YouVersion Logo
Search Icon

Ján 1

1
Prológ
1Na počiatku bolo Slovo,
to Slovo bolo u Boha
a to Slovo bolo Boh.#Gn 1,1; 1Jn 1,1
2Ono bolo na počiatku u Boha.#Múd 9,1; 1Jn 1,2
3Ním vzniklo všetko
a bez neho nevzniklo nič z toho, čo jestvuje.#Ž 33,6; Kol 1,16; Heb 1,2
4V ňom bol život#1,4 Var. Čo jestvuje, má v ňom život.
a život bol svetlom ľudí.#Ž 27,1
5A to svetlo v tme svieti,
ale tma ho nepohltila#1,5 Alt. neprijala..#1Jn 1,5
6Od Boha bol poslaný človek;
volal sa Ján.#Mt 3,1-6; Mk 1,4-6; Lk 3,1-3
7Prišiel ako svedok
vydať svedectvo o svetle,
aby všetci prostredníctvom neho uverili.#Jn 5,33
8On nebol svetlom,
ale prišiel vydať svedectvo o tom svetle.#Mk 1,7-8; Jn 1,20; 5,35
9Bolo tu pravé svetlo,
čo osvecuje každého človeka,
to prichádzalo do sveta.#1,9 Var. Bolo pravé svetlo, ktoré osvecuje každého človeka prichádzajúceho na svet.#Jn 8,12; 9,5; 12,46
10Bol vo svete
a svet ním vznikol,
ale svet ho nespoznal.#Mt 11,19
11Do svojho vlastného prišiel,
ale jeho vlastní ho neprijali.
12Tým však, čo ho prijali
a veria v jeho meno,
dal moc stať sa Božími deťmi;#Rim 8,15n; Ga 3,26; 1Jn 3,1; 5,1
13tí, čo sa nenarodili ani z krvi,
ani z telesnej žiadosti,
ani z vôle muža, ale z Boha.#Jn 3,5n; 1Pt 1,23
14To Slovo sa stalo telom
a prebývalo medzi nami
a my sme videli jeho slávu,
slávu, akú má od Otca jednorodený Syn,
plný milosti a pravdy.#Mt 1,16; Lk 1,2; 2,7; 9,32; Rim 1,3; Ga 4,4; 1Jn 1,1
15Ján vydal o ňom svedectvo a volal: „To je ten, o ktorom som povedal: ‚Ten, čo prichádza po mne, je predo mnou, lebo bol prv ako ja.‘“#Mk 1,7; Kol 1,17 16Z jeho plnosti sme my všetci prijali, a to milosť za milosťou.#Kol 1,19 17Zákon bol totiž daný skrze Mojžiša, no milosť a pravda prišli skrze Ježiša Krista.#Rim 6,14; 10,4 18Boha nikto nikdy nevidel. Jednorodený Boží#1,18 Titul Ježiša v štvrtom evanjeliu v Jn 1,14.18; 3,16.18 tu dosahuje popri stručnosti maximálnu teologickú výpoveď. Iné preklady volia medzi titulmi: jednorodený Syn, resp. jednorodený Boh., ktorý je v lone Otca, nám ho zjavil.#Ex 33,20; Jn 6,46; Kol 1,15; 1Tim 6,16; 1Jn 4,12
Svedectvo Jána Krstiteľa
19Toto je Jánovo svedectvo: Keď Židia z Jeruzalema poslali k nemu kňazov a levitov, aby sa ho opýtali: „Kto si ty?“,#Mt 3,1-6; Mk 1,2-6; Lk 3,1-6 20on vyznal a nezaprel. Vyznal: „Ja nie som Mesiáš.“ 21Pýtali sa ho: „Čo teda? Si Eliáš?“ Povedal: „Nie som.“ — „Si azda ten prorok?“ Odpovedal: „Nie.“#Dt 18,15; Mal 3,23; Mt 11,14; 17,10-13 22Povedali mu teda: „Tak kto si? Aby sme dali odpoveď tým, čo nás poslali. Čo hovoríš sám o sebe?“ 23Povedal:
„Ja som hlas volajúceho na púšti:
Vyrovnajte Pánovu cestu,
ako povedal prorok Izaiáš.“#Iz 40,3 24Tí vyslaní boli spomedzi farizejov.#Mt 3,11-12; Mk 1,7-8; Lk 3,15-18; Sk 13,25 25Opýtali sa ho: „Prečo teda krstíš, keď nie si Mesiáš ani Eliáš, ani prorok?“ 26Ján im odpovedal: „Ja krstím vodou, ale medzi vami stojí ten, ktorého vy nepoznáte, 27ten, čo prichádza po mne; ja nie som hoden rozviazať mu remienok na sandáli.“ 28Toto sa stalo v Betánii za Jordánom, kde Ján krstil.
29Keď na druhý deň videl, ako Ježiš prichádza k nemu, povedal: „Hľa, Baránok Boží, ktorý sníma hriech sveta.#Iz 53,6-7; Sk 8,32; 1Kor 5,7; 1Pt 1,19; Zj 5,12 30To je ten, o ktorom som povedal: ‚Po mne prichádza muž, ktorý je predo mnou, pretože bol prv ako ja.‘ 31Ja som ho nepoznal, ale preto som prišiel a krstím vodou, aby sa stal známym Izraelu.“ 32A Ján svedčil: „Videl som Ducha, ktorý ako holubica zostupoval z neba a spočíval na ňom.#Mt 3,13-17; Mk 1,9-11; Lk 3,21n#Iz 11,2 33Ja som ho nepoznal, ale ten, čo ma poslal krstiť vodou, mi povedal: ‚Na koho uvidíš zostupovať Ducha a spočívať na ňom, to je ten, čo krstí Duchom Svätým.‘ 34A ja som videl a vydávam svedectvo, že toto je Boží Syn.“
Povolanie učeníkov
35Na druhý deň Ján zasa stál s dvomi zo svojich učeníkov, 36a keď zbadal Ježiša, ktorý šiel okolo, povedal: „Hľa, Baránok Boží!“ 37Tí dvaja učeníci počuli, čo hovorí, a šli za Ježišom. 38Ježiš sa obrátil a keď videl, že idú za ním, opýtal sa ich: „Čo hľadáte?“ Oni mu povedali: „Rabbi,“ čo v preklade znamená Učiteľ, „kde bývaš?“ 39Povedal im: „Poďte a uvidíte!“ Šli teda, videli, kde býva, a zostali v ten deň u neho. Bolo to okolo desiatej hodiny#1,39 T. j. okolo štvrtej popoludní.. 40Jeden z tých dvoch, čo to počuli od Jána a šli za Ježišom, bol Ondrej, brat Šimona Petra.#Mt 4,18-20; Mk 1,16-18 41Ten našiel najprv svojho brata Šimona a povedal mu: „Našli sme Mesiáša,“ čo v preklade znamená Pomazaný#1,41 T. j. Kristus..#Jn 6,8; 12,22 42Priviedol ho k Ježišovi. Ježiš sa naňho zahľadel a povedal: „Ty si Šimon, Jánov#1,42 Var. Jonášov. syn. Budeš sa volať Kéfas,“ čo v preklade znamená Peter#1,42 T. j. Skala..#Mt 10,2; 16,18; Mk 3,16; Lk 6,14; Jn 21,15-17; 1Kor 1,12
43Na druhý deň sa Ježiš rozhodol odísť do Galiley. Našiel Filipa a povedal mu: „Nasleduj ma!“#Jn 4,3 44Filip bol z Betsaidy, Ondrejovho a Petrovho mesta.#Jn 6,5-7; 12,21-22; 14,8-9 45Filip našiel Natanaela a povedal mu: „Našli sme toho, o ktorom písal Mojžiš v Zákone i Proroci, Ježiša, Jozefovho syna z Nazareta.“#Lk 24,27; Jn 21,2 46Nato mu povedal Natanael: „Z Nazareta? Čo odtiaľ môže byť dobré?“ Filip mu odpovedal: „Poď a uvidíš!“#Jn 7,41 47Keď Ježiš videl prichádzať Natanaela, povedal o ňom: „Hľa, pravý Izraelita, v ktorom nieto lesti!“#Sof 3,13 48Natanael sa ho opýtal: „Odkiaľ ma poznáš?“ Ježiš mu odpovedal: „Skôr ako ťa Filip zavolal, videl som ťa, keď si bol pod figovníkom.“ 49Natanael mu povedal: „Rabbi, ty si Boží Syn, ty si kráľ Izraela!“#Ž 2,7; Sof 3,15; Mt 16,16; 2Kor 1,19 50Ježiš mu povedal: „Veríš len preto, lebo som ti povedal, že som ťa videl pod figovníkom? Uvidíš väčšie veci ako tieto.“ 51Potom mu povedal: „Amen, amen, hovorím vám, uvidíte otvorené nebo a Božích anjelov vystupovať a zostupovať na Syna človeka.“#Gn 28,12; Mk 1,10

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy