Izaiáš 40
SEB
40
II. časť knihy Izaiáša
Zajatých čaká návrat
1„Potešujte, potešujte môj ľud,“ vraví váš Boh.
2„Hovorte k srdcu Jeruzalema a volajte mu,
že sa skončila jeho otrocká služba,
že je odčinená jeho vina,
že dostal z rúk Hospodina
dvojnásobný trest za všetky svoje hriechy.“#Gn 50,21; Rút 2,13; Jer 16,18; Oz 2,16; Zj 18,6
3Hlas volá:
„Na púšti pripravte cestu Hospodinovi,
v stepi urovnajte chodník nášmu Bohu!#Lk 3,4-6; Jn 1,23
4Každé údolie nech sa zdvihne,
každý vrch a kopec nech sa zníži.
Všetko nerovné nech sa vyrovná
a nech sa vyrovnajú hrbole,#Iz 49,11
5lebo sa zjaví Hospodinova sláva
a naraz ju uzrú všetci;
lebo prehovorili Hospodinove ústa.“
6Hlas vraví: „Volaj!“
Nato som povedal: „Čo mám volať?“
„Všetko, čo má telo, je ako tráva
a všetka jeho nádhera je sťa poľný kvet.#Ž 90,5; Jk 1,10n; 1Pt 1,24-25
7Tráva uschne, kvet zvädne,
ak ho ovanie dych Hospodina.
Naozaj, ľudia sú ako tráva.
8Tráva uschne, kvet zvädne,
ale slovo nášho Boha pretrvá naveky.“#Ž 119,89; Lk 21,33
9Vystúp na vysoký vrch,
ohlasovateľ radostnej zvesti Sionu,
mocne pozdvihni svoj hlas,
ohlasovateľ radostnej zvesti Jeruzalemu!
Hlasno volaj, neboj sa,
povedz judským mestám: „Hľa, váš Boh!“
10Pozri, Pán, Hospodin, prichádza v moci,
vládne svojím ramenom.
Hľa, nesie odmenu a jeho pláca ide pred ním.#Iz 62,11
11Ako pastier bude pásť svoje stádo,
svojím ramenom ho zhromaždí,
baránky vezme do náručia
a tie, čo pridájajú, nežne bude viesť.#Ez 34,11-16; Jn 10,11
Veľkosť Stvoriteľa
12Kto kedy priehrštím odmeral vody mora,
kto piaďou premeral nebesá,
kto vtesnal všetok prach zeme do merice
a odvážil vrchy na váhe a pahorky na vážkach?
13Kto obsiahol ducha Hospodina
a kto ho svojou radou poúčal?#Rim 11,34; 1Kor 2,16
14S kým sa radil, kto ho poúčal,
kto ho učil ceste práva,
kto mu dával vedomosti
a dal mu spoznať cestu chápania?
15Hľa, národy sú sťa kvapka z vedra,
pokladajú sa za prášok na vážkach.
Hľa, ostrovy zavážia
ako zrnko piesku,
16Libanon nestačí na založenie ohňa
a jeho zverina nestačí na spaľovanú obetu.
17Všetky národy sú pred ním ničím,
pokladá ich za ničotu.
18Ku komu pripodobníte Boha?
A akú podobu postavíte vedľa neho?#Ex 20,4; Iz 46,5; Sk 17,29
19Modlu, tú uleje remeselník,
zlatník ju obtiahne zlatom
a prirobí striebornú retiazku.
20Kto je chudobný a nemá na takú obetu,
vyberie si drevo, ktoré nepráchnivie,
vyhľadá schopného remeselníka,
aby postavil modlu, ktorá sa nekláti.
21Neviete to? Nepočuli ste to?
Nebolo vám to zvestované od počiatku?
Nepochopili ste základy zeme?
22Ten, čo tróni nad klenbou zeme,
ktorej obyvatelia sú ako kobylky,
ten, čo rozťahuje nebesá ako závoj
a rozprestiera ich ako stan na bývanie,#Ž 104,2; Iz 44,24
23ten obracia mocnárov navnivoč
a pozemských vládcov mení na ničotu.#Lk 1,51-52
24Ešte nie sú zasadení ani zasiati,
ešte nezapustil koreň do zeme ich kmeň,
už ich oveje a usychajú
a víchor ich odnáša ako slamu.
25„Ku komu ma chcete prirovnať,
aby som mu bol podobný?“ hovorí Svätý.
26Pozdvihnite oči a pozrite, kto to stvoril!
Ten, čo vyvádza nebeské zástupy v plnom počte,
všetkých volá po mene;
pre jeho veľkú silu a nesmiernu moc
nebude chýbať ani jeden.#Gn 1,14-18; Ž 147,4
Povzbudenie slabých
27Prečo hovoríš Jákob, prečo vravíš, Izrael:
„Skrytá je moja cesta pred Hospodinom
a moje právo uniká môjmu Bohu?“
28Či nevieš? Nepočul si?
Hospodin je večný Boh,
ktorý stvoril končiny zeme;
neunaví sa, neustane,
jeho múdrosť nemožno preskúmať.
29On dáva silu unavenému
a bezmocnému veľkú udatnosť.
30Mladíci sa unavia a ustanú,
mládenci sa potkýnajú na každom kroku.
31Tí však, čo očakávajú Hospodina,
dostávajú novú silu,
ako orly stúpajú na krídlach,
budú utekať a neustanú,
pôjdu a nevyčerpajú sa.#Ž 103,5

Slovenský ekumenický preklad, 4. opravené vydanie, 2017. © Slovenská biblická spoločnosť

Learn More About Slovenský ekumenický preklad