Ján 18:1-40

Ján 18:1-40 SEB

Keď to Ježiš povedal, vyšiel so svojimi učeníkmi za potok Kidrón, kde bola záhrada. Vošiel do nej on i jeho učeníci. O tom mieste však vedel aj Judáš, jeho zradca, lebo Ježiš sa tam často schádzal so svojimi učeníkmi. Judáš vzal kohortu vojakov aj sluhov veľkňazov a farizejov a prišli ta s fakľami, lampášmi a zbraňami. No Ježiš, pretože vedel o všetkom, čo sa malo s ním stať, podišiel a opýtal sa ich: „Koho hľadáte?“ Odpovedali mu: „Ježiša Nazaretského.“ On im povedal: „Ja som!“ Aj Judáš, jeho zradca, bol s nimi. Len čo im Ježiš povedal: „Ja som!“, cúvli a padli na zem. Znova sa ich teda opýtal: „Koho hľadáte?“ Odpovedali: „Ježiša Nazaretského!“ Ježiš odpovedal: „Povedal som vám: ‚Ja som!‘ Ak teda mňa hľadáte, týchto nechajte odísť!“ Aby sa naplnilo slovo, ktoré povedal: „Z tých, ktorých si mi dal, nestratil som ani jedného.“ Vtedy Šimon Peter, ktorý mal meč, vytasil ho, sekol ním veľkňazovho sluhu a odťal mu pravé ucho. Ten sluha sa volal Malchos. Ale Ježiš povedal Petrovi: „Schovaj meč do pošvy! Azda nemám vypiť kalich, ktorý mi dal Otec?“ Kohorta vojakov s veliteľom a sluhovia Židov Ježiša chytili, zviazali ho a odviedli najprv k Annášovi; bol totiž tesťom Kajfáša, ktorý bol v tom roku veľkňazom. A práve Kajfáš poradil Židom, že bude lepšie, keď jeden človek zomrie za ľud. Šimon Peter spolu s iným učeníkom nasledoval Ježiša. Ten učeník bol známy veľkňazovi a vošiel s Ježišom do veľkňazovho nádvoria. Peter však stál vonku pri dverách. Potom ten druhý učeník, ktorý bol veľkňazov známy, vyšiel, prehovoril s vrátničkou a voviedol Petra. Tu vrátnička povedala Petrovi: „Nie si aj ty jeden z učeníkov toho človeka?“ Peter odpovedal: „Nie som.“ Stáli tam aj sluhovia a pomocníci, ktorí si nakládli oheň a zohrievali sa, lebo bolo chladno. Bol tam s nimi aj Peter a zohrieval sa. Veľkňaz sa vypytoval Ježiša na jeho učeníkov a na jeho učenie. Ježiš mu odpovedal: „Ja som svetu hovoril verejne. Vždy som učil v synagóge a v chráme, kde sa schádzajú všetci Židia a nič som nehovoril v skrytosti. Prečo sa teda spytuješ mňa? Opýtaj sa tých, čo počúvali, čo som im hovoril! Oni vedia, čo som hovoril!“ Keď to povedal, jeden z pomocníkov, ktorý tam stál, udrel Ježiša po tvári a povedal: „Takto odpovedáš veľkňazovi?“ Ježiš mu odpovedal: „Ak som zle povedal, vydaj svedectvo o zlom, ale ak dobre, prečo ma biješ?“ Potom ho Annáš zviazaného poslal k veľkňazovi Kajfášovi. Šimon Peter stál a zohrieval sa. Opýtali sa ho: „Nie si aj ty jeden z jeho učeníkov?“ On zaprel a povedal: „Nie som.“ Jeden z veľkňazových sluhov, príbuzný toho, ktorému Peter odťal ucho, povedal: „Vari som ťa nevidel s ním v záhrade?“ Peter však znova zaprel — a hneď nato zaspieval kohút. Od Kajfáša odviedli Ježiša do vládnej budovy. Bolo včasráno. Oni však nevošli do vládnej budovy, aby sa nepoškvrnili a aby mohli jesť veľkonočného baránka. Pilát teda vyšiel von k nim a opýtal sa: „Akú žalobu vznášate proti tomuto človeku?“ Odpovedali mu: „Keby nebol zločincom, nevydávali by sme ti ho.“ Pilát im odpovedal: „Vezmite si ho vy a súďte podľa svojho zákona!“ Židia mu na to: „My nemáme právo nikoho usmrtiť,“ aby sa naplnilo Ježišovo slovo, ktorým naznačil, akou smrťou má zomrieť. Pilát teda opäť vošiel do vládnej budovy, predvolal si Ježiša a opýtal sa ho: „Ty si kráľ Židov?“ Ježiš odpovedal: „Hovoríš to sám od seba, alebo ti to o mne povedali iní?“ Pilát odpovedal: „Vari som ja Žid? Tvoj národ a veľkňazi mi ťa vydali. Čo si vykonal?“ Ježiš odpovedal: „Moje kráľovstvo nie je z tohto sveta. Keby moje kráľovstvo bolo z tohto sveta, moji služobníci by sa za mňa bili, aby som nebol vydaný Židom. Lenže moje kráľovstvo nie je odtiaľto.“ Nato mu Pilát povedal: „Tak predsa si kráľ?“ Ježiš odpovedal: „Ty hovoríš, že som kráľ. Ja som sa nato narodil a nato som prišiel na svet, aby som vydal svedectvo pravde. Každý, kto je z pravdy, počuje môj hlas.“ Pilát mu povedal: „Čo je pravda?!“ Ako to povedal, opäť vyšiel k Židom a vyhlásil pred nimi: „Ja na ňom nenachádzam nijakú vinu. Je však u vás zvykom, že vám na Veľkú noc prepúšťam jedného väzňa. Chcete teda, aby som vám prepustil kráľa Židov?“ Oni znova skríkli: „Nie toho, ale Barabbáša!“ Barabbáš bol však zbojník.
SEB: Slovenský ekumenický preklad
Share

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.