Matius 13
YVANT

Matius 13

13
Ananeneaeyo vatano po iru kamije rangkiki
(Markus 4:1-20; Lukas 8:4-15)
1Masyoto naije Yesus puje yavaro we raora, poroto tuna no onae tuga Galilea. 2Umba vatano wanuije ude wo akiani. Weti Yesus seo tuna no nyomano mampaya no onae umawe inta ama von, muno vatano wanuije umaso usai no nayave von. 3Umba Po ananeneae inta raura mai pare, “Vatane inta po nawaisye ranari, umba po iru kami rangkiki rai. 4Arono panya po rangkiki, inta ntatayaje no unanuijo nawantave rai bo rai. Umba insanije waje wo raisy, ti mewen dave. 5Kamije inta mamo ntatae irati mino mbe orambe rai. Iru kamije umaso ama ntubai mamo mavave nseo, weye kopa ntapekan kobeye ramu. 6Weramu arono uma seo, po kamijo ntubaije umasom rayano mayon ti ngkanen, weye wantainye musyo kopa rai kobe jewen yara nanto orame rai. 7Kamije inta ntatae tavon no anansinaowe ama uga rai. Anansinaowe nseo tavon umba mo kamino wanyine umawe rakikipi ti ngkakai. 8Umba kamije umasom inta ntatae no kopa kove rai, umba ntubai seowa manakoe, muno ama mane nande rai kobe: inta ama mane no tenamara eane abusyin, kaijinta ma tename mandei, muno inta nseo no tename nadani.
9Syare wadanide! Are pirati amarikoame rasakinavo Sya ayao rai, weamo po ranaun.”
Veanimaibe Yesus po ananeneae raura vatano wanuije mai
(Markus 4:10-12; Lukas 8:9-10)
10Naije Yesus apa arakovo utavondi aije ude Ai, wo anajo ware, “Injae, mbeanimaibe irati Nyo ananeneae raura nanto vatane mai?”
11Umba Yesus po raura nande mai pare, “Amisye apa be akarive Apa kawasae mai no mine so omamo ayao ngkokaibe arono wusyinoe weti vatane unanta rai jewen, yara weapirati Amisye po rarorono wasai. Weti Syo raura kakavimbe wasai, weramu vatano kaijinta mansai jewen. 12Vatano ayao Amisye no anuga rai kobe, opamo Amisye po auga ti nanto rai ti apa ana po raene miridi nseo ti manakoe. Yara vatano ayao Amisye no ai kobe jewen, opamo apa ana po raene miridi makaje ti raumandi kobe. 13Wemi mbewar Syo ananeneae raura vatane mai weye mamije mo Sya ana idave raen, weramu unanta raije ramu; muno wo Sya ana idaura raraniv, weramu unanta raije ramu. 14Maisyare omaisy indamu mamaisyo anawae Yesaya apa urairije rai, po Amisye apa ayaowe so ratoe:
‘Wapo Sya ana idaura raraniv, weramu wananta raije ramu,
muno wasami mo Sya ana idave raen, weramu wananta raije ramu.
15Weye vatane sonawamo manuga matu, muno mamarikoame mpapakiri, muno mamije ntatuvi.
Wonayo wo raeno mamije raiji,
wonayo wo raranivo mamarikoame raiji, muno wonayo manuga nanto raiji.
Wemi mbewar usakinav wakare Rinai jewen,
weti saumane mamo Syo raunande mansaije ramu.’#Yesaya 6:9-10; Yohanes 12:40; Arakov 28:26-27
16Weramu Sya arakovo watavondi rinai, weapirati Amisye po kovo manakoe raugaje wasai to, weye wasami mo Sya anakotaro syo rave raen kakavimbe, muno wasamarikoame mo Sya ayao syo raura raraniv kobe. 17Syo raura tugaive, wusyinoe anawae wanui muno vatano ubeta Amisye ai wanui ubeke dave taune mansami mo Mesias rinaeno Sya ana dave rai maisyare muno weapo rinaene somaisy, weramu wo rinaeno mansami rai jewen. Muno Mesias syayaowa ubeker wo rinaranivo taune mansamarikoame rai, maisyare muno soamo weapo rinaranive somaisy, weramu wo rinaranivo mamarikoame rai jewen. Yara weapirati anakotare so nde wasai to.”
Yesus po ananeneaeyo vatano po iru kamije rangkikije raura kakavimbe
(Markus 4:13-20; Lukas 8:11-15)
18“Wadanide! Ananeneaeyo vatano po iru kamije rangkikije ama ine no taiso: 19Kamije inta ntatayo unanuije nawantave rai bo rai, omamo raurata irati vatano wo ayao Amisye be akarive ranaun, weramu unanta raije ramu. Wo ranaun umba Anakakai Akoe de po ayao Amisy no no manuga raugavo maora.
20Kamije inta ntatae no mino mbe orambe rai omamo raurata vatano wo ayao Amisye ranaun, wavave wo raijade manayanambe rautan. 21Weramu ayao umaso masyo ntonam matuve no manuga raije ramu, weti no tawane ramu. Arono siuri nande mai muno vatane wo mave tatugadi weye wanave to, weamo vatane umaso makirive ayao Amisye rai jakato.
22Kamije inta ntatae no anansinao ama uga rai, omamo raurata irati vatano wo ayao Amisye ranaun, weramu wo anakotaro mine so bo rantotobe, muno ubekero wo romane bo ranugan. Wetivara anakotare umaso mo ayao Amisye rakikipi no manuga rai, weti ama ine raen no maije ramu.
23Kamije inta ntatae no kopa kove rai, omamo raurata irati vatano wo ayao Amisye ranaun muno wanave rai kobe, weti ama ine raen no mai. Vatano maisyare sonawamo awa mano wo rauguje mamo inta nseo no tenamara eane abusyin, inta ma tename mandei, muno inta nseo no tename nadani.”
Ananeneaeyo kamijo kove muno ininai
24Yesus po ananeneae kaijinta raura nanto vatano wanuije mansai pare, “Arono Amisye be akarive Apa kawasae mansai no mine vone so, omamo raurata irati ananeneae so rai: Vatane inta po anare kamijo kove rangkiki no nawaisy. 25Namano vatane unaki umba vatano anuga mamuno vatano apa nawaisye aije inta de po ininaije kamije rangkiki no kamijo kove umawe ratavon umba poroto. 26Arono anare umawe ntubai mare mbera man kobe, ininaije umawe ntubai tavon.
27Naije vatano wanapatambe vatano apa nawaisye umawe aije ude ai, wo anajo ware, ‘Injae, nyo anare kamijo kove rangkiki no nya nawaisye rai to, weti veanimaibe irati ininaije so ntubai tavon no nawaisye so rai?’
28Vatano apa nawaisye umawe po raura nanto mai pare, ‘Vatano anuga mamuno rinaije pirati po ana umaso rave.’
Umba vatano wanapatambe aije wo raura nanto ai ware, ‘Nyare mayar, reamo ininaije so rapatin.’
29Weramu po raura pare, ‘Wenora. Wapo ininaije so rapatin, wea vemo wapo anareye inta rapatin tavon inta. 30Weti yava syayai tenambe kai jao ama ine mare matu. Umba syo raura vatano wo rakasyine mai syare: Wapo ininaije ranugande wusyin umba raokokae indamu ramero taname rai, yara anareye ranugan ti raugav siso ntuna no sya yavare rai.’ ”
Ananeneaeyo sesawije kamije muno ragi
(Markus 4:30-32; Lukas 13:18-21)
31Yesus po ananeneae kaijinta raura vatano wanuije mansai pare, “Arono Amisye be akarive Apa kawasae mai no mine vone so, Apa kawasae maurata irati sesawije kamije rai. 32Sesawije kamije omamo momoyain dave,#13:32 Sesawije kotaro ranyum no Indonesia omamo anareo mamaun, yara sesawijo kotaro ranyum no Israel ntubai ti manakoe rave, maisyare inyoe ramaisy. weramu arono ntubai seo, ama mote manakoeve mo anareo kai rakivan, manakoe maisyare inyo mote ramaisy, weti insanije nande wo ene ranari ama ririje rai.”
33Umba Yesus po ananeneae kaijinta raura mai jakato pare, “Arono Amisye be akarive Apa kawasae mai no mine vone so, Apa kawasae maurata irati ragi rai. Wanya inta mo ragi mamaun inta raija ti raugasyo mo veano tepuno manakoe raroya da ntipu tenambe inda manui.”
34Yesus po anakotare umaso raura ananeneaebe vatano wanuije mansai. Po manyao ananeneae bo rai. 35Ana umaso mamo mamaisyo ayao Amisy anawae wusyine inta po raura we rai pare:
“Indati Syo ananeneae rave vatane mansanyao;
anakotaro ngkokaibe arono mine so ranari kobeyoe
omamo Syo raura kakavimbe mai.”#Mazmur 78:2
Yesus po ananeneaeyo ininaije raura kakavimbe
36Yesus po vatano wanuije umaso mapaya ti una no naije, poroto siso no yavar. Umba Apa arakovo utavondi aije ude Ai, wo anajo ware, “Injae, reamare Nyo ananeneaeyo ndaurata ininaije umawe rai raura kakavimbe reansai.”
37Yesus po raura nakananto mai pare, “Vatano po anare kamijo kove rangkiki opamo aurata irati Arikainyo Vatane rinai. 38Yara nawaisye omamo raurata irati mine tename so rai. Anare kamijo kove omamo raurata irati vatano Amisye be akarive maije mai. Ininaije omamo raurata irati vatano Anakakai Akoe be akarive maije mai. 39Vatano anuga mamuno vatano apave nawaisye ai ti po ininaije kamije rangkiki opamo aurata irati Anakakai Akoe ai. Nawaisye umaso ndea matu ti ama ine ranugan, omamo raurata irati munije ama akarije rai, muno vatano wo ranugan onawamo maurata irati naito Amisye mai.
40Maisyare ininaije rapatin ti ramero taname rai, maisyare omai tavon nande arono munije ama akari. 41Weye Risy, Arikainyo Vatan, indati Syo sya naite matutir indamu wo vatano wo ayao kakai rave mauguje Sya kawasae maora no awa yasyin. Vatane umaso wo anakotaro kakainoanive rave muno wo vatano kaijinta matopan ti wo ayao kakai rave tavon. 42Indati Sya naite umawe wo mamaugusyo tanamo mbadururo nuge nuganuije rai. No ratuije woyov tawan muno usiuri tutir. 43Arono naije vatano ubeta Amisye apa bekere rai nao ubar no munijo awa Ajayo Amisye be akarive raije rai, maisyare uma apa vare ramaisy. Wadanide! Are pirati amarikoame rasakinavo Sya ayao rai, weamo po ranaun.”
Ananeneaeyo doijo rambai no kopa ama ate
44“Amisye be akarive Apa kawasae mai no mine so omamo raurata irati doijo manui rambai no kopa ama ate rai. Arono vatane inta nanto rai, anayanambe rave. Weti po rangkokaibe kopa ama ate rai jakato, umba poroto po apa ananugo kaijinta rambayan tenambe umbawe po ama doije veano kopa umawe ramavun.
45Maisyare omai tavon, Amisye be akarive Apa kawasae mai omamo raurata irati romano ama ngkove ngkena dave vatane inta po rakani rai. 46Arono vatane umaso nanto romano ngkena dave inta rai, pavave poroto po apa ananugo kaijinta rambayan tenambe umbawe po ama doije veano romano ama ngkove ngkena dave umawe ramavun.”
Ananeneaeyo enam
47“Maisyare omai tavon, Amisye be akarive Apa kawasae mansai no mine vone so omamo raurata irati enamoe. Ti vatane inta wo rantet no onae, jiane kotare nsawa rai. 48Arono ename umaso ntairijo jiane kotare rai, naije vatano wo rantete umaso wo rakapan dautan no ruke warea umba utantuna wo jiane ratayao. Kove mamo wo ranugan asyo no bayaije rai, yara jiano kakaije mamo wo raepata. 49Maisyare omai ti, arono munije ama akari, Amisye apa naite ude wo vatano kove muno vatano kakainoanive maosor. 50Umba wo vatano kakainoanive mamaugusyo tanamo mbadururo nuge nuganuije rai. No ratuije woyov tawan muno usiuri tutir.”
51Naije Yesus po raura nanto Apa arakovo utavondi aije mai pare, “Wananta Sya ana syo raura umawe rai tenambea e?”
Umba wo raura nakanande Ai ware, “Reananta rai to.”
52Umba Yesus po raura nanto mai pare, “Kuruno akari mbaro Ananyao Musa raije rui pirati pare tavondijo Sya kawasaeyo Amisye be akarive maije mai, opamo aurata irati vatano apave romano wusyine muno romano wanyine rai kava no apa yavar. Weye soamo po ananyao wusyine muno wanyine raen tenambe indamu po rave vatane mansanyao.”
Yesus awatambe no munijo Nasaret
(Markus 6:1-6a; Lukas 4:16-30)
53Yesus po ananeneae umaso raurana mewen, umba puje munijo we raora. 54Umba pakare no Apa munijo nori, umba Po vatane manyao no yavaro sambaya rai. Arono vatane wo Apa ananyao ranaun, unantaive rave. Wo raura ware, “Wakoe! Are pirati po ananyaowe so raunanto Yesus ai? Apa ana datantona ntiti somamo nori rui? Muno Po anapaporainye so raveare rui? 55Wamo vatane so aen, Opamo vatano po inyoe ranari apa kavo pije. Apa akoya mirati Maria. Apa rijate nawirati Yakobusa pe Yusupa pe Simona pe Yudasa pe nao. 56Apa aname nao una tenambe no naiso tavon. Weti vambunine wato mamo Po raugadi rui?” 57Weti wonayo wanave Aiji.
Umba Yesus po raura nanto mai pare, “Tugae, anawae Amisye to no munijo maran, weamo vatane wanave ai. Yara pare pakare no taune apa munije rai, weamo vatane wanave aije ramu. Muno taune apa arakove nawe apa yavaruga nawe wanave aije jewen tenambe.”
58Weti Yesus po anapaporainyo manuije inta raroron no munije umaso raije ramu, weye wanave Aije ramu.

© 2011, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.


Learn More About Ayao amisy urairi wanyin