Marek 1
SEB

Marek 1

1
Ján Krstiteľ
1Začiatok evanjelia Ježiša Krista, Božieho Syna#1,1 Var. – Božieho Syna.. 2Ako je napísané u proroka Izaiáša:
Hľa, posielam pred tvojou tvárou svojho posla,
aby ti pripravil cestu.#Ex 23,20; Mal 3,1; Mt 11,10; Lk 7,27#Mt 3,1-6; Lk 3,3-6; Jn 1,19-23#1,2 Citát pozostáva z Mal 3,1 a gr. textu Ex 23,20.
3 Hlas volajúceho na púšti:
Pripravte cestu Pánovi,
vyrovnajte mu chodníky! #Iz 40,3
4— tak vystúpil Ján Krstiteľ#1,4 Alt. ktorý krstil. na púšti a hlásal krst pokánia na odpustenie hriechov.#Sk 19,4 5Prichádzala celá judská krajina i všetci Jeruzalemčania. Vyznávali svoje hriechy a on ich krstil v rieke Jordán. 6Ján nosil odev z ťavej srsti a kožený opasok okolo bedier. Živil sa kobylkami a medom divých včiel.#2Krľ 1,8; Zach 13,4 7Hlásal: „Po mne prichádza mocnejší ako ja. Nie som hoden zohnúť sa a rozviazať mu remienok na sandáloch.#Mt 3,11-12; Lk 3,16-17; Jn 1,24-28; Sk 13,25 8Ja som vás krstil vodou, no on vás bude krstiť Duchom Svätým.“
Krst Ježiša
9V tých dňoch prišiel Ježiš z galilejského Nazareta a Ján ho pokrstil v Jordáne.#Mt 3,13-17; Lk 3,21-22; Jn 1,32-34 10A vtom, ako vystupoval z vody, videl otvorené nebesia a Ducha, ktorý ako holubica zostupoval na neho.#Mk 15,38 11Vtom z nebies zaznel hlas: „Ty si môj milovaný Syn, v tebe mám zaľúbenie.“#Ž 2,7; Iz 42,1; Mk 9,7
Pokúšanie Ježiša
12Hneď nato ho Duch hnal na púšť.#Mt 4,1-11; Lk 4,1-13 13Na púšti bol štyridsať dní a satan ho pokúšal. Žil medzi divou zverou a anjeli mu slúžili.#Jób 5,22-23; Ž 91,11; Ez 34,25
Začiatok Ježišovho pôsobenia
14Keď Jána uväznili, prišiel Ježiš do Galiley a hlásal Božie evanjelium.#Mt 4,12.17; Lk 4,14-15#Mk 6,17-18 15Hovoril: „Naplnil sa čas a priblížilo sa Božie kráľovstvo. Kajajte sa a verte v evanjelium!“#Ga 4,4; Ef 1,10; Heb 1,2
Povolanie prvých učeníkov
16Keď prechádzal popri Galilejskom mori, videl, ako Šimon a jeho brat Ondrej hádžu sieť do mora; boli totiž rybári.#Mt 4,18-22; Lk 5,1-11; Jn 1,35-51 17Ježiš ich oslovil: „Poďte za mnou a urobím z vás rybárov ľudí.“ 18Hneď zanechali siete a nasledovali ho. 19Keď odišiel trochu ďalej, videl Zebedejovho syna Jakuba a jeho brata Jána, ako v člne opravovali siete. 20Hneď ich povolal. Oni zanechali svojho otca Zebedeja s nádenníkmi v člne a odišli za ním.
Ježiš v kafarnaumskej synagóge
21Tak prišli do Kafarnauma. Hneď v sobotu vošiel Ježiš do synagógy a učil.#Lk 4,31-37 22Žasli nad jeho učením, lebo ich učil ako ten, čo má moc, a nie ako zákonníci.#Mt 7,28-29 23Práve vtedy bol v ich synagóge človek posadnutý nečistým duchom. Ten vykríkol: 24„Čo ťa do nás, Ježiš Nazaretský? Prišiel si nás zničiť? Viem, kto si: Boží Svätý.“#Mk 1,34; 3,11-12; 5,7 25No Ježiš mu pohrozil slovami: „Mlč a vyjdi z neho!“ 26Vtom nečistý duch človekom zalomcoval a s veľkým krikom z neho vyšiel. 27Všetci sa čudovali a medzi sebou sa dohadovali: „Čo je to? Nové učenie s mocou. Rozkazuje aj nečistým duchom a poslúchajú ho.“ 28A zvesť o ňom sa hneď rozniesla všade, po celom galilejskom kraji.
Uzdravenie Petrovej svokry a iných
29Len čo vyšli zo synagógy, vošli s Jakubom a Jánom do Šimonovho a Ondrejovho domu.#Mt 8,14-17; Lk 4,38-41 30Šimonova svokra ležala v horúčke. Hneď mu o nej povedali. 31Ježiš k nej pristúpil, chytil ju za ruku a pomohol jej vstať. Horúčka ju opustila a ona ich obsluhovala. 32Keď slnko zapadlo a nastal večer, prinášali k nemu všetkých chorých a posadnutých zlými duchmi. 33Celé mesto sa zhromaždilo pri dverách. 34Ježiš vtedy uzdravil mnohých postihnutých, ktorých trápili rozličné choroby, vyhnal mnohých démonov a nedovolil im hovoriť, lebo ho poznali.
Cesta po Galilei
35Nadránom, zavčasu, ešte za tmy vstal a vyšiel von. Odišiel na osamelé miesto a tam sa modlil.#Lk 4,42-44#Mk 6,46; Lk 5,16 36Šimon a tí, čo boli s ním, sa ponáhľali za ním. 37Keď ho našli, povedali mu: „Všetci ťa hľadajú!“ 38On im povedal: „Poďme inde, do blízkych mestečiek, aby som aj tam kázal; veď nato som prišiel.“ 39Chodil po celej Galilei, kázal v ich synagógach a vyháňal démonov.#Mt 4,23
Uzdravenie malomocného
40Tu prišiel k nemu malomocný a na kolenách ho prosil: „Ak chceš, môžeš ma očistiť.“#Mt 8,2-4; Lk 5,12-16 41Ježiš sa nad ním zľutoval, vystrel ruku, dotkol sa ho a povedal mu: „Chcem, buď čistý!“ 42Jeho malomocenstvo hneď zmizlo a bol očistený. 43Prísne ho napomenul a hneď ho poslal preč. 44Povedal mu: „Nie, aby si niekomu niečo hovoril, ale choď, ukáž sa kňazovi a prines obetu za svoje očistenie, ako prikázal Mojžiš — im na svedectvo.“#Lv 14,2-32; Mt 9,30 45On však odišiel a začal o tom mnoho rozprávať a dookola rozširovať, čo sa stalo, takže Ježiš už nemohol verejne vojsť do mesta a zdržiaval sa vonku na osamelých miestach. No i tak za ním ľudia zovšadiaľ prichádzali.

Slovenský ekumenický preklad, 4. opravené vydanie, 2017. © Slovenská biblická spoločnosť


Learn More About Slovenský ekumenický preklad

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.