Ján 1
SEB

Ján 1

1
Prológ
1Na počiatku bolo Slovo,
to Slovo bolo u Boha
a to Slovo bolo Boh.#Gn 1,1; 1Jn 1,1
2Ono bolo na počiatku u Boha.#Múd 9,1; 1Jn 1,2
3Ním vzniklo všetko
a bez neho nevzniklo nič z toho, čo jestvuje.#Ž 33,6; Kol 1,16; Heb 1,2
4V ňom bol život#1,4 Var. Čo jestvuje, má v ňom život.
a život bol svetlom ľudí.#Ž 27,1
5A to svetlo v tme svieti,
ale tma ho nepohltila#1,5 Alt. neprijala..#1Jn 1,5
6Od Boha bol poslaný človek;
volal sa Ján.#Mt 3,1-6; Mk 1,4-6; Lk 3,1-3
7Prišiel ako svedok
vydať svedectvo o svetle,
aby všetci prostredníctvom neho uverili.#Jn 5,33
8On nebol svetlom,
ale prišiel vydať svedectvo o tom svetle.#Mk 1,7-8; Jn 1,20; 5,35
9Bolo tu pravé svetlo,
čo osvecuje každého človeka,
to prichádzalo do sveta.#1,9 Var. Bolo pravé svetlo, ktoré osvecuje každého človeka prichádzajúceho na svet.#Jn 8,12; 9,5; 12,46
10Bol vo svete
a svet ním vznikol,
ale svet ho nespoznal.#Mt 11,19
11Do svojho vlastného prišiel,
ale jeho vlastní ho neprijali.
12Tým však, čo ho prijali
a veria v jeho meno,
dal moc stať sa Božími deťmi;#Rim 8,15n; Ga 3,26; 1Jn 3,1; 5,1
13tí, čo sa nenarodili ani z krvi,
ani z telesnej žiadosti,
ani z vôle muža, ale z Boha.#Jn 3,5n; 1Pt 1,23
14To Slovo sa stalo telom
a prebývalo medzi nami
a my sme videli jeho slávu,
slávu, akú má od Otca jednorodený Syn,
plný milosti a pravdy.#Mt 1,16; Lk 1,2; 2,7; 9,32; Rim 1,3; Ga 4,4; 1Jn 1,1
15Ján vydal o ňom svedectvo a volal: „To je ten, o ktorom som povedal: ‚Ten, čo prichádza po mne, je predo mnou, lebo bol prv ako ja.‘“#Mk 1,7; Kol 1,17 16Z jeho plnosti sme my všetci prijali, a to milosť za milosťou.#Kol 1,19 17Zákon bol totiž daný skrze Mojžiša, no milosť a pravda prišli skrze Ježiša Krista.#Rim 6,14; 10,4 18Boha nikto nikdy nevidel. Jednorodený Boží#1,18 Titul Ježiša v štvrtom evanjeliu v Jn 1,14.18; 3,16.18 tu dosahuje popri stručnosti maximálnu teologickú výpoveď. Iné preklady volia medzi titulmi: jednorodený Syn, resp. jednorodený Boh., ktorý je v lone Otca, nám ho zjavil.#Ex 33,20; Jn 6,46; Kol 1,15; 1Tim 6,16; 1Jn 4,12
Svedectvo Jána Krstiteľa
19Toto je Jánovo svedectvo: Keď Židia z Jeruzalema poslali k nemu kňazov a levitov, aby sa ho opýtali: „Kto si ty?“,#Mt 3,1-6; Mk 1,2-6; Lk 3,1-6 20on vyznal a nezaprel. Vyznal: „Ja nie som Mesiáš.“ 21Pýtali sa ho: „Čo teda? Si Eliáš?“ Povedal: „Nie som.“ — „Si azda ten prorok?“ Odpovedal: „Nie.“#Dt 18,15; Mal 3,23; Mt 11,14; 17,10-13 22Povedali mu teda: „Tak kto si? Aby sme dali odpoveď tým, čo nás poslali. Čo hovoríš sám o sebe?“ 23Povedal:
„Ja som hlas volajúceho na púšti:
Vyrovnajte Pánovu cestu,
ako povedal prorok Izaiáš.“#Iz 40,3 24Tí vyslaní boli spomedzi farizejov.#Mt 3,11-12; Mk 1,7-8; Lk 3,15-18; Sk 13,25 25Opýtali sa ho: „Prečo teda krstíš, keď nie si Mesiáš ani Eliáš, ani prorok?“ 26Ján im odpovedal: „Ja krstím vodou, ale medzi vami stojí ten, ktorého vy nepoznáte, 27ten, čo prichádza po mne; ja nie som hoden rozviazať mu remienok na sandáli.“ 28Toto sa stalo v Betánii za Jordánom, kde Ján krstil.
29Keď na druhý deň videl, ako Ježiš prichádza k nemu, povedal: „Hľa, Baránok Boží, ktorý sníma hriech sveta.#Iz 53,6-7; Sk 8,32; 1Kor 5,7; 1Pt 1,19; Zj 5,12 30To je ten, o ktorom som povedal: ‚Po mne prichádza muž, ktorý je predo mnou, pretože bol prv ako ja.‘ 31Ja som ho nepoznal, ale preto som prišiel a krstím vodou, aby sa stal známym Izraelu.“ 32A Ján svedčil: „Videl som Ducha, ktorý ako holubica zostupoval z neba a spočíval na ňom.#Mt 3,13-17; Mk 1,9-11; Lk 3,21n#Iz 11,2 33Ja som ho nepoznal, ale ten, čo ma poslal krstiť vodou, mi povedal: ‚Na koho uvidíš zostupovať Ducha a spočívať na ňom, to je ten, čo krstí Duchom Svätým.‘ 34A ja som videl a vydávam svedectvo, že toto je Boží Syn.“
Povolanie učeníkov
35Na druhý deň Ján zasa stál s dvomi zo svojich učeníkov, 36a keď zbadal Ježiša, ktorý šiel okolo, povedal: „Hľa, Baránok Boží!“ 37Tí dvaja učeníci počuli, čo hovorí, a šli za Ježišom. 38Ježiš sa obrátil a keď videl, že idú za ním, opýtal sa ich: „Čo hľadáte?“ Oni mu povedali: „Rabbi,“ čo v preklade znamená Učiteľ, „kde bývaš?“ 39Povedal im: „Poďte a uvidíte!“ Šli teda, videli, kde býva, a zostali v ten deň u neho. Bolo to okolo desiatej hodiny#1,39 T. j. okolo štvrtej popoludní.. 40Jeden z tých dvoch, čo to počuli od Jána a šli za Ježišom, bol Ondrej, brat Šimona Petra.#Mt 4,18-20; Mk 1,16-18 41Ten našiel najprv svojho brata Šimona a povedal mu: „Našli sme Mesiáša,“ čo v preklade znamená Pomazaný#1,41 T. j. Kristus..#Jn 6,8; 12,22 42Priviedol ho k Ježišovi. Ježiš sa naňho zahľadel a povedal: „Ty si Šimon, Jánov#1,42 Var. Jonášov. syn. Budeš sa volať Kéfas,“ čo v preklade znamená Peter#1,42 T. j. Skala..#Mt 10,2; 16,18; Mk 3,16; Lk 6,14; Jn 21,15-17; 1Kor 1,12
43Na druhý deň sa Ježiš rozhodol odísť do Galiley. Našiel Filipa a povedal mu: „Nasleduj ma!“#Jn 4,3 44Filip bol z Betsaidy, Ondrejovho a Petrovho mesta.#Jn 6,5-7; 12,21-22; 14,8-9 45Filip našiel Natanaela a povedal mu: „Našli sme toho, o ktorom písal Mojžiš v Zákone i Proroci, Ježiša, Jozefovho syna z Nazareta.“#Lk 24,27; Jn 21,2 46Nato mu povedal Natanael: „Z Nazareta? Čo odtiaľ môže byť dobré?“ Filip mu odpovedal: „Poď a uvidíš!“#Jn 7,41 47Keď Ježiš videl prichádzať Natanaela, povedal o ňom: „Hľa, pravý Izraelita, v ktorom nieto lesti!“#Sof 3,13 48Natanael sa ho opýtal: „Odkiaľ ma poznáš?“ Ježiš mu odpovedal: „Skôr ako ťa Filip zavolal, videl som ťa, keď si bol pod figovníkom.“ 49Natanael mu povedal: „Rabbi, ty si Boží Syn, ty si kráľ Izraela!“#Ž 2,7; Sof 3,15; Mt 16,16; 2Kor 1,19 50Ježiš mu povedal: „Veríš len preto, lebo som ti povedal, že som ťa videl pod figovníkom? Uvidíš väčšie veci ako tieto.“ 51Potom mu povedal: „Amen, amen, hovorím vám, uvidíte otvorené nebo a Božích anjelov vystupovať a zostupovať na Syna človeka.“#Gn 28,12; Mk 1,10

Slovenský ekumenický preklad, 4. opravené vydanie, 2017. © Slovenská biblická spoločnosť


Learn More About Slovenský ekumenický preklad

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.