Príslovia 3
SEB

Príslovia 3

3
Múdrosť a Božia bázeň
1Syn môj, nezabudni na moju náuku
a tvoje srdce nech dodržiava moje príkazy,
2lebo ti predĺžia dni a roky života
a pridajú ti pokoj.#Lv 18,5; Prís 4,10
3Milosrdenstvo a vernosť nech ťa neopustia.
Priviaž si ich na krk,
napíš si ich na tabuľu srdca#Dt 6,8; Prís 6,21; 7,3; Jer 31,33
4a získaš si tak priazeň a dobrú povesť
v očiach Boha a ľudí.
5Dôveruj celým srdcom Hospodinovi
a nespoliehaj sa na svoj rozum.
6Na všetkých svojich cestách ho poznávaj
a on sám ti urovná chodníky.
7Nerob sa múdrym vo svojich očiach,
ale maj bázeň pred Hospodinom a odvráť sa od zla.#Prís 26,12; 28,11; Iz 5,21
8Uzdraví sa tvoje telo
a vzpružia sa tvoje kosti.
9Ucti si Hospodina zo svojho majetku
a z prvotín každej úrody;#Ex 23,19; Lk 14,13
10potom sa tvoje sýpky naplnia obilím
a tvojimi lismi bude pretekať mušt.
11Syn môj, neodvrhuj Hospodinovu výchovu
a nezarmucuj sa pre jeho karhanie,#Jób 5,17; Heb 12,5
12lebo Hospodin karhá toho, koho miluje,
ako otec syna, ktorého má rád.#Jób 5,17; Zj 3,19
Cena múdrosti
13Blažený človek, čo našiel múdrosť,
a muž, čo získal rozumnosť!
14Veď získať ju je lepšie, než vlastniť striebro,
jej zisk je nad rýdze zlato.#Jób 28,15; Prís 8,19
15Je cennejšia ako šperky
a nevyrovná sa jej nič z toho, čo máš rád.#Prís 8,11; 31,10
16V jej pravici je dlhý vek,
v ľavici zasa bohatstvo a sláva.#Prís 3,2
17Jej cesty sú príjemné
a všetky jej chodníky sú pokoj.
18Je stromom života pre tých, čo sa ňou posilňujú,
blažení sú tí, čo sa jej pridŕžajú.
19Múdrosťou položil Hospodin základy zeme,
nebesia upevnil rozumnosťou.#Prís 8,22-29
20Pomocou jeho poznania sa roztvorili hlbiny
a z oblakov padala rosa.
21Syn môj, nespúšťaj to z očí
a zachovaj si múdrosť a rozvahu.#Prís 4,21
22Budú pre teba životom,
ozdobou na tvojom krku.
23Potom pôjdeš bezpečne svojou cestou
a noha sa ti nepotkne.
24Keď si budeš líhať, nebudeš sa strachovať,
uložíš sa a bude sa ti sladko spať.
25Neboj sa náhlej hrôzy
ani nivočenia zo strany svojvoľných, že prídu,
26lebo Hospodin sa ti stane oporou
a nohu ti uchráni pred pascou.
Láska k blížnym
27Neodopri dobro tým, čo si ho zaslúžia,
ak je v tvojej moci konať ho.
28Nehovor svojmu blížnemu:
„Choď, príď opäť zajtra, potom ti dám,“
a pritom to máš.
29Nezamýšľaj nič zlé proti svojmu blížnemu,
ktorý býva v bezpečí pri tebe.
30Nehádaj sa bezdôvodne s človekom,
ak ti neurobil nič zlé.
31Nezáviď násilníkovi
a nezvoľ si nijakú z jeho ciest,#Prís 23,17; 24,1.19
32lebo podlý človek sa protiví Hospodinovi,
ktorý k priamym ľuďom prechováva dôveru.
33Kliatba Hospodina spočíva na dome bezbožníka,
no príbytok spravodlivých požehnáva.
34Posmeškárom sa vysmieva,
no poníženým udeľuje milosť.#1Pt 5,5
35Múdri zdedia slávu,
kým hlupáci si odnesú hanbu.

Slovenský ekumenický preklad, 4. opravené vydanie, 2017. © Slovenská biblická spoločnosť

Learn More About Slovenský ekumenický preklad