Žalmy 78:18-29

Žalmy 78:18-29 SEB

V mysli pokúšali Boha, žiadali pokrm podľa svojich chúťok. Reptali proti Bohu a hovorili: „Môže Boh prestrieť stôl na púšti? Skalu síce udrel tak, že tiekli vody a prúdili potoky, no môže dať aj chlieb a svojmu ľudu pripraviť aj mäso?“ Počul to Hospodin a rozhneval sa; vzplanul oheň proti Jákobovi, hnev vyšľahol aj proti Izraelovi, lebo nedôverovali Bohu, nedúfali v jeho pomoc. Zhora rozkázal mračnám a uvoľnil vráta nebies; mannu im zosielal ako dážď, aby sa najedli, dával im nebeské obilie. Sýtiť sa smeli anjelským chlebom. Stravu im poslal do sýtosti. Na nebi uvoľnil východný vietor a južný prihnal svojou mocou. Spustil na nich spŕšku mäsa ako prach, okrídlené vtáctvo ako morský piesok. Spustil ho doprostred tábora, okolo ich príbytkov. Najedli, ba presýtili sa; doprial im, čo si žiadali.
SEB: Slovenský ekumenický preklad
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Žalmy 78:18-29