Matius 27
YVANT

Matius 27

27
Yesus aunanto no Gubernur Pilatus ai
(Markus 15:1; Lukas 22:66-23:1; Yohanes 18:28-32)
1Awatan ngko dave syeno akokoe nawe, akarijo Yahudi nawe wanugan tenambe, wayao wo rapatimu indamu wo Yesus aubaisy. 2Weti wo Yesus aokaisy, umba wo augaveta wo aunanto no Gubernur Pilatus ai.
Yudas kakai
(Arakov 1:18-19)
3Arono Yudas, opi po Yesus amavun, po raen wo mangke raugaje Yesus ai, naije animaumbe ti po doije vasye tenamara eane abusyin umawe raugakare po raunanto syeno akokoe nawe akarijo Yahudi nawe mansai jakato. 4Po raura mai pare, “Risyamo ayao kakaijo syo rave manakoe rave, weye syo vatano ayao kakaije meweno aije amavun ti aubaisy.”
Weramu wo raura nanto ai ware, “Soamo nyayao daijamo taune winy! Reamo naranive ramu, yara taune winya ana ndave ma, weti taune winyi nyo ranawan!”
5Weti Yudas po doije umaso raugaveto po ramau siso no Yavaro Amisye ama uga umba poroto po taune apui ti sawa ti kakai.
6Umba syeno akokoe wo doije umawe ranugan, umba wo raura ware, “Doije somamo doijo veano vatane amavun ti aubaisy, weti wama ananyao inta mo raorai mare vemo rator siso doijo raugasya no bayaijo ntuna no Yavaro Amisye ama uga ratavon inya.” 7Weti wayao ti wo rapatimu ware wo doije umaso veano anoke inta ramavun indamu vatano marane mantuna rai. Anoke umaso ama tame rawainamo “vatano po anomane ranari apa anoke mije.” 8Weti wo doije umawe veano ramavun, wemi mbewar anoke umaso rawain akato no naiso ama tame mi Kopa Mavu.
9Ana umaso nande indamu mamaisyo Amisye apa ayao wemirati anawae Yeremia po raura rai pare, “Arono vatano Israel wo Vatane umaso amavun, ware Apa mangke mi doije vasye tenamara eane abusyin. 10Ti umba wo doije umaso veano vatano po anomane ranari apa anoke ramavun, maisyare muno Amisye po inaura raije wemaisy.”#Zakaria 11:12-13
Yesus te no Pilatus amun
(Markus 15:2-5; Lukas 23:3-5; Yohanes 18:33-38)
11Yesus pamo te no Gubernur Pilatus amun. Naije Pilatus po anajo pare, “Winyirati Akarijo Titi Yahudije pi Win dako?”
Umba Yesus po raura akananto ai pare, “Risy ivae, mamaisyo nya ana ndaura wato rai.”
12Umba syeno akokoe muno akarijo Yahudi wo ayao kakai rantutibe Ai, weramu Po ana inta raura nakananto maije ramu. 13Pilatus po anajo akato pare, “Mbeanimaibe irati Nyo raura akananto mansaije jewen? Nyo raen wo naura tantunawi rave!” 14Weramu Yesus po ayao inta raura akananto aije ramu, ti Gubernur Pilatus nantoive Ai.
Pilatus po mangke raugaje Yesus ai indamu kakai
(Markus 15:6-15; Lukas 23:13-25; Yohanes 18:39-19:16)
15Arono Ono Paska ndea mamaisy, gubernur apa ana po ravevea nsiridi to mamo po vatano tuna no tanoano makova raije inta apaya irati apa mangke rai, vatano rui pirati vatano wanuije wo apatimu. 16Arono naije vatane inta apa tame mi Barabas tuna no tanoano makova rai. Vatane wo aen tenambe weye apa ana dave ngkakai rave. 17Weti arono vatano wanuije wanugan, weamo Pilatus po manajo pare, “Are pirati wapare syo apaya wasai? Barabasa dako, Yesus wepirati awaino Mesias we dako?” 18Pilatus po raenamo akarijo Yahudi wo Yesus aunanto ai weye manuga mamuno Yesus ai weye vatano wanui manayanambe Ai.
19Arono Pilatus tuna no kursijo titi rai indamu po mangke rapatimu, naije tavon apa anamu mo nyovara wao inta raude ai mare, “Vemo nyo vatano ayao kakaije meweno aije wato ave tatugadi jinya, weye namanoe inikimarive sya nikimarijo idaenoe mo inavea ijani dave.”
20Weramu syeno akokoe nawe akarijo Yahudi nawe awa ayao nsiso vatano wanuije mai indamu wo Pilatus anajo indamu po Barabas apaya mai, yara po mangke raugaje Yesus ai indamu kakai. 21Weti arono Gubernur Pilatus po manajo pare, “Vatane jirume sonayamo wapare are pi syo apaya wasai?” naije vatano wanui wo raura ware, “Barabas!”
22Umba po manajo akato pare, “Maisyare omai ti, animaisye mirati syo rave Yesus wepirati awaino Mesias ai?”
Umba ugwain tenambe ware, “Auseo sawa inyo kapite rai!”
23Umba Pilatus po manajo pare, “Weramu ayao kakaije rui mirati Po rave?”
Umba vatano wanuije ugwain akoeve akato ware, “Auseo sawa inyo kapite rai!”
24Pilatus po raen apa ana po raura vatano wanuije mansai umaso mamo po raurawa marudija, yara onawamo ware ubera usasivuiny. Weti po mana inta raugav po veano aneme rarondomo vatano wanuije umawe mansamun, umba po raura nanto mai pare, “Wapare wapo mangke raugaje Vatane so ai indamu kakai, weti syo inaneme rarondom indamu wapo raen ritavondi wasai jewen, yara Apa kakaije mamo taune wapa ana wadave ma!”
25Umba vatan tenambe wo raura akanande ai ware, “Reame reama arikainye nawe reamo mangkeo Vatane so apa kakaije ranawan kai.”
26Umba Pilatus po Barabas apaya mansai. Yara po naite inta matutir indamu wo kaijo waije rave Yesus anepat, umba po aunanto mai indamu wo auseo sawa inyo kapite rai.
Naito Roma wanaikebe Yesus ai
(Markus 15:16-20; Yohanes 19:2-3)
27Gubernur Pilatus apa naite inta wo Yesus augave siso no apa yavar. Umba wo awa arakovo naite mawainde wanugan tenambe Yesus akiani indamu wanaikebe Ai muno wo ambaon. 28Wo Yesus apa ansuno no anakea raije raugaje umba wo ansuno nsintair manawadi inta raugasyo Ai ti po rave, maisyare akarijo titi inta po rave ramaisy. 29Muno wo anansinao maisyare wanyavi ramaisy rauseo rakariwaibe akari rai, muno wo isyoe raunanto Po raijaro anem ngkove rai, maisyare akarijo titi po rave ramaisy. Umba wo vukane ranteter no Amun, muno wanaikebe Ai ware, “Winyirati Akarijo Titi Yahudi pi Winy!” 30Umba wo anyipube, muno wo isyoe umawe raugav akato veano akarije ranepati tutir. 31Wanaikebe Aija jewen, umba wo ansuno nsintaire umawe raugaje aora umba wo taune Apa ansune raugasyo Ai ti po rave akato. Naije umba wo auga ti wusya indamu wo auseo sawa inyo kapite rai.
Yesus auseo sawa inyo kapite rai
(Markus 15:21-32; Lukas 23:26-43; Yohanes 19:17-24)
32Wanyana unanuije ama yasyin, unanta irati vatano Kirene inta ai, apa tame mi Simon. Umba wo antitidi indamu po Yesus apa inyo kapite ranawan. 33Umba unanta no pukame inta rai, ama tame mirati raura ayao Yahudi raijamo Golgota, ama ine mare Akari Pae. 34Umba wo anggurije raugav, manino parimane mo rakokoive, wo raunanto Yesus ai indamu Po ramanam. Po kavinta rausuv mamaumbe, weramu ponae Po ramanami.
35Umba arono naite wo auseo sawa inyo kapite raija jewen, wo aikarae rapatin indamu wo Apa ansune ratodijo taune mansai. 36Umba utantuna wo aman. 37Ayao wo rave Yesus akekebe wemirati wo ratoe wo rauseo no inyo kapite ama von no taiso: Sopamo Akarijo Titi Yahudi. 38Umba wo vatano mamune jiruma yauseo syawa Yesus atavon, inta sawa no anem ngkov muno inta sawa no anem ngkakai.
39Vatano udetave so wo Yesus aen, makarije rangkiki seo Ai muno wo akaajian. 40Ware, “Winyirati nandija nyare Nyo Yavaro Amisye randamisy yara masyote mandei Nyo rauseo ntet akato. Weti ranivara Winyamo Arikainyo Amisye pi Winy, weamo nyaje inyo kapite wato raora indamu Nyo nanasine rapaya kakaije rai.”
41Maisyare wemai tavon syeno akokoe nawe, kuruno makari mbaro Ananyao Musa raije nawe, akarijo Yahudi nawe wanaikebe Yesus ai. 42Ware, “Opamo po vatano kaijinta mapaya kakaije rai, yara taune anasine mamo Po rapaya rai kakai! Po raurave pare opamo Akarijo Titi Israel pije! Weti ranivara paje inyo kapite wato raora, wea indati wamanave Ai. 43Opamo panave Amisye ai muno Po raura pare, ‘Risyamo Arikainyo Amisye pi Risy.’ Weti ranivara Amisye anayanambe Ai, weamo kove mamo Po apaya kakaije so rai!” 44Umba vatano mamune jiruma yausea syawa atavone yo Yesus akaajian tavon.
Yesus kakai
(Markus 15:33-41; Lukas 23:44-49; Yohanes 19:28-30)
45Masyote yasyin dave, uma ami abusyinara eane jirum, ananamane nande ntamijo munijo we rai tenambe yava uma amije mandei umba ngkarimu. 46Uma amije mandei umba Yesus gwain akoeve, po raura ayao Yahudi rai pare, “Eli, Eli, lama sabakhtani?” ama ine mare, “Sya Amisye, Sya Amisye, mbeanimaibe irati nakirive Inai?”
47Vatane inta una no naije wo Apa ayaowe umaso ranaun, umba wo raura ware, “Wadanita, Po anawae Elia awain!” 48Vatano no no awa yasyine inta pavave poroto po maimare raugavere umba po raugasya rayansundijo anggurijo nsaisyine rai. Umba po ransuisyo uvi rai, po rareanseo no Yesus awa rai indamu Po rausuv. 49Weramu vatano kaijinta wo raura ware, “Wade ra wamo aen dati, indati Elia de po apaya kakaije rai jaje rako jewena e?”
50Naije Yesus gwain akoeve akato, umba anawayo karimu, kakai kobe.
51Naije kobe kaene nsawa unsanda Yavaro Amisye ama Tanoano Ndandini Dave raije mamo nsaram no vone warae masyo no ate waraya mbe rurumbe. Mungki ravari ti orame mpaporainy. 52Muno aipapo mpaporainy umba vatano wanui wanave Amisye ai no wusyinoe mansanasine ngkovakato. 53Vatano ugwenene umaso wuje awa aipapo umaso raora arono Yesus kovakato, umba usisa no Yerusalem ti vatane wanui wo maen.
54Arono nait akari Roma pe, apa naito nanawirati wo Yesus amane nawe, wo mungkije muno anakotaro nande umawe raen, umba ujani dave, ware, “Tugae rave, sopamo Arikainyo Amisye pi sop.”
55Naijeamo wanya wanuije inta wo ana umawe raerato waravaimbe. Onawamo utavondijo Yesus ai muno wanapatambe Ai no Apa unanui anya rai no arono puje Galilea raora. 56No awa yasyine umasoamo Maria Magdalena, muno Maria kaijinta, omamo Yakobusa pe Yusupa pe aya akoya, muno Sebedeus apa arikainye aya akoya me nao.
Yesus antuna
(Markus 15:42-47; Lukas 23:50-56; Yohanes 19:38-42)
57Masyote ndea mare ngkaumu kobe, umba vatano apa ananuge manui rave inta de, apa tame mi Yusup, no no munijo Arimatea. Opamo vatano tavondijo Yesus ai tavon. 58Vatane umaso de no Pilatusa nui indamu po Yesus anasino kopa ranajo. Umba Pilatus po apa naite matutir indamu wo Yesus anasino kopa raugaje wo raunanto ai. 59Weti Yusup po Yesus anasino kopa raugav, umba po ansuno mpopero nsauman veano akepan. 60Umba po antuna no taune apa aipapo wanyino oramo ratotove rai. Po oramo manakoe inta raroya usya ntuna aipapo ama unsanda raora, umba poroto. 61Maria Magdalena me, Maria kaijinta me, jantuna yamumbe nanto aipapo umaso ama unsanda rai.
Naite wo Yesus apa aipapo raman
62Simambe, masyoto sambaya rai, umba syeno akokoe nawe vatano Parisije nawe wanugan usisa usai no Pilatus amun. 63Umba wo raura ware, “Injae, reansaemen arono Yesus ta noa nene Po vatane maponae Po raura pare indati masyote mandei, weamo Opamo kovakato no wene rai. 64Maisyare omai ti, reamare nyo naite matutir indamu wuruta wo aipapo ama unsanda raman. Vemo Apa arakovo utavondi aije inta ude wanaonoambe anasino kopa rai nora muno wo raura vatane mai ware Yesus kovakato no wene rai to, wenora! Weye ranivara wo raura tai maisy, wea indati awa angkarijo wo raura rijabe manakoe rave.”
65Umba Pilatus po raura akananto mai pare, “Wapa naite nawi so, weti wata wapo aipapo ama unsanda raman kobe rave.” 66Weti wuruta wo kamane raunanto ama unsanda rai indamu vemo vatane inta po ransop usya nora, umba wo raura nanto naite umawe mai ware, “Wapo raman kobe rave yo!”

© 2011, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.


Learn More About Ayao amisy urairi wanyin