Marek 1

1
Ján Krstiteľ
1Začiatok evanjelia Ježiša Krista, Božieho Syna#1,1 Var. – Božieho Syna.. 2Ako je napísané u proroka Izaiáša:
Hľa, posielam pred tvojou tvárou svojho posla,
aby ti pripravil cestu.#Ex 23,20; Mal 3,1; Mt 11,10; Lk 7,27#Mt 3,1-6; Lk 3,3-6; Jn 1,19-23#1,2 Citát pozostáva z Mal 3,1 a gr. textu Ex 23,20.
3 Hlas volajúceho na púšti:
Pripravte cestu Pánovi,
vyrovnajte mu chodníky! #Iz 40,3
4— tak vystúpil Ján Krstiteľ#1,4 Alt. ktorý krstil. na púšti a hlásal krst pokánia na odpustenie hriechov.#Sk 19,4 5Prichádzala celá judská krajina i všetci Jeruzalemčania. Vyznávali svoje hriechy a on ich krstil v rieke Jordán. 6Ján nosil odev z ťavej srsti a kožený opasok okolo bedier. Živil sa kobylkami a medom divých včiel.#2Krľ 1,8; Zach 13,4 7Hlásal: „Po mne prichádza mocnejší ako ja. Nie som hoden zohnúť sa a rozviazať mu remienok na sandáloch.#Mt 3,11-12; Lk 3,16-17; Jn 1,24-28; Sk 13,25 8Ja som vás krstil vodou, no on vás bude krstiť Duchom Svätým.“
Krst Ježiša
9V tých dňoch prišiel Ježiš z galilejského Nazareta a Ján ho pokrstil v Jordáne.#Mt 3,13-17; Lk 3,21-22; Jn 1,32-34 10A vtom, ako vystupoval z vody, videl otvorené nebesia a Ducha, ktorý ako holubica zostupoval na neho.#Mk 15,38 11Vtom z nebies zaznel hlas: „Ty si môj milovaný Syn, v tebe mám zaľúbenie.“#Ž 2,7; Iz 42,1; Mk 9,7
Pokúšanie Ježiša
12Hneď nato ho Duch hnal na púšť.#Mt 4,1-11; Lk 4,1-13 13Na púšti bol štyridsať dní a satan ho pokúšal. Žil medzi divou zverou a anjeli mu slúžili.#Jób 5,22-23; Ž 91,11; Ez 34,25
Začiatok Ježišovho pôsobenia
14Keď Jána uväznili, prišiel Ježiš do Galiley a hlásal Božie evanjelium.#Mt 4,12.17; Lk 4,14-15#Mk 6,17-18 15Hovoril: „Naplnil sa čas a priblížilo sa Božie kráľovstvo. Kajajte sa a verte v evanjelium!“#Ga 4,4; Ef 1,10; Heb 1,2
Povolanie prvých učeníkov
16Keď prechádzal popri Galilejskom mori, videl, ako Šimon a jeho brat Ondrej hádžu sieť do mora; boli totiž rybári.#Mt 4,18-22; Lk 5,1-11; Jn 1,35-51 17Ježiš ich oslovil: „Poďte za mnou a urobím z vás rybárov ľudí.“ 18Hneď zanechali siete a nasledovali ho. 19Keď odišiel trochu ďalej, videl Zebedejovho syna Jakuba a jeho brata Jána, ako v člne opravovali siete. 20Hneď ich povolal. Oni zanechali svojho otca Zebedeja s nádenníkmi v člne a odišli za ním.
Ježiš v kafarnaumskej synagóge
21Tak prišli do Kafarnauma. Hneď v sobotu vošiel Ježiš do synagógy a učil.#Lk 4,31-37 22Žasli nad jeho učením, lebo ich učil ako ten, čo má moc, a nie ako zákonníci.#Mt 7,28-29 23Práve vtedy bol v ich synagóge človek posadnutý nečistým duchom. Ten vykríkol: 24„Čo ťa do nás, Ježiš Nazaretský? Prišiel si nás zničiť? Viem, kto si: Boží Svätý.“#Mk 1,34; 3,11-12; 5,7 25No Ježiš mu pohrozil slovami: „Mlč a vyjdi z neho!“ 26Vtom nečistý duch človekom zalomcoval a s veľkým krikom z neho vyšiel. 27Všetci sa čudovali a medzi sebou sa dohadovali: „Čo je to? Nové učenie s mocou. Rozkazuje aj nečistým duchom a poslúchajú ho.“ 28A zvesť o ňom sa hneď rozniesla všade, po celom galilejskom kraji.
Uzdravenie Petrovej svokry a iných
29Len čo vyšli zo synagógy, vošli s Jakubom a Jánom do Šimonovho a Ondrejovho domu.#Mt 8,14-17; Lk 4,38-41 30Šimonova svokra ležala v horúčke. Hneď mu o nej povedali. 31Ježiš k nej pristúpil, chytil ju za ruku a pomohol jej vstať. Horúčka ju opustila a ona ich obsluhovala. 32Keď slnko zapadlo a nastal večer, prinášali k nemu všetkých chorých a posadnutých zlými duchmi. 33Celé mesto sa zhromaždilo pri dverách. 34Ježiš vtedy uzdravil mnohých postihnutých, ktorých trápili rozličné choroby, vyhnal mnohých démonov a nedovolil im hovoriť, lebo ho poznali.
Cesta po Galilei
35Nadránom, zavčasu, ešte za tmy vstal a vyšiel von. Odišiel na osamelé miesto a tam sa modlil.#Lk 4,42-44#Mk 6,46; Lk 5,16 36Šimon a tí, čo boli s ním, sa ponáhľali za ním. 37Keď ho našli, povedali mu: „Všetci ťa hľadajú!“ 38On im povedal: „Poďme inde, do blízkych mestečiek, aby som aj tam kázal; veď nato som prišiel.“ 39Chodil po celej Galilei, kázal v ich synagógach a vyháňal démonov.#Mt 4,23
Uzdravenie malomocného
40Tu prišiel k nemu malomocný a na kolenách ho prosil: „Ak chceš, môžeš ma očistiť.“#Mt 8,2-4; Lk 5,12-16 41Ježiš sa nad ním zľutoval, vystrel ruku, dotkol sa ho a povedal mu: „Chcem, buď čistý!“ 42Jeho malomocenstvo hneď zmizlo a bol očistený. 43Prísne ho napomenul a hneď ho poslal preč. 44Povedal mu: „Nie, aby si niekomu niečo hovoril, ale choď, ukáž sa kňazovi a prines obetu za svoje očistenie, ako prikázal Mojžiš — im na svedectvo.“#Lv 14,2-32; Mt 9,30 45On však odišiel a začal o tom mnoho rozprávať a dookola rozširovať, čo sa stalo, takže Ježiš už nemohol verejne vojsť do mesta a zdržiaval sa vonku na osamelých miestach. No i tak za ním ľudia zovšadiaľ prichádzali.

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy