Efezanom 5
SEB

Efezanom 5

5
1Napodobňujte teda Boha ako milované deti#Mt 5,45.48 2a žite v láske, ako aj Kristus miloval nás a vydal samého seba za nás ako dar a obetu Bohu príjemnej vône.#Rim 14,15; Ga 1,4; 2,20; Kol 3,14; Heb 10,10 3Smilstvo však a akákoľvek nečistota alebo lakomstvo nech sa medzi vami ani len nespomenú, ako sa patrí na svätých.#Kol 3,5; Ga 5,19-21 4Viesť mrzké, dvojzmyselné a hlúpe reči sa nepatrí, radšej vzdávajte vďaky.#Ef 4,29; Kol 3,8 5Veď dobre viete, že nijaký smilník alebo nečistý, alebo lakomec, ktorý je modloslužobník, nemá dedičstvo v Kristovom a Božom kráľovstve.#1Kor 6,9-10; Kol 3,5
Žite ako deti svetla
6Nech vás nikto nezvedie prázdnymi rečami, lebo na neposlušných synov za to prichádza Boží hnev.#Rim 1,18; Kol 2,4.8; 3,6 7Nemajte s nimi nič spoločné.#5,7 Gr. Nebuďte ich spoluúčastníkmi. 8Veď kedysi ste boli tmou, ale teraz ste svetlom v Pánovi. Žite ako deti svetla.#Lk 16,8; Jn 8,12; 12,36; Sk 26,18; Ef 2,11.13; Kol 1,13; 1Pt 2,9 9Veď ovocie svetla je vo všetkej dobrote, spravodlivosti a pravde. 10Skúmajte, čo sa páči Pánovi,#Rim 12,2 11a nemajte účasť na neplodných skutkoch tmy, radšej ich odhaľujte.#Rim 16,17; 2Jn 1,10-11 12Veď hanba je už len hovoriť o tom, čo potajomky páchajú. 13No všetko, čo svetlo odhalí, stáva sa zjavným.#Jn 3,20-21 14Veď všetko, čo je zjavné, je svetlo. Preto je povedané:
„Prebuď sa, ty, čo spíš,
a vstaň z mŕtvych
a zažiari ti Kristus.“#Iz 26,19; 60,1; Rim 13,11-12
15Dbajte teda dôkladne na to, ako si počínate; nie ako nemúdri, ale ako múdri. 16Naplno využívajte čas, lebo dni sú zlé.#Am 5,13; Kol 4,5 17Preto nebuďte nerozumní, ale pochopte, čo je Pánova vôľa.#Rim 12,2 18A neopíjajte sa vínom, lebo v ňom je samopašnosť, ale buďte naplnení Duchom.#Prís 20,1; 23,31; Lk 21,34 19Hovorte spoločne žalmy, hymny a duchovné piesne, v srdci spievajte a oslavujte Pána,#Kol 3,16-17 20za všetko#5,20 Var. za všetkých. ustavične vzdávajte vďaky Bohu a Otcovi v mene nášho Pána Ježiša Krista.
Ženy a muži
21Navzájom sa podriaďujte v bázni pred Kristom. 22Ženy svojim mužom ako Pánovi,#Gn 3,16; Kol 3,18; 1Pt 3,1-6 23pretože muž je hlavou ženy, ako aj Kristus, Spasiteľ tela, je hlavou Cirkvi.#1Kor 11,3 24Ako je Cirkev podriadená Kristovi, tak vo všetkom aj ženy mužom.
25Muži, milujte svoje ženy tak, ako aj Kristus miloval Cirkev a vydal za ňu samého seba,#Kol 3,19; Heb 10,10; 1Pt 3,7#Ga 1,4 26aby ju posvätil očistným kúpeľom vody a slovom;#Tít 3,5 27aby si pripravil Cirkev slávnu, na ktorej niet poškvrny ani vrásky, ani nič podobné, aby bola svätá a bez poškvrny.#Vľp 4,7; 2Kor 11,2; Ef 1,4 28Tak aj muži majú milovať svoje ženy ako vlastné telá. Kto miluje svoju ženu, miluje samého seba. 29Veď nikdy nikto nemal svoje telo v nenávisti, ale živí ho a opatruje, ako aj Kristus Cirkev, 30pretože sme údmi jeho tela.#Rim 12,5; 1Kor 6,15; 12,27; Ef 1,22-23 31Preto opustí človek otca i matku a priľne k svojej žene a budú dvaja jedno telo.#Gn 2,24; Mt 19,5 32Toto tajomstvo je veľké, no hovorím to vzhľadom na Krista a Cirkev.#Zj 19,7 33A tak i každý z vás bez výnimky nech tak miluje svoju ženu ako seba. A žena nech prejavuje mužovi úctu.

Slovenský ekumenický preklad, 4. opravené vydanie, 2017. © Slovenská biblická spoločnosť


Learn More About Slovenský ekumenický preklad

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.