Parallel
1
Prológ
1Na počiatku bolo Slovo,
to Slovo bolo u Boha
a to Slovo bolo Boh.
2Ono bolo na počiatku u Boha.
3Ním vzniklo všetko
a bez neho nevzniklo nič z toho, čo jestvuje.
4V ňom bol život
a život bol svetlom ľudí.
5A to svetlo vo tme svieti,
ale tma ho nepohltila.
6Od Boha bol poslaný človek;
volal sa Ján.
7Prišiel ako svedok
vydať svedectvo o svetle,
aby všetci prostredníctvom neho uverili.
8On nebol svetlom,
ale prišiel vydať svedectvo o tom svetle.
9Bolo tu pravé svetlo,
čo osvecuje každého človeka,
to prichádzalo do sveta.
10Bol vo svete
a svet ním vznikol,
ale svet ho nespoznal.
11Do svojho vlastného prišiel,
ale jeho vlastní ho neprijali.
12Tým však, čo ho prijali
a veria v jeho meno,
dal moc stať sa Božími deťmi;
13tí, čo sa nenarodili ani z krvi,
ani z telesnej žiadosti,
ani z vôle muža, ale z Boha.
14A Slovo sa stalo telom
a prebývalo medzi nami
a my sme videli jeho slávu,
slávu, akú má od Otca jednorodený Syn,
plný milosti a pravdy.
15Ján vydal o ňom svedectvo a volal: To je ten, o ktorom som povedal: Ten, čo prichádza po mne, je predo mnou, lebo bol prv ako ja. 16Z jeho plnosti sme my všetci prijali, milosť za milosťou. 17Zákon bol totiž daný skrze Mojžiša, no milosť a pravda prišli skrze Ježiša Krista. 18Boha nikto nikdy nevidel. Jednorodený Syn, Boh, ktorý je v lone Otca, nám ho zjavil.
Svedectvo Jána Krstiteľa
19Toto je Jánovo svedectvo: Keď Židia z Jeruzalema poslali k nemu kňazov a levitov, aby sa ho opýtali: Kto si ty? 20On vyznal a nezaprel. Vyznal: Ja nie som Mesiáš. 21Pýtali sa ho: Čo teda? Si Eliáš? Povedal: Nie som. — Si azda ten prorok? Odpovedal: Nie. 22Povedali mu teda: Tak kto si? Aby sme dali odpoveď tým, čo nás poslali. Čo hovoríš sám o sebe? 23Povedal:
Ja som hlas volajúceho na púšti:
Vyrovnajte Pánovu cestu,
ako povedal prorok Izaiáš. 24Tí vyslaní boli spomedzi farizejov. 25Opýtali sa ho: Prečo teda krstíš, keď nie si Mesiáš ani Eliáš, ani prorok? 26Ján im odpovedal: Ja krstím vodou, ale medzi vami stojí ten, ktorého vy nepoznáte, 27ten, čo prichádza po mne; ja nie som hoden rozviazať mu remienok na obuvi. 28Toto sa stalo v Betánii za Jordánom, kde Ján krstil.
29Keď na druhý deň videl, ako Ježiš prichádza k nemu, povedal: Hľa, Baránok Boží, ktorý sníma hriech sveta. 30To je ten, o ktorom som povedal: Po mne prichádza muž, ktorý je predo mnou, pretože bol skôr ako ja. 31Ja som ho nepoznal, ale preto som prišiel a krstím vodou, aby sa stal známym Izraelu. 32A Ján svedčil: Videl som Ducha, ktorý ako holubica zostupoval z neba a spočíval na ňom. 33Ja som ho nepoznal, ale ten, čo ma poslal krstiť vodou, mi povedal: Na koho uvidíš zostupovať Ducha a spočívať na ňom, to je ten, čo krstí Duchom Svätým. 34A ja som videl a vydávam svedectvo, že toto je Boží Syn.
Povolanie učeníkov
35Na druhý deň Ján zasa stál s dvomi zo svojich učeníkov, 36a keď zbadal Ježiša, ktorý šiel okolo, povedal: Hľa, Baránok Boží! 37Tí dvaja učeníci počuli, čo hovorí, a šli za Ježišom. 38Ježiš sa obrátil a keď videl, že idú za ním, opýtal sa ich: Čo hľadáte? Oni mu povedali: Rabbi — čo v preklade znamená Učiteľ —, kde bývaš? 39Povedal im: Poďte a uvidíte! Šli teda, videli, kde býva, a zostali v ten deň u neho. Bolo to okolo desiatej hodiny. 40Jeden z tých dvoch, čo to počuli od Jána a šli za Ježišom, bol Ondrej, brat Šimona Petra. 41Ten našiel najprv svojho brata Šimona a povedal mu: Našli sme Mesiáša, čo v preklade znamená Pomazaný. 42Priviedol ho k Ježišovi. Ježiš sa naňho zahľadel a povedal: Ty si Šimon, Jánov syn. Budeš sa volať Kéfas, čo v preklade znamená Skala.
43Na druhý deň sa Ježiš rozhodol odísť do Galiley. Našiel Filipa a povedal mu: Nasleduj ma! 44Filip bol z Betsaidy, Ondrejovho a Petrovho mesta. 45Filip našiel Natanaela a povedal mu: Našli sme toho, o ktorom písal Mojžiš v Zákone i proroci, Ježiša, Jozefovho syna z Nazareta. 46Nato mu povedal Natanael: Z Nazareta? Čo odtiaľ môže byť dobré? Filip mu odpovedal: Poď a uvidíš! 47Keď Ježiš videl prichádzať Natanaela, povedal o ňom: Hľa, pravý Izraelita, v ktorom nieto lesti! 48Natanael sa ho opýtal: Odkiaľ ma poznáš? Ježiš mu odpovedal: Skôr ako ťa Filip zavolal, videl som ťa, keď si bol pod figovníkom. 49Natanael mu povedal: Rabbi, ty si Boží Syn, ty si kráľ Izraela! 50Ježiš mu povedal: Veríš len preto, lebo som ti povedal, že som ťa videl pod figovníkom? Uvidíš väčšie veci ako tieto. 51Potom mu povedal: Amen, amen, hovorím vám, uvidíte otvorené nebo a Božích anjelov vystupovať a zostupovať na Syna človeka.