Rimanom 4
SEB
4
Príklad Abraháma
1Čo teda povieme o Abrahámovi, našom praotcovi podľa tela? Čo dosiahol? 2Ak totiž Abrahám bol ospravedlnený zo skutkov, má sa čím chváliť, ale nie pred Bohom. 3Lebo čo hovorí Písmo? Abrahám však uveril Bohu a započítalo sa mu to za spravodlivosť.#Gn 15,6; Rim 4,9; Ga 3,6; Jk 2,23 4Tomu, kto pracuje, mzda sa nezaratúva z milosti, ale z povinnosti.#Rim 11,6 5Ale tomu, kto nekoná skutky, no verí v toho, kto ospravedlňuje bezbožného, tomu sa jeho viera ráta za spravodlivosť. 6Tak aj Dávid vyhlasuje za blahoslaveného človeka, ktorému Boh započítava spravodlivosť bez skutkov:
7 Blahoslavení, ktorým boli odpustené neprávosti
a ktorých hriechy sú prikryté. # Ž 32,1n
8 Blahoslavený človek, ktorému Pán nezaráta hriech.
9Platí toto blahoslavenstvo len o obrezaných, alebo aj o neobrezaných? Veď hovoríme: Abrahámovi bola zarátaná viera za spravodlivosť. 10Ako mu teda bola zarátaná? Keď bol obrezaný, alebo keď bol neobrezaný? Nie keď bol obrezaný, ale keď bol neobrezaný.#Gn 17,10; Ga 6,15 11A znamenie obriezky dostal ako pečať spravodlivosti z viery, ktorú mal už ako neobrezaný. Tak sa stal otcom všetkých, ktorí veria ako neobrezaní, aby aj im bola zarátaná spravodlivosť,#Gn 17,4.9-14; Rim 2,28n; Ga 3,7#Mt 3,9; Rim 3,29n 12a otcom obrezaných, ktorí sú nielen obrezaní, ale aj kráčajú v šľapajach viery, ktorú náš otec Abrahám mal ešte ako neobrezaný.
Uskutočnenie prísľubu skrze vieru
13Veď prísľub, že bude dedičom sveta, nedostal Abrahám a jeho potomstvo skrze Zákon, ale na základe spravodlivosti z viery.#Gn 12,7; 15,18; 22,17n; Sir 44,21 14Lebo ak sú dedičmi tí, čo majú Zákon, viera je vyprázdnená a prisľúbenie zmarené.#Ga 3,18 15Zákon totiž spôsobuje hnev. Kde však nie je Zákon, tam nie je ani priestupok.#Rim 3,20; 5,13.20; 7,7-13; Ga 3,19 16Preto hovoríme: Je to z viery, aby bolo jasné, že je to z milosti, aby prisľúbenie bolo platné pre celé potomstvo; nielen pre tých, čo sú zo Zákona, ale aj pre tých, ktorí žijú podľa Abrahámovej viery. On je otcom nás všetkých#Ga 3,7.22 17— ako je napísané: Ustanovil som ťa za otca mnohých národov — pred Bohom, ktorému uveril, ktorý oživuje mŕtvych a povoláva k jestvovaniu to, čoho niet.#Gn 17,5; Iz 48,13; Sir 44,19; 1Kor 1,28; 2Kor 1,9 18Proti nádeji v nádeji uveril, že sa stane otcom mnohých národov podľa slov: Také veľké bude tvoje potomstvo.#Gn 15,5 19Mal skoro sto rokov a videl svoje odumreté telo i odumreté materské lono Sáry, no predsa neoslabol vo viere.#Gn 17,1-6.17; Heb 11,11 20Nezapochyboval v neviere o Božom prisľúbení, ale naopak, stal sa silným vo viere a tak vzdal slávu Bohu. 21Bol pevne presvedčený, že ten, ktorý dal sľub, môže ho aj splniť. 22Preto mu to bolo zarátané za spravodlivosť.#Gn 15,6; Rim 4,3 23Nie však iba pre neho bolo napísané, že mu bolo zarátané,#Rim 15,4; 1Pt 1,20n 24ale aj pre nás. Zarátané má byť nám, čo veríme v toho, ktorý vzkriesil z mŕtvych Ježiša, nášho Pána. 25On bol vydaný za naše previnenia a vzkriesený pre naše ospravedlnenie.#Iz 53,4n.10; Rim 8,32-34; 1Kor 15,3n.17

Slovenský ekumenický preklad, 4. opravené vydanie, 2017. © Slovenská biblická spoločnosť

Learn More About Slovenský ekumenický preklad