YouVersion Logo
Search Icon

Exodus 6

6
1Hospodin povedal Mojžišovi: „Teraz uvidíš, čo urobím faraónovi. Donútený mocnou rukou ich prepustí, donútený mocnou rukou ich vyženie zo svojej krajiny.“#Ex 3,19-20; 11,1; Dt 5,15
Prísľub vyslobodenia
2Boh oslovil Mojžiša a ubezpečil ho: „Ja som Hospodin.#Ex 3,14-15; 16,12; Joel 2,27 3Zjavil som sa Abrahámovi, Izákovi a Jákobovi ako Všemohúci Boh. Svoje meno Hospodin som im však nedal poznať.#Gn 17,1; Iz 52,6 4Uzavrel som s nimi aj zmluvu, že im dám Kanaán, krajinu, kde bývali ako cudzinci.#Gn 12,7; Heb 11,8-10 5Počul som však aj nárek Izraelitov, ktorých zotročili Egypťania, a rozpamätal som sa na svoju zmluvu.#Ex 2,23-24; 3,7; Iz 63,9 6Preto povedz Izraelitom: ‚Ja som Hospodin. Ja vás vyvediem spod egyptského jarma, vyslobodím vás z otroctva a vykúpim vás vystretým ramenom a tvrdými trestami.#Ex 3,8.17; Jer 32,21; Oz 13,4; Sk 13,17 7Prijmem vás za svoj ľud a budem vaším Bohom. Poznáte, že ja som Hospodin, váš Boh, ktorý vás vyvedie spod egyptského jarma.#Gn 17,7; Ex 19,5; Ž 100,3; Rim 9,4 8Privediem vás do krajiny, o ktorej som so zdvihnutou rukou prisahal, že ju dám Abrahámovi, Izákovi a Jákobovi. Vám ju dám do vlastníctva. Ja som Hospodin.‘“#Ž 136,21-22; Ez 20,5-6; 47,14 9Mojžiš to oznámil Izraelitom, no oni pre malomyseľnosť a tvrdú robotu ho ani nepočúvali.
10Hospodin ďalej povedal Mojžišovi: 11„Predstúp pred faraóna, egyptského kráľa, a povedz mu, aby prepustil Izraelitov zo svojej krajiny!“ 12Mojžiš však povedal Hospodinovi: „Ak ma nepočúvajú Izraeliti, ako ma poslúchne faraón?! Okrem toho nie som výrečný.“#Ex 3,18; 4,10; Jer 1,6 13Hospodin prehovoril k Mojžišovi a Áronovi. Dal im pokyny pre Izraelitov a pre faraóna, egyptského kráľa, ktoré mali umožniť odchod Izraelitov z Egypta.#Ex 3,10
Mojžišov a Áronov rodokmeň
14Toto sú predstavitelia ich rodín: synovia Rúbena, potomkovia Izraelovho prvorodeného: Chanóch a Pallu, Checrón a Karmi; to sú Rúbenove rody.#Gn 46,8-9; Nm 26,5-6; 1Krn 5,3 15Synovia Šimeóna: Jemuel, Jamín, Ohad, Jachín, Cóchar a Šaúl, syn Kanaánčanky; to sú Šimeónove rody.#Gn 46,10; Nm 26,12-13; 1Krn 4,24 16Toto sú mená synov Léviho podľa ich rodokmeňov: Geršón, Kohát a Merari. Lévi žil stotridsaťsedem rokov.#Gn 46,11; Nm 3,17; 26,57; 1Krn 5,27; 6,1 17Synovia Geršóna: Libni a Šimei podľa ich rodov.#Nm 3,18; 1Krn 6,2 18Synovia Koháta: Amrám, Jishár, Chebrón a Uzzíel. Kohát žil stotridsaťtri rokov.#Nm 3,19; 1Krn 6,3 19Synovia Merariho: Machli a Muši. To sú Léviho rody podľa ich rodokmeňov.#Nm 3,20; 1Krn 6,4 20Amrám si vzal za ženu Jochebed, svoju tetu. Tá mu porodila Árona a Mojžiša. Amrám žil stotridsaťsedem rokov.#Ex 2,1-2; Nm 26,59; 1Krn 23,13 21Synovia Jishára: Korach, Nefeg a Zichri.#Nm 16,1.32; 1Krn 6,22-23 22Synovia Uzzíela: Míšael, Elcafán a Sitri.#Lv 10,4; Nm 3,30 23Áron si vzal za ženu Elišebu, dcéru Amminadába, sestru Nachšóna. Tá mu porodila Nadába, Abihua, Eleazára a Itamára.#Ex 24,1; 28,1; Nm 1,7; 2,3; Rút 4,19-20 24Synovia Koracha: Assír, Elkana a Abíasaf. To sú rody Koracha. 25Áronov syn Eleazár si vzal za ženu jednu z Pútielových dcér. Tá mu porodila Pinchása. To sú náčelníci Léviovcov podľa ich rodov.#Nm 25,7; Joz 24,33; Ž 106,30-31 26To je ten Áron a Mojžiš, ktorých Hospodin oslovil: Vyveďte Izraelitov z Egypta zoradených podľa zástupov.#Ex 3,10-11; 6,13; 7,4 27Boli to oni, čo sa rozprávali s faraónom, egyptským kráľom, že majú vyviesť Izraelitov z Egypta. Bol to Mojžiš a Áron.#Ex 5,1-3; Ž 77,21
Rokovanie s faraónom
28Bolo to vtedy, keď Hospodin oslovil Mojžiša v Egypte. 29Hospodin mu povedal: „Ja som Hospodin. Povedz faraónovi, egyptskému kráľovi, všetko, čo ti hovorím.“#Ex 7,2 30Mojžiš však povedal Hospodinovi: „Nie som výrečný. Ako ma faraón poslúchne?“#Ex 3,11; 6,12

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy