, ᑾᔭᔅᑯᒧᑕᐙᒃ ᐅ ᒣᔅᑲᓇᐤ ᐅᑎᐯᓕᒋᑫᐤ, ᑳ ᑮ ᐃᑗᑦ ᐅᑭᔅᑭᐙᐃᑫᐤ ᐋᐃᓭᔭ᙮
24ᐊᓂᑭ ᒫᑲ ᑳ ᐃᔑᑎᔕᐙᑲᓂᐎᒋᒃ ᑮ ᐸᕋᓯᐎᐗᒃ᙮ 25ᑮ ᑲᑴᒋᒣᐗᒃ ᒫᑲ, ᓀᔥᑕ ᑮ ᐃᑌᐗᒃ, ᑖᓀᑭ ᐌᒋ ᓯᑲᐋᑖᑫᔭᓐ ᒫᑲ, ᑮᔥᐱᓐ ᐁᑳ ᐃᐋᐎᐗᓀ ᐊᓇ ᙭, ᐁᑳ ᓀᔥᑕ ᐃᓛᐃᒐ, ᐁᑳ ᓀᔥᑕ ᐊᓇ ᐅᑭᔅᑭᐙᐃᑫᐤ?
26ᒑᓐ ᑮ ᓇᔥᑴᐗᔑᐁᐤ, ᐁ ᐃᑗᑦ, ᓂᓚ ᓂ ᓯᑲᐋᑖᑫᐙᑳᓐ ᓂᐱ: ᒫᑲ ᑭ ᐎᒋᑳᐸᐎᔅᑖᑯᐗᐤ ᐊᐌᓇ, ᐁᑳ ᑳ ᑭᔅᑫᓕᒣᒃ᙮ 27ᐁᐗᑯ ᐊᐗ, ᑳ ᐯᒋ ᓄᔅᐱᓇᔑᑦ ᐊᐙᓯᑌ ᐁᑌᓕᑖᑯᓯᑦ ᐃᔥᐱᔥ ᓂᓚ, ᐅ ᒪᔅᑭᓯᓀᐋᐱᔭ ᐁᑳ ᐙᐙᒡ ᐁ ᐃᑌᓕᑖᑯᓯᐗᒃ ᑭᒋ ᐊᐱᑯᓇᒶᒃ᙮
28ᐅᐅ ᑫᒀᓇ ᑮ ᑐᒋᑳᑌᐗ ᐯᑕᐸᕋᐃᒃ ᐊᑲᒥᒃ ᒐᕐᑕᓂᒃ, ᐃᑕ ᒑᓐ ᑳ ᓯᑲᐋᑖᑫᑦ᙮
ᑭᒋᒪᓂᑐ ᐅᒫᓂᔥᒑᓂᔑᔑᒪ
29ᐎᐋᐸᓂᓕᒃ ᒑᓐ ᐙᐸᒣᐤ ᒋᓴᓴ ᐁ ᐯᒋ ᐱᒧᑌᓕᒋ, ᐃᑗᐤ ᒫᑲ, ᑲᓇᐙᐸᒥᒫᒃ ᑭᒋᒪᓂᑐ ᐅ ᒫᓂᔥᒑᓂᔑᔑᒪ, ᑳ ᐎᐗᔑᑦ ᒪᒋᑐᑕᒧᐎᓂᓕᐤ ᐊᔅᑮᒃ ᑳ ᐃᑕᑾᓂᓕᒃ᙮ 30ᐁᐗᑯ ᐊᐗ ᑳ ᑮ ᐃᑕᒃ, ᓂ ᓄᔅᐱᓇᑎᒃ ᐃᓕᓕᐤ ᐊᐙᓯᑌ ᐁᑌᓕᑖᑯᓯᑦ ᐃᔥᐱᔥ ᓂᓚ; ᐌᓴ ᑮ ᐃᑖᐤ ᐸᒧᔑ ᐃᑖᔮᓐ᙮ 31ᓇᒪᐎᓚ ᒫᑲ ᓂ ᐅᒋ ᑭᔅᑫᓕᒪᐤ: ᒫᑲ ᑭᒋ ᑭᔅᑫᓕᒥᑯᑦ ᐃᔅᕃᐃᓚ, ᐁᐗᑯ ᐌᒋ ᐯᒋ ᓯᑯᐋᑖᑫᐙᑫᔮᓐ ᓂᐱ᙮
32ᒑᓐ ᒫᑲ ᑮ ᑎᐹᒋᒧ, ᐁ ᐃᑗᑦ, ᓂ ᑮ ᐙᐸᒪᐤ ᐊᒑᒃ ᑭᒋᑭᔑᑯᒃ ᐁ ᐅ ᓛᔒᑦ ᑖᐱᔅᑯᒡ ᐅᒥᒥᒃ, ᑮ ᑗᐅᑕᐌᐤ ᒫᑲ᙮ 33ᓇᒪᐎᓚ ᒫᑲ ᓂ ᐅᒋ ᑭᔅᑫᓕᒪᐤ: ᒫᑲ ᐊᓇ ᑳ ᑮ ᐯᒋᑎᔕᐅᑦ ᑭᒋ ᓯᑲᐋᑕᑫᐙᑫᐗᒃ ᓂᐱᓕᐤ, ᐁᐗᑯ ᓂ ᑮ ᐃᑌᒃ, ᐊᓇ ᑫ ᐙᐸᒪᑦ ᐁ ᓛᔑᔅᑖᑯᑦ ᐊᒑᑾ, ᓀᔥᑕ ᐁ ᑗᐅᑖᑯᑦ, ᐁᐗᒀᓇ ᑫ ᓯᑲᐋᑕᑫᐙᑫᑦ ᑳ ᐸᓓᑭᓯᓕᒋ ᐊᒑᑾ᙮ 34ᓂ ᑮ ᐙᐸᑌᓐ ᒫᑲ, ᓀᔥᑕ ᓂ ᑮ ᑎᐹᒋᒧᓐ ᐊᐗ ᐁ ᐅᑯᓯᓯᒥᑯᑦ ᑭᒋᒪᓂᑐᐗ᙮
ᓂᔅᑕᒻ ᑳ ᑮ ᐅᑭᔅᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓂᐎᒋᒃ ᒋᓴᓴ
35ᒥᓇ ᐎᐋᐸᓂᓕᒃ ᒑᓐ ᑮ ᓂᐸᐎᐤ, ᓀᔥᑕ ᓂᔓ ᐅ ᑭᔅᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇ: 36ᐁ ᑲᓇᐙᐸᒫᑦ ᒫᑲ ᒋᓴᓴ ᐁ ᐱᒧᑌᓕᒋ, ᐃᑌᐤ, ᑲᓇᐙᐸᒥᒫᒃ ᑭᒋᒪᓂᑐ ᐅ ᒫᓂᔥᒑᓂᔑᔑᒪ!
37ᐊᓂᑭ ᓂᔓ ᑭᔅᑭᓄᐊᒪᐙᑲᓇᒃ ᒫᑲ ᑮ ᐯᑕᐌᐗᒃ ᐁ ᐋᔭᒥᓕᒋ; ᑮ ᓄᔅᐱᓇᑌᐗᒃ ᒫᑲ ᒋᓴᓴ᙮ 38ᐁᑯ ᒋᓴᔅ ᑶᐁᔅᑭᑳᐸᐎᑦ, ᓀᔥᑕ ᑮ ᐙᐸᒣᐤ ᐁ ᓄᔅᐱᓇᔑᐌᓕᒋ, ᐃᑌᐤ ᒫᑲ, ᑫᒀᓐ ᓂᐋᓇᑕᐌᓕᑕᒣᒃ?
ᑮ ᐃᑌᐗᒃ ᒫᑲ, ᕌᐸᐃ, (ᑳ ᐃᑗᒪᑲᒃ ᐁ ᐃᑗᔅᒋᑳᑌᒃ, ᑫᔅᑭᓄᐊᒫᑫᔭᓐ,) ᑖᓐᑌ ᐙᑭᔭᓐ?
39ᐃᑌᐤ, ᐯᒋ ᐙᐸᑕᒧᒃ᙮ ᑮ ᐯᒋ ᐙᐸᑕᒶᒃ ᒫᑲ ᐃᑕ ᐙᑭᓕᒋ, ᓀᔥᑕ ᑮ ᐎᒋᑕᔑᑫᒣᐗᒃ ᐊᓂᒪ ᐁ ᑭᔑᑳᓕᒃ: ᐌᓴ ᓈᓐᑕᐤ ᒣᒀᒡ ᒥᑖᑦ ᑎᐹᔨᑲᓐ ᐱᓭᒧᑳᓂᒃ᙮
40ᐯᔭᒃ ᐊᓂᑭ ᑳ ᓂᔑᒋᒃ ᑳ ᐯᑕᐙᒋᒃ ᒑᓇ ᐁ ᐋᔭᒥᓕᒋ, ᓀᔥᑕ ᑳ ᓄᔅᐱᓇᑖᒋᒃ ᐁᐗᑯ ᐋᓐᑦᕉ, ᓵᐃᒪᓐ ᐱᑕᕐ ᐎᒋᔖᓇ᙮ 41ᐎᓚ ᓃᔥᑕᒻ ᒥᔅᑲᐌᐤ ᑎᐱᓚᐌ ᐎᒋᔖᓇ ᓵᐃᒪᓐ, ᐃᑌᐤ ᒫᑲ, ᓂ ᑮ ᒥᔅᑲᐙᓈᓐ ᒥᓵᔭᔅ, ᑳ ᐃᑗᒪᑲᒃ ᐁ ᐃᑗᔅᒋᑳᑌᒃ, ᙭᙮ 42ᑮ ᐯᑐᐌᐤ ᒫᑲ ᒋᓴᓴ᙮
ᐃᔅᐱ ᒫᑲ ᒋᓴᔅ ᐎᐋᐸᒫᑦ, ᑮ ᐃᑗᐤ, ᑭᓚ ᓵᐃᒪᓐ ᐅᑯᓯᓴ ᒍᓇ: ᑭ ᑳ ᐃᔑᓂᑳᑎᑳᐎᓐ ᓯᐸᔅ, ᑳ ᐃᑗᒪᑲᒃᐁ ᐃᑗᔅᒋᑳᑌᒃ, ᐊᓯᓂ᙮
ᒋᓴᔅ ᓇᑐᒣᐤ ᐱᓕᐸ ᓀᔥᑕ ᓇᑕᓂᔭᓚ
43ᐎᐋᐸᓂᓕᒃ ᒋᓴᔅ ᐎ ᐃᑐᑌᐤ ᑳᓕᓖᒃ, ᒥᔅᑲᐌᐤ ᒫᑲ ᐱᓕᐸ, ᐃᑌᐤ ᒫᑲ, ᓄᔅᐱᓇᔑᓐ᙮ 44ᐱᓕᑉ ᒫᑲ ᐯᑦᓭᑕᐃᒃ ᑮ ᐅᒋᐤ, ᐅᑦ ᐃᑖᐎᓂᐗᐤ ᐋᓐᑦᕉ ᓀᔥᑕ ᐱᑕᕐ᙮ 45ᐱᓕᑉ ᒥᔅᑲᐌᐤ ᓇᑕᓂᔭᓚ, ᓀᔥᑕ ᐃᑌᐤ, ᓂ ᑮ ᒥᔅᑲᐙᓈᓐ ᐊᓇ ᑳ ᐋᓕᒧᒥᑯᑦ ᒧᓯᓴ ᐅᓚᔓᐌᐎᓂᒃ, ᓀᔥᑕ ᐅᑭᔅᑭᐙᐃᑫᐗ, ᒋᓴᔅ ᓈᓴᕋᑎᒃ ᑳ ᐅᒌᑦ, ᒍᓯᑉ ᐅᑯᓯᓴ᙮
46ᓇᑕᓂᔭᓪ ᒫᑲ ᑮ ᐃᑌᐤ, ᑫᒀᓐ ᓈ ᐁ ᒥᓨᔑᒃ ᑲᑕ ᑮ ᐅᒋᒪᑲᓐ ᓈᓴᕋᑎᒃ?
ᐱᓕᑉ ᐃᑌᐤ, ᐯᒋ ᐙᐸᑕ᙮
47ᒋᓴᔅ ᑮ ᐙᐸᒣᐤ ᓇᑕᓂᔭᓚ ᐁ ᐯᒋ ᓈᑎᑯᑦ, ᐃᑌᐤ ᒫᑲ, ᐙᐸᒥᒃ ᐁ ᑖᐺᐎᓂᐎᑦ ᐃᔅᕃᐃᓚᐃᑦ, ᐁᑳ ᐁ ᐱᒋᔅᑳᑯᑦ ᐙᔦᔑᐃᐌᐎᓂᓕᐤ᙮
48ᓇᑕᓂᔭᓪ ᐃᑌᐤ, ᑖᓐᑌ ᐌᒋ ᑭᔅᑫᓕᒥᔭᓐ?
ᒋᓴᔅ ᐁ ᓇᔥᑴᐗᔑᐋᑦ, ᐃᑌᐤ, ᐸᒧᔑ ᑳ ᓇᑐᒥᔉ ᐱᓕᑉ, ᐃᔅᐱ ᔑᐹ ᐸᑫᓵᓂᒥᓈᑎᑯᒃ ᐁᑖᔭᓐ, ᑭ ᑮ ᐙᐸᒥᑎᓐ᙮
49ᓇᑕᓂᔭᓪ ᐁ ᓇᔥᑴᐗᔑᐋᑦ, ᐃᑌᐤ, ᕌᐸᐃ, ᑭᓚ ᑭᑦ ᐅᑯᓯᓯᒥᒃ ᑭᒋᒪᓂᑐ; ᑭᓚ ᐃᔅᕃᐃᓪ ᐅ ᑭᒋᐅᑭᒫᒪ᙮
50ᒋᓴᔅ ᑮ ᓇᔥᑴᐗᔑᐁᐤ, ᐁ ᐃᑖᑦ, ᐁ ᑮ ᐃᑎᑖᓐ, ᑭ ᑮ ᐋᐸᒥᑎᓐ ᔑᐹ ᐸᑫᓵᓂᒥᓈᑎᑯᒃ, ᑮ ᑖᐺᑌᓐ ᓈ? ᑭ ᑳ ᐙᐸᑌᓐ ᐊᐙᓯᑌ ᑭᒋ ᑫᒀᓇ ᐃᔥᐱᔥ ᐅᐅ᙮ 51ᐃᑌᐤ ᓀᔥᑕ, ᑖᐺ, ᑖᐺ, ᑭᑦ ᐃᑎᓇᐗᐤ, ᐹᑎᒫ ᑭ ᑳ ᐙᐸᑌᓇᐗᐤ ᑭᒋᑭᔑᒃ ᐁ ᐹᔅᑭᑌᓂᑳᑌᒃ, ᓀᔥᑕ ᑭᒋᒪᓂᑐ ᐅᑦ ᐁᓐᒐᓕᒪ ᐁ ᐅᐱᔅᑮᔅᑕᐙᓕᒋ ᓀᔥᑕ ᐁ ᓛᔑᔅᑕᐙᓕᒋ ᐃᓕᓕᐎᑯᓯᓵᓇ᙮

The text of the Bible in Moose Cree is in the public domain.

Moose Cree New Testament © Canadian Bible Society, 1991.

Learn More About ᐅᔅᑭ ᑎᔅᑌᒥᓐᑦ